Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kvalifikační požadavky pro obce I. a II. stupně dle nového stavebního zákona

1. 7. 2024 vejde v platnost nový stavební zákon č. 283/2021 (dále jen "NSZ"), který nově zavádí potvrzení krajského úřadu (dále jen "KÚ") o zajištění splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti (dále jen "ÚPČ") pro obce I. a II. typu a institut zástupce pořizovatele.

 • Čeho se týká?
  ÚPČ standardně vykonávají úřady územního plánování, kterými jsou krajské úřady a úřady obcí s rozšířenou působností. Ve vyjmenovaných případech může ÚPČ vykonávat také obecní úřad obce I. a II. typu pokud získá potvrzení KÚ o zajištění splnění kvalifikačních požadavků pro výkon ÚPČ.

 • Co smí obecní úřad po získání potvrzení od KÚ vykonávat
  pořizovat územní plán
  pořizovat regulační plán
  pořizovat územní opatření o stavební uzávěře
  pořizovat územní opatření o asanaci
  pořizovat územní studii
  vkládat data NGÚP

 • Jak úřad I. a II. typu zajistí splnění kvalifikačních předpokladů pro ÚPČ?
  Pomocí úředníka, který splňuje kvalifikační požadavky pro výkon ÚPČ dle zákona (§ 44 NSZ)
  Pomocí zástupce pořizovatele (§ 50-53 NSZ)

 • Postup obce při podání žádosti o potvrzení krajského úřadu (§ 47 NSZ):
  Obec podá žádost o potvrzení kvalifikačních předpokladů na KÚ. V žádosti o vydání potvrzení obecní úřad uvede: své identifikační údaje; informaci o tom, jakou územně plánovací dokumentaci, popřípadě územní studii hodlá pořizovat; doklad, že bude vykonávat  prostřednictvím osoby splňující požadavky pro výkon ÚPČ.
  KÚ do 30 dnů od obdržení žádosti přezkoumá, zda obecní úřad bude ÚPČ vykonávat prostřednictvím osoby splňující požadavky zákona, a vydá obecnímu úřadu potvrzení nebo mu sdělí, že potvrzení nelze vydat. Součástí potvrzení je stanovení rozsahu výkonu ÚPČ obecním úřadem. Potvrzení zašle KÚ současně Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen "MMR) a úřadu územního plánování.
  Následně zajistí MMR obecnímu úřadu přístup do Národního geoportálu územního plánování v rozsahu potvrzení.

 • Kdo je zástupce pořizovatele?
  Kdo může být zástupcem pořizovatele stanoví SZ v § 50 NSZ.
  Ministerstvo udělí oprávnění k výkonu ÚPČ osobě, která:
  je plně svéprávná,
  má osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) v územním plánování, nebo osvědčení o úspěšném vykonání úřednické zkoušky pro obor státní služby, jehož součástí je územní plánování,
  splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe,
  je bezúhonná,
  a vykonávala územně plánovací činnost v souladu s právními předpisy.
  Při posuzování MMR vychází z kvality úkonů žadatele při pořizování územně plánovací dokumentace, na níž se osobně podílel.

 • Seznam zástupců pořizovatele povede a bude zveřejňovat MMR způsobem umožňujícím dálkový přístup v Národním geoportálu územního plánování.

 • Žádost o udělení oprávnění k výkonu ÚPČ musí obsahovat (§ 52 NSZ):
  doklad o dosaženém vzdělání podle § 44 odst. 3 NSZ, nebo doklad o udělení výjimky podle § 45 odst. 1 NSZ,
  doklad o praxi ve veřejné správě při pořizování územně plánovací dokumentace,
  kopie osvědčení ZOZ v územním plánování, nebo kopie osvědčení o vykonání úřednické zkoušky,
  výčet žadatelem pořizované územně plánovací dokumentace, na níž se osobně podílel, s uvedením rozsahu jeho podílu.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky