Počasí Dnes -2°C Zítra -3°C

Dotace

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE
Dne 31. 3. 2015 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením č. 106/15/ZK  Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje. Finanční podpora ve formě dotace je poskytována především z fondů Libereckého kraje.


KOTLÍKOVÉ DOTACE
V rámci Libereckého kraje bude zpracován projekt na čerpání kotlíkových dotací v Libereckém kraji. Tento projekt bude předložen ve výzvě MŽP do 30. 9. 2015. Následně dojde k projednání a schválení předloženého projektu na MŽP. Cca v 12/2015 nebo 01/2016 předpokládáme vyhlášení programů na příjem žádostí o dotace od konečných uživatelů, tedy od veřejnosti

Další pokyny najdete na stránce http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace​  
Důležité materiály ke stažení najdete v sekci Dokumenty


DOTAČNÍ FOND LIBERECKÉHO KRAJE
zřízený usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č. 43/13/ZK ze dne 26.2.2013, v souladu s ustanoveními § 14 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Další pokyny najdete na stránkách Dotačního fondu LK 
Žádosti a další formuláře najdete v sekci Žádosti a formuláře


FOND OCHRANY VOD LIBERECKÉHO KRAJE
zřízený na základě § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož statut byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 148/10/ZK dne 25.5.2010 v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

Další pokyny najdete na stránkách Fondu ochrany vod LK 
Žádosti a další formuláře najdete v sekci Žádosti a formuláře 

  
LESNICKÝ FOND LIBERECKÉHO KRAJE
zřízený usnesením zastupitelstva Libereckého kraje č. 330/13/ZK ze dne 27.8.2013, souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a s § 5 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Další pokyny najdete na stránkách Lesnického fondu LK 
Žádosti a další formuláře najdete v sekci Žádosti a formuláře


DOTACE NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE
Dotace je poskytována na účel stanovený zvláštním právním předpisem - zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Další pokyny najdete na stránkách Dotace na sociální služby 
Žádosti a formuláře najdete v sekci Žádosti a formuláře

 
DOTACE Z ROZPOČTU LIBERECKÉHO KRAJE
V případech, kdy žadatel z věcných, finančních a časových důvodů nemůže uplatnit svou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje prostřednictvím resorty kraje vyhlášených programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, uplatní řádně a úplně vyplněnou žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje u věcně příslušného resortu kraje prostřednictvím žádosti o dotaci (v kolonce program zvolte OSTATNÍ).
Žádosti a další formuláře najdete v sekci Žádosti a formuláře 


INFORMACE K ŽÁDOSTEM O ZÁŠTITU A INDIVIDUÁLNÍ DOTACI
(dříve záštity s finanční podporou) naleznete zde: http://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/page2171/zastity
Veřejná podpora
  • Nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108  na podporu de minimis

  • Nařízení Komise č. 1408/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Informace o přidělených podporách malého rozsahu (de minimis), které Vám byly poskytnuty v období od 1.1.2010, můžete nalézt ve veřejné části Centrálního registru podpor de minimis na webové stránce Ministerstva zemědělství eAGRI na následující adrese: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal.ZÁSADY K ROZHODOVÁNÍ VE VĚCI ŽÁDOSTÍ O PROMINUTÍ ODVODŮ A PENÁLE ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

Dne 25.8.2015 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesením  č. 318/15/ZK  Zásady k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně.

Zpracovávám...