Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktuálně

epodatelna

E-podatelna je určena pro příjem elektronických podání a podnětů doručovaných Libereckému kraji a Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové pošty odeslané na adresu podatelna@kraj-lbc.cz , nebo na technickém nosiči dat dat (CD/DVD). Nosič můžete doručit do podatelny Krajského úřadu, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 v době po., st. od 7:00 do 17:00 a út., čt. od 7:00 do 16:00 a pá. od 7:00 do 15:00. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.


Požadavky na elektronická podání prostřednictvím e-podatelny či ISDS:
 • Pokud je přílohou elektronického podání soubor, krajský úřad akceptuje tyto formáty:  *.pdf*.doc/docx*.txt*.rtf*.htm/html*.xls/xlsx*.ods*.odt*.jpg/jpeg*.png*.tif*.gif*.xml*.zfo*.isdoc
 • Celková velikost elektronického podání zaslaného prostřednictvím ISDS je omezena na 20 MB.
 • Celková velikost elektronického podání zaslaného prostřednictvím e-podatelny je omezena na 10 MB.
 • Nebudou přijímány soubory chráněné/zabezpečené heslem.
Příjem a zpracování elektronických podání:
 • Obdrží-li elektronická podatelna elektronické e-podání, vyrozumí o tom odesilatele e-mailovou zprávou odeslanou na adresu uvedenou v e-podání. Elektronická podatelna dále vyrozumí odesilatele po zpracování elektronického podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti viru, platnosti zaručeného elektronického podpisu (je-li k podání připojen) atd. V případě, že e-podání nebude z technických důvodů přijato (např. nepovolený formát zprávy, porušený soubor, zpráva infikována virem), je pak ve zprávě uveden konkrétní důvod nepřijetí. Je-li e-podání opatřeno zaručeným elektronický podpisem, podatelna zkontroluje jeho platnost, v případě neplatnosti elektronického podpisu podatelna o tom odesilatele vyrozumí. Součástí vlastního potvrzení o doručení e-podání je elektronický podpis oprávněného zaměstnance podatelny a datum a čas s přesností na sekundy, kdy bylo e-podání doručeno podatelně.
 • Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.
 • Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Krajským úřadem vedena výhradně v listinné podobě.
 • Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

  Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči krajskému úřadu nebo Libereckému kraji činit právní úkony v elektronické podobě:

E-podání, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem:
 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Podnět podle § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
E-podání, která musí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem:
 • Podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 109/20002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů
 • Podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Elektronicky podepsané e-podání má stejnou právní váhu jako písemnost v listinné podobě podepsaná vlastnoručně.

Elektronický podpis

E-podatelna Krajského úřadu Libereckého kraje je způsobilá přijímat elektronická podání bez elektronického podpisu nebo e-podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (např. Česká pošta, I.CA, eIdentity).