Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

2018

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

v roce 2018

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  • V průběhu roku 2018 bylo podáno celkem 77 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“).
  • V průběhu roku 2018 bylo vydáno 19 rozhodnutí o odmítnutí žádosti (včetně odmítnutí části žádosti a opakovaného odmítnutí).

 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  • V průběhu roku 2018 bylo podáno 7 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

  • V průběhu roku 2018 nebyla předmětem soudního přezkumu žádná rozhodnutí, týkající se vyřizování žádostí o informace orgány Libereckého kraje, žádné výdaje ani náklady tedy Libereckému kraji nevznikly.

 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

  • V průběhu roku 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 

5. Počet stížností podaných podle §16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

  • V průběhu roku 2018 byla podána 1 stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, které směřovaly proti výši úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Ministerstvo vnitra přikázalo provedení nápravy podle § 16a odst. 7 písm. c) zákona spočívající v detailnějším výpočtu času stráveného vyhledáváním informace. 

 

6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

  • V roce 2018 byla ve 3 případech požadována úhrada nákladů dle ustanovení § 17 zákona.
  • V souladu s ustanovením § 5 zákona vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz.
  • Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 19. 2. 2019, číslo usnesení: 313/19/RK.
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky