Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Odborná způsobilost dopravce

S platností od 4. 12. 2011 se v souladu s čl. 8 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES, pořádají zkoušky pro účely splnění požadavku odborné způsobilosti dopravce nebo odpovědného zástupce podle kritérií, která určí členský stát ES.

znění článku 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 - odborná způsobilost  (.pdf, 42 kB, 11. 3. 2024) 

znění Přílohy I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 – seznam oborů ke zkoušce odborné způsobilosti (.pdf, 86 kB, 11. 3. 2024) 

Odborná způsobilost je upravena v ust. § 8a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.

znění § 8a zákona o silniční dopravě (.pdf, 171 kB, 11. 3. 2024) 

Postup při skládání zkoušky a její hodnocení upravuje ust. § 8 až 10 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

znění § 8 až 10 vyhlášky, kterou se provádí zákon o silniční dopravě (.pdf, 120 kB, 11. 3. 2024)

Zkouška se skládá v českém jazyce, formou testu na počítači z osmi předmětů: Občanské právo, Obchodní právo, Sociální právo, Daňové právo, Obchodní a finanční správa podniku, Přístup na trh, Technické normy a technická hlediska provozu, Bezpečnost silničního provozu, a zpracováním případové studie před zkušební komisí.

Odborná způsobilost se prokazuje zvlášť pro každý druh dopravy. Rozsah požadovaných znalostí v jednotlivých předmětech je rozlišen podle druhu provozování silniční dopravy, pro niž uchazeč prokazuje odbornou způsobilost. Otázky jsou rozděleny do skupin pro tyto druhy silniční motorové dopravy:

  • nákladní doprava provozovanou vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
    nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí,
  • osobní doprava (provozovanou vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).

Zkoušky pro žadatele s trvalým pobytem na území Libereckého kraje se budou konat na Krajském úřadě Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec (počítačová učebna v přízemí budovy), v těchto termínech:

  • 30. 01. 2024,
  • 26. 03. 2024,
  • 28. 05. 2024,
  • 30. 07. 2024,
  • 24. 09. 2024,
  • 26. 11. 2024.

Termíny zkoušek OZ pro rok 2024 (.pdf, 508 kB, 11. 3. 2024) 

Zásady pro provádění zkoušky OZ (.pdf, 288 kB, 11. 3. 2024) 

Počet účastníků zkoušky je dán kapacitou počítačové učebny (12 osob). Uchazeči budou zařazováni na daný termín v pořadí došlých přihlášek. Seznam uchazečů zařazených na zkoušku bude aktualizován dle došlých přihlášek. Akceptována bude pouze řádně vyplněná přihláška, předaná minimálně 3 pracovní dny před termínem zkoušky (postačuje zaslání e-mailem).

Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti (.pdf, 208 kB, 11. 3. 2024)

V den zkoušky předloží uchazeč k nahlédnutí platný občanský průkaz (podmínkou pro skládání zkoušky je trvalý pobyt na území Libereckého kraje).

Pozvánka ke zkoušce se nezasílá, uchazeč se ke zkoušce dostaví bez vyzvání v čase a na místo uvedené u vyhlášených termínů zveřejněných na internetu.

Otázky a vzorová zadání případových studií pro zkoušku odborné způsobilosti jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva dopravy.

Test je tvořen celkem 60 otázkami. Z každého z oborů uvedených pod body A, C, F a G přílohy I bodu I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 test obsahuje 10 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek je hodnocena 2 body. Ze zbývajících oborů test obsahuje celkem 20 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek je hodnocena 1 bodem. Celkem lze u testu dosáhnout nejvýše 100 bodů, k úspěšnému složení testu je nutné dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.

Bližší informace: http://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zd
Případová studie je zaměřena především na povinnosti stanovené zákonem o silniční dopravě, na pracovní režim řidiče a na záznamy o pracovním režimu řidiče.

Mgr. Michal Mochal, michal.mochal@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 282
Ing. Josef Jirásek, josef.jirasek@kraj-lbc.cz, tel.: 485 226 283

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky