Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

2020

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

v roce 2020

 

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  • V průběhu roku 2020 bylo podáno celkem 79 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“).
  • V průběhu roku 2020 bylo vydáno 6 rozhodnutí o odmítnutí žádosti (z toho 4 x odmítnutí části žádosti a 2 x odmítnutí celé žádosti).

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  • V průběhu roku 2020 bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

  • V průběhu roku 2020 nebyla předmětem soudního přezkumu žádná rozhodnutí, týkající se vyřizování žádostí o informace orgány Libereckého kraje, žádné výdaje ani náklady tedy Libereckému kraji nevznikly.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

  • V průběhu roku 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle §16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

  • V průběhu roku 2020 byla podána 1 stížnost, která směřovala proti výši úhrady nákladů za poskytnutí informace. Ministerstvo vnitra stížnost proti výši úhrady nákladů nevyhovělo a postup Krajského úřadu Libereckého kraje při vyřizování žádosti žadatele o poskytnutí informace dle § 16a odst. 7 písm. a) zákona potvrdilo.

6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona

  • V roce 2020 byla v 7 případech požadována úhrada nákladů dle ustanovení § 17 zákona.
  • V souladu s ustanovením § 5 zákona vydal Krajský úřad Libereckého kraje základní informace. Tento materiál je zpřístupněn na internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz.
  • Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne 9. 2. 2021, číslo usnesení: 131/21/RK.
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky