Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

11. Předpisy

Do jednotlivých částek Sbírky zákonů České republiky, ve kterých jsou příslušné právní předpisy vyhlášeny, je možné nahlédnout v úředních hodinách na právním odboru Krajského úřadu Libereckého kraje.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace, nebo které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:

zákon č. 129/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-129

o krajích (krajské zřízení)

zákon č. 500/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

správní řád

zákon č. 280/2009 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-280/zneni-20210601

daňový řád

zákon č. 106/1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106

o svobodném přístupu k informacím

zákon č. 85/1990 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-85

o právu petičním

zákon č. 134/2016 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134/zneni-20220101

 

o zadávání veřejných zakázek

zákon č. 250/2016 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-250/zneni-20220201

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

zákon č. 255/2012 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-255/zneni-20170701

o kontrole (kontrolní řád)

zákon č. 133/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-133

o evidenci obyvatel a rodných číslech

zákon č. 186/2013 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-186/zneni-20220201

o státním občanství České republiky

zákon č. 13/1997 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-13/zneni-20220201

o pozemních komunikacích

zákon č. 56/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-56

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

zákon č. 111/1994 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111/zneni-20220201

o silniční dopravě

zákon č. 561/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561/zneni-20220201

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

zákon č. 306/1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-306

o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

zákon č. 312/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-312

o úřednících územních samosprávných celků

zákon č. 82/1998 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-82

o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

zákon č. 20/1987 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1987-20

o státní památkové péči

zákon č. 122/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-122

o ochraně sbírek muzejní povahy

zákon č. 250/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-250

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

zákon č. 183/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

zákon č. 17/1992 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-17

o životním prostředí

zákon č. 100/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100

o posuzování vlivů na životní prostředí

zákon č. 242/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-242

o ekologickém zemědělství

nař. vlády 193/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-193

o inventarizaci lesů

zákon č. 289/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-289

o lesích

zákon č. 123/1998 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-123

o právu na informace o životním prostředí

zákon č. 334/1992 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-334

o ochraně zemědělského půdního fondu

zákon č. 114/1992 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114

o ochraně přírody a krajiny

zákon č. 252/1997 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-252

o zemědělství

zákon č. 99/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-99

o rybářství

zákon č. 110/2019 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110/zneni-20190424#p67_p67-1-1

o zpracování osobních údajů

zákon č. 128/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128

o obcích (obecní zřízení)

zákon č. 239/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-239

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

zákon č. 240/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-240

krizový zákon

ústavní zákon č. 110/1998 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-110

 

o bezpečnosti ČR

zákon č. 241/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-241

o hospodářských opatření pro krizové stavy

zákon č. 258/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258

o ochraně veřejného zdraví

zákon č. 372/2011 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372/zneni-20220101

o zdravotních službách

zákon č. 455/1991 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

zákon č. 570/1991 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-570

o živnostenských úřadech

zákon č. 40/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-40

o regulaci reklamy a provozování rozhlasového a televizního vysílání

zákon č. 320/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-320

o finanční kontrole

zákon č. 361/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361

o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (o silničním provozu)

zákon č. 329/2011 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-329/zneni-20220101

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

zákon č. 110/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-110

o životním a existenčním minimu

zákon č. 111/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-111

o pomoci v hmotné nouzi

zákon č. 117/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117

o státní sociální podpoře

zákon č. 359/1999 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359

o sociálně právní ochraně dětí

zákon č. 108/2006 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108

o sociálních službách

zákon č. 254/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254

vodní zákon

zákon č. 274/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274

o vodovodech a kanalizacích

zákon č. 541/2020 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-541/zneni-20210101#p158_p158-1

o odpadech

zákon č. 16/1997 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-16

o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatření k ochraně těchto druhů

zákon č. 76/2002 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-76

o integrované prevenci

zákon č. 201/2012 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201/zneni-20220101

o ochraně ovzduší

zákon č. 449/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-449

o myslivosti

zákon č. 406/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406

o hospodaření energií

zákon č. 256/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-256

o pohřebnictví

zákon č. 247/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-247

o volbách do parlamentu ČR

zákon č. 130/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-130

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

zákon č. 491/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

zákon č. 22/2004 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-22

o místním referendu a o změně některých zákonů

zákon č. 301/2000 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301

o matrikách, jménu a příjmení

zákon č. 412/2005 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-412

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

zákon č. 257/2001 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-257

o knihovnách a podmínkách provozování neveřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

zákon č. 37/1995 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-37

o neperiodických publikacích

 

11.2 Vydané právní předpisy

Další předpisy, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, naleznete ve věstníku právních předpisů Libereckého kraje na webových stránkách kraje Věstník, popřípadě jsou k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na právním odboru Krajského úřadu Libereckého kraje.

Současně od 1. ledna 2022 byl spuštěn nový veřejně přístupný informační systém veřejné správy „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů“, ve které je možné najít znění všech právních předpisů vydaných jednotlivými územními samosprávnými celky. Tuto sbírku naleznete na odkaze https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky