EN DE CZ

Doprava v Libereckém kraji


3.2 Silniční infrastruktura v Libereckém kraji

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, upravuje kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní zprávy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady.

K 1. lednu 2002 byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 140/01/ZK zřízena příspěvková organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6. Zřizovací listina vymezuje účel činnosti zejména na správu a údržbu silnic II. a III. třídy, jejich součástí a příslušenství na území LK a na přípravu, zabezpečení a vypořádání staveb na silnicích II. a III. třídy na území LK. Majetek, který je této organizaci předán k hospodaření, převyšuje částku 5,1 miliard Kč.

Majetkovým správcem silnic ve vlastnictví státu, tedy silnic I. třídy, je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na správu a údržbu silnic I. třídy je ročně vynaloženo cca 200 - 250 mil. Kč, na investice je ročně vynaloženo cca 800 - 900 mil. Kč.

Na správu, údržbu, modernizace a rekonstrukce krajských silnic je ročně vynaloženo 300 - 400 mil. Kč. Prostředky plynou z rozpočtu Libereckého kraje, z fondů evropské unie a z úvěru, který přijal Liberecký kraj.

S ohledem na špatný stav vozovek krajských silnic byl koncem roku 2004 vypracován záměr financování oprav krajských silnic formou úvěru. Rada i Zastupitelstvo Libereckého kraje schválily záměr financování oprav krajských silnic formou úvěru. Koncem roku 2005 byla Radou i Zastupitelstvem Libereckého kraje schválena smlouva o přijetí úvěru. V roce 2006 bylo zahájeno čerpání úvěru ve výši 750 mil. Kč. V roce 2009 bylo ukončeno čerpání úvěru.

Finanční prostředky, které jsou zapotřebí na opravy úseků silnic, jež jsou zařazeny v kategoriích havarijní a nevyhovující, včetně mostů a propustků převyšují 5 miliard Kč, tedy několikanásobně výši plánovaného úvěru. Upřednostněny byly proto úseky silnic s vysokou intenzitou dopravy, úseky, které jsou využívány veřejnou autobusovou dopravou, a úseky silnic, které slouží jako jediný přístup do obce.

V roce 2008 získal Liberecký kraj dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci jejího programu na zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji - odstranění bodových závad ve výši 123,0 mil. Kč.

V roce 2009 Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo záměr financování oprav mostů na krajských silnicích formou úvěru a to ve výši 500 mil. Kč. Se zahájením čerpání úvěru se počítá od roku 2011. Dále byly v roce 2009 dokončeny první akce, které byly realizovány z Regionálního operačního programu z oblasti dopravní infrastruktura a byly zahájeny přípravy na akcích, které Liberecký kraj plánuje realizovat prostřednictvím Regionálního operačního programu v letech 2010 a 2011.

Na začátek

Charta Bezpečně na silnicích Bezpečně na silnicích Bezpečně na silnicích Bezpečně na silnicích Bezpečně na silnicích