Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Časté dotazy

Jaké podmínky musí splňovat uchazeč o práci na Krajské úřadě Libereckého kraje? 

Podmínky jsou dané zákonem č. 312/2002 Sb.:

 1. být fyzická osoba,
 2. být státním občanem České republiky, popřípadě fyzickou osobou, která je cizím státním občanem a má v České republicde trvalý pobyt,
 3. dosáhnout věku 18 let,
 4. být způsobilý k právním úkonům,
 5. být bezúhonný,
 6. ovládat jednací jazyk a
 7. splňovat další předpoklady pro výkon správních činnotí stanovených zvláštním právním předpisem. 

Většina nabídek pracovních pozic na krajském úřadě je od 10. platové třídy. Pro platové třídy 10 a výše je stanoveno Nařízním vlády č. 341/2017 Sb. vysokoškolské vzdělání - bakalář, magistr nebo vyšší odborné vzdělání. Pro platové třídy nižší není vysokoškolské vzdělání zapotřebí. 

Jak mám postupovat v případě, kdy se chci přihlásit do výběrového řízení?  Co všechno se má dokládat v originále? Za předpokladu, že se chci přihlásit do více výběrových řízení budu postupovat jak? 

V oznámení o vyhlášení konkrétního výběrového řízení je uvedeno datum, do kterého nám musíte doručit přihlášku spolu s dalšími požadovanými přílohami. Později doručená přihláška nemůže být zařazena do výběrového řízení. Dokumenty zašlete buď poštou na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, nebo je doručte osobně na podatelnu Krajského úřadu Libereckého kraje. V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Pro každé výběrové řízení je zapotřebí dodat:

 1. originál přihlášky s uvedením názvu pracovní pozice a podpisem uchazeče (neleznete v odkazu formuláře)
 2. životopis
 3. vyplněný osobní dotazník (který naleznete ve formulářích)
 4. ověřenou fotokopii doložené vzdělání
 5. originál výpisu z rejstříku trestů
 6. motivační dopis (pokud je vyžadován)

Pokud se budete hlásit na více pozic, je zapotřebí vždy originál přihlášky s uvedením názvu pracovní pozice a podpisem uchazeče.  Zbývající dokumenty (uvedené ad 2. - 6.) stačí dodat v originále pouze v jednom vyhotovení, k dalším přihláškám lze připojit pouze jejich kopie.

Má smysl hlásit se do dalšího výběrového řízení, když už jsem jednou neuspěl/a?

Ano, smysl to rozhodně má. V rámci výběrového řízení může být úspěšný vždy pouze jeden z uchazečů. Neúspěch v jednom výběrovém řízení tedy nic neznamená, ba naopak. I když Vás výběrová komise již zná, tak Vás ale bez nové přihlášky nemůže zařadit do dalšího výběrového řízení. Ze zákona totiž nesmíme uchovávat dříve zaslané materiály do výběrových řízení, a proto Vás tedy personalista nemůže ani sám kontaktovat.

Jak se mám připravit, abych měl/a šanci uspět?

Vždy je výhodou, když uchazeč v rámci možností zná svého potencionálního zaměstnavatele, umí vysvětlit pojmy územně samosprávný celek (Liberecký kraj) a krajský úřad a zná jejich kompetence v dané agendě. O tom totiž bude jeho případná činnost. Absolvování studia a případná praxe v oboru je samozřejmě výhodou, nebývá však podmínkou. Každý uchazeč by však měl mít představu o zaměření činností, k jejichž výkonu se hlásí. Inzerát výběrového řízení proto obsahuje stručný výčet nejdůležitějších právních předpisů, kterými se konkrétní agenda řídí. Je samozřejmé, že výběrová komise od uchazečů neočekává jejich úplnou znalost. Očekává však základní orientaci v nich a představu o vykonávaných činnostech. Práce ve veřejné správě je úzce spjata s právními předpisy a většina činností je vykonávána podle zákonem stanoveného postupu a v zákonem stanoveném rozsahu. Neméně důležitým je osobní projev před výběrovou komisí.

Mám šanci vyjednáváním ovlivnit výši nástupního platu?

Ne.

Nástupní plat je stanoven právním předpisem. Jeho výše se odvíjí od zařazení do platové třídy a platového stupně (počet let započitatelné praxe). Až po zapracování může být navýšen, a to v závislosti na kvalitě odváděné práce (osobní příplatek).

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky