Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Komunitární programy

 

Kromě fondů EU je možné přímé financování z rozpočtu EU. Tato praxe je uplatňována u komunitárních programů, které jsou vedle strukturálních fondů dalším podpůrným nástrojem  Evropské unie, který má sloužit k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU v oblasti konkrétních politik EU. Tyto programy  jsou financovány přímo z rozpočtu EU a představují další možnost, jak získat finanční prostředky na aktivity v oblastech vzdělání, výzkumu a technologického vývoje, podnikání, životního prostředí, rozvoje dopravní a energetické infrastruktury, kultury, informační společnosti a mnohých dalších.

 

Projekty z komunálních programů mají celoevropský význam (většinou požadují spoluúčast subjektů alespoň ze 2 států EU nebo států zahrnutých do programu). Většinou se jedná o neinvestiční projekty.

  

Metodické řízení finančních toků těchto programů zajišťuje Ministerstvo financí.

 

Aktuální informace k regionální politice Evropské unie ve vztahu k Libereckému kraji a informace o dalších komunitárních programech lze získat i prostřednictvím zastoupení Libereckého kraje v Bruselu:

 

Representation of the Liberec Region in Brussels

Av. d‘Auderghem 84

B-1040 Brussels

telefon: +32(0) 273 23 215

mobil: +420 739 541 631

e-mail: brussels@liberec-region.cz

www.liberec-region.cz

 

Přehled vybraných komunitárních programů, jejichž zaměření naplňuje opatření Programu rozvoje Libereckého kraje v programovém období 2007 – 2013:

Evropa pro občany

Snahou programu je rozvíjet vědomí evropské identity založené na společných hodnotách, historii a kultuře, posilovat pocit sounáležitosti s Evropskou unií a zvyšování vzájemného porozumění mezi občany EU a respektovat kulturní a jazykové odlišnosti a přispívat dialogu mezi kulturami. V rámci programu je například možné uspořádávat setkávání občanů partnerských měst či pořádat konference a semináře na témata politiky EU realizované na místní úrovni, výměna zkušeností či příklady dobré praxe.

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 

Kontakt:

Národní kontaktní místo programu Evropa pro občany:

Mgr. Marcela Straková,

tel: 725 755 503

e-mail: strakova.marcela@vlada.cz.

 

www.stránky 

 

Culture

Hlavním cílem je povznést kulturní oblast sdílenou Evropany založenou na společném kulturním prostoru, a to prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními aktéry a kulturními institucemi v zemích účastnících se Programu, s cílem podpořit vznik evropského občanství. Program se zaměřuje na propagaci nadnárodní mobility kulturních aktérů, podporu nadnárodní mobility uměleckých děl a kulturních produktů a podporu mezikulturního dialogu.

Gestor: Ministerstvo kultury
 

Kontakt:

Česká kancelář Culture

Institut umění-Divadelní ústav

Celená 17, 110 00 Praha 1

Tel: 224 809 119

info@programculture.cz

www.programculture.cz

 

Progress

Hlavními cílem programu je zlepšování chápání situace v členských a jiných zúčastněných státech formou analýz, hodnocení a podrobného sledování politik, podporování rozvoje statistických nástrojů a metod v oblastech tohoto programu, sledování provádění právních předpisů Společenství a cílů jeho politik, podpora vytváření sítí, vzájemné učení, určování a šíření osvědčených postupů a inovativních přístupů na evropské úrovni a zvyšování povědomí zainteresovaných stran a široké veřejnosti o politikách a cílech Společenství sledovaných v rámci každého z pěti oddílů programu (Zaměstnanost, Sociální ochrana a začlenění, Pracovní podmínky, Boj proti diskriminaci a rozmanitost, Rovnost žen a mužů).

Gestor: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 

Kontakt:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1

Praha 2

Tel: 221 921 111 

posta@mpsv.cz

www stránky

 

LIFE+

Komunitární program LIFE+ je finančním nástrojem, úzce zaměřeným na životní prostředí. Poskytuje specifickou podporu pro rozvoj a implementaci Komunitární politiky a legislativy životního prostředí zvláště pak cíl 6. akčního programu pro životní prostředí. Nahrazuje dřívější programy Forest Focus, NGO Proramme, Urban Programme, LIFE Programme a General fund supporting policy development and policy implementatnion. Program nefinancuje opatření, která spadají do jiných finančních nástrojů Společenství (jedná se zejména o Operační program Životní prostředí, ale i další OP).
Gestor: Ministerstvo životního prostředíKontakt:

Ministerstvo životního prostředí

Mgr. Michal Petrus

Vedoucí oddělení programů EU

Tel: 267 122 898

Michal.Petrus@mzp.cz

www stránky 


 
 

 

Program celoživotního učení

Program je zaměřen na různé formy vzdělávání osob v různých stupních vzdělávání (VŠ, VOŠ, ZŠ, SŠ, SOŠ,…). Dělí se na 6 dílčích programů:

Comenius  na předškolní a školní vzdělávání až do úrovně středního vzdělání

Erasmus – vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni

Leonardo da Vinci – odborné vzdělávání a odborná příprava

Grundtvig – vzdělávání dospělých a celoživotní učení

Transversal (průřezový program) – 4 aktivity (vývoj politiky, jazykové vzdělávání, informační a komunikační technologie,diseminace)

Jean Monet - zahrnuje akce Jean Monnet a provozní granty pro evropské instituce

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

                                                                                            Kontakt

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
Dům zahraničních služeb
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

www.naep.cz

info@naep.cz

 

 

Mládež v akci

Program Mládež v akci je určen mladým lidem ve věku 13 – 30 let. Od ostatních programů se liší svým zaměřením - volnočasové aktivity mladých lidí. Nabízí výměny mládeže dobrovolnou službu, podporu místní komunity, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s ostatními partnerskými zeměmi EU a další.

Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 

Kontakt:

Národní institut dětí mládeže MŠMT

Česká národní agentura Mládež

Na Poříčí 1035/4

110 00 Praha

info@mladezvakci.cz

www.mladezvakci.cz

 

7. rámcový program pro vývoj a výzkum

7. rámcový program je hlavním nástrojem Evropské unie pro podporu výzkumu a vývoje v téměř všech vědních disciplínách. Jeho cílem je tak posílit konkurenceschopnost Evropy a tím přispět k naplnění cílů Lisabonské strategie. V rámci programu je uskutečňována podpora výzkumu, inovací, mobility výzkumníků a specifické typy projektů podporující spolupráci firem a výzkumu.

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 

Kontakt:

Technologické centrum AV ČR

Rozvojová 135

165 02  Praha 6

www.tc.cz

 

Informační zdroje:

CORDIS - aktuální výzvy 

7. rámcový program pro výzkum a vývoj v AJ  

podpora přípravy projektů

 

 

CIP - Rámcový program pro konkurenceschopnost a investice

Program pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost Evropských podniků. S malými a středními podniky jako hlavním cílem, program podporuje inovační aktivity (včetně ekoinovací), poskytuje lepší přístup k financím a rozvíjí obchodní podpůrný informační servis v regionech. Bude vyzývat k lepšímu sběru a použití informací a komunikačních technologií a pomáhat rozvíjet informační společnost. Také bude podporovat růst využívání obnovitelných zdrojů energie a jejich efektivnost.

ec.europa.eu/cip

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 

Informační zdroje:

www stránky  

 

 

Marco Polo II

Hlavním cílem programu je snaha o přesun značné části ročního souhrnného růstu silniční nákladní dopravy (měřené v tunokilometrech) na vnitrozemské vodní cesty, krátkou námořní plavbu a železnici nebo o kombinace různých typů přepravy, kde silniční nákladní doprava činí co nejmenší část. Navrhuje podpůrné akce na omezení dopravní neprůjezdnosti, ke zlepšení vlivu dopravního systému na životní prostředí a na rozšíření intermodality, a tím se snaží přispět k účinnému a udržitelnému dopravnímu systému, který poskytne Evropské unii přidanou hodnotu, aniž by měl negativní dopad na ekonomickou, sociální nebo teritoriální kohezi.

Gestor: Ministerstvo dopravy

 
Kontakt:

Ivan Novák

Ministerstvo dopravy

Nábreží Ludvíka Svobody 12

P.O. Box 9

110 15 Prague 1

Tel : 420 (972) 231043

 

Informační zdroje:

www stránky 

 
MEDIA 2007

MEDIA je podpůrný program EU pro Evropský audiovisuální průmysl. Program kofinancuje tréninkové iniciativy pro profesionální pracovníky audiovisuálního průmyslu, vývoj výrobních projektů (zejména filmy, televizní pořady, dokumentární pořady, animace a nová média) a stejně tak i propagaci Evropských audiovisuálních prací.

Gestor: Ministerstvo kultury 

 


Kontakt:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 
MEDIA Unit P8
BOUR 3/30
Avenue du Bourget 1
B 1049, Brussels, Belgium

 

Informační zdroje:

 www stránky
 

Health programme 2008 - 2013

Cílem programu je ochrana a podpora lidského zdraví a bezpečnosti a zlepšování veřejného zdraví, a tím přispívat k větší solidaritě a prosperitě v rámci Evropské unie.

 

Kontakt:

www stránky v angličtině

 

 

Rámcový program „Základní práva a justice“

Cílem programu je podpora rozvoje evropské společnosti, která respektuje lidská práva, bojuje proti antisemitismu, rasizmu a xenofobii a posiluje občanskou společnost, a přispívání k vytvoření evropského prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Dále pak podporuje spolupráci soudů v obchodním a civilním právu. Sestává se z pěti programů:

 

Daphne III (Prevence a boj proti násilí na dětech, mladých lidech a ženách a ochrana obětí a rizikových skupin)

-  Prevence drog a informovanost

-  Základní práva a občanství

-  Civilní soudnictví

-  Trestní soudnictví

 

Kontakt:

www stránky v angličtině  

  

Zpracovávám...