Počasí Dnes °C
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

Ostatní evropské finanční zdroje

Vedle Fondů Evropské unie mohou subjekty z Libereckého kraje v plánovacím období 2007 – 2013 připravovat projekty a čerpat finanční prostředky i z následujících fondů ostatních evropských států, které nejsou členy Evropské unie.

Kontaktní místo v Libereckém kraji pro všechny tři fondy:

Krajský úřad Libereckého kraje

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

U Jezu 642/2a

461 80 Liberec 2

tel.: 485 226 686

 

Finanční mechanismy EHP/Norska

V souladu s usnesením vlády České republiky č. 1011 z 13. října 2003 byla podepsána Dohoda o účasti České republiky v Evropském hospodářském prostoru (EHP). V rámci této dohody byl zaveden i nový finanční mechanismus, jehož prostřednictvím budou státy ESVO (Islandská republika, Lichtenštejnské knížectví a Norské království) v letech 2004 – 2009 přispívat zemím přistupujícím do EHP na projekty v rozšířeném vnitřním trhu. Norsko bude navíc přispívat i pomocí bilaterálního tzv. zvláštního norského finančního nástroje (Norsk finansieringsordning).

Na základě obou uvedených finančních mechanismů se státy EHP / Norsko zavazují přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru, a to poskytováním grantů na investiční a rozvojové projekty v prioritních oblastech, jako např. ochrana a obnova kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora soudnictví, zdravotnictví či péče o dítě aj.  Podrobnější informace jsou k dispozici na Ministerstvu financí ČR - www.mfcr.cz.

Bližší informace na internetových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje

 

Finanční pomoc Švýcarska deseti novým zemím EU

Dne 26.11.2006 schválili v referendu obyvatelé Švýcarska poskytování finanční pomoci novým členským zemím EU.  Následně bylo podepsáno Memorandum mezi Evropskou komisí a Švýcarskem o této pomoci. Pomoc bude poskytována za účelem „snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené EU“. Uzavření bilaterální dohody a zahájení realizace finanční pomoci Švýcarska se očekává koncem roku 2007.  Dohoda by měla specifikovat jednotlivé prioritní oblasti podpory, výši finančních prostředků a pravidla pro administraci a implementaci finanční pomoci Švýcarska. Ta by měla směřovat především do regionů, a to ve 4 hlavních prioritách:

     - bezpečnost, stabilita, reformy,

     - životní prostředí a infrastruktura,

     - podpora soukromého sektoru,

     - lidský a sociální rozvoj.

Podrobnější informace jsou k dispozici na Ministerstvu financí ČR.

 

Mezinárodní Visegradský fond

Mezinárodní visegrádský fond je organizace založená v roce 2000 vládami zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovensko).

Finanční prostředky lze čerpat na Malé, Standardní a Strategické granty (liší se především částkou udělovanou na jeden projekt).

Okruh podporovaných činností je vesměs obdobný:

     - kulturní spolupráce (festivaly, publikace)

     - vědecké výměny a výzkumy (konference)

     - školství (semináře, letní školy)

     - výměny mladých lidí (sportovní, výchovné a kulturní)

     - přeshraniční spolupráce (v rámci Visegrádské 4)

     - podpora turismu (průvodce, prezentace, veletrhy)

Podrobnější informace na adrese http://www.visegradfund.org.

 

Zpracovávám...