Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

2015

Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  • V průběhu roku 2015 bylo podáno celkem 75 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“).

  • V průběhu roku 2015 bylo vydáno 5 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

  • V průběhu roku 2015 byla podána 3 odvolání proti rozhodnutí.

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

  • V průběhu roku 2015 nebyla předmětem soudního přezkumu žádná rozhodnutí, týkající se vyřizování žádostí o informace orgány Libereckého kraje, žádné výdaje ani náklady tedy Libereckému kraji nevznikly.

 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

  • V průběhu roku 2015 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 

5. Počet stížností podaných podle §16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení,

  • V průběhu roku 2015 byly podány 3 stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. První stížnost směřovala proti nevydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a byla vyřízena tak, že bylo rozhodnutí vydáno. Druhá stížnost směřovala proti výši úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a na jejím základě byla výše úhrady ministerstvem vnitra snížena, když ministerstvo rozhodlo, že není možné žadateli účtovat náklady na obeslání dotčených osob, přestože byl Krajský úřad Libereckého kraje povinen tyto osoby obeslat. Třetí stížnost směřovala rovněž proti výši úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací a postup KÚ LK byl ministerstvem vnitra potvrzen.

 

 

 

6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

  • V roce 2015 byla v 5 případech požadována úhrada nákladů dle ustanovení § 17 zákona.

  • V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz.

  • Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 2. 2. 2016, číslo usnesení 213/16/RK.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky