Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Náplň činnosti odboru dle organizačního řádu

Oddělení ekonomické kontroly

Samostatná působnost

 1. provádí veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací LK, podílí se na provádění kontrol u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim úřad poskytuje, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
 2. podílí se na provádění veřejnosprávní kontroly plnění obecně závazných právních předpisů, podmínek stanovených pro využití finančních prostředků peněžních fondů Libereckého kraje jednotlivými odbory krajského úřadu.
 3. zpracovává plány kontrolní činnosti na příslušné pololetí a zhodnocení kontrolní činnosti v samostatné i přenesené působnosti za uplynulé pololetí dle platného Kontrolního řádu krajského úřadu a předkládá je ke schválení radě kraje
 4. spolupracuje při vytváření plánu veřejnosprávních kontrol prováděných u žadatelů nebo příjemců veřejné finanční podpory poskytované Libereckým krajem,
 5. projednává v radě kraje protokoly z kontrol krajem zřízených nebo založených právnických osob z podnětu členů rady kraje, ředitele krajského úřadu a vedoucích odborů
 6. vede evidenci protokolů z kontrol provedených odborem kontroly, kontrol z výkonu samostatné působnosti provedených odbory úřadu
 7. v rozsahu své působnosti poskytuje konzultační a metodickou činnost pro odbory úřadu při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě, dále ve spolupráci s ekonomickým odborem a resortními odbory poskytuje i konzultační a metodickou pomoc příspěvkovým organizacím i územně samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí LK
 8. aktivně spolupracuje s jinými odbory krajského úřadu při pololetním vyhodnocování kontrolní činnosti v souladu s Kontrolním řádem
 9. spolupracuje s ekonomickým odborem v oblasti finanční kontroly
 10. spolupracuje při koordinaci výkonu finanční kontroly úřadu, spolupracuje při připomínkování operačních programů, programových doplňků, implementačních podkladů a případně jiných materiálů se všemi odbornými útvary úřadu, s jinými krajskými úřady a ministerstvy
 11. odbor kontroly na základě žádosti odboru regionálního rozvoje a evropských projektů provádí kontroly udržitelnosti projektů financovaných ze strukturálních fondů a to ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a evropských projektů
 12. zajišťuje a provádí v souladu s Kontrolním řádem kontroly zřízených a založených organizací kraje z podnětu ředitele krajského úřadu, hejtmana, členů rady kraje, ale i vedoucích jednotlivých odborů úřadu
 13. zajišťuje metodickou a konzultační činnost na úseku finanční kontroly
 14. zajišťuje přípravu a zabezpečení podkladů a materiálů pro jednání zastupitelstva a rady kraje, jejich zpracování, kontrolu a následné plnění usnesení
 15. na základě plánu kontrol na příslušné pololetí provádí kontroly příručních pokladen a hlavní pokladny krajského úřadu

Přenesená působnost

 1. zpracovává a doručuje MF ČR za Liberecký kraj „Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol“ v rámci Modulu ročních zpráv (intranetový programový software MF ČR), včetně komentáře a tabulkových přehledů dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, dle níž se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě č. 320/2001 Sb., v platném znění
 2. zajišťuje a realizuje kontrolní činnost v oblasti hospodaření u obecních, krajských a soukromých škol a školských zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., zákonem č. 320/2001 Sb. a zákonem č. 255/2012 Sb. o kontrole, zpracovává jednotlivé protokoly a závěry z kontrolní činnosti, zajišťuje, zajišťuje administrativu spojenou s kontrolní činností
 3. kontroluje efektivní čerpání prostředků ze státního rozpočtu a kontroluje vedení účetnictví u příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a krajem, včetně dodržování metodiky vedení účetnictví a poskytuje metodickou a konzultační činnost v oblasti hospodaření příspěvkových organizací
 4. spolupracuje s Českou školní inspekcí při koordinaci kontrolní činnosti, spolupracuje s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytuje potřebnou součinnost při kontrole specializovaných činností u příspěvkových organizací

 

Oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO

Samostatná působnost

 1. podílí se na provádění kontrol krajem zřízených nebo založených právnických osob z podnětu členů rady kraje, ředitele krajského úřadu a vedoucích odborů a na základě Plánu kontrolní činnosti na dané pololetí
 2. provádí veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací, podílí se na provádění kontrol u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim úřad poskytuje, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
 3. zajišťuje metodickou a konzultační činnost na úseku finanční kontroly
 4. zajišťuje přípravu a zabezpečení podkladů a materiálů pro jednání zastupitelstva a rady kraje, jejich zpracování, kontrolu a následné plnění usnesení
 5. spolupracuje s ekonomickým odborem v oblasti finanční kontroly
 6. v rozsahu své působnosti poskytuje konzultační a metodickou činnost pro odbory úřadu při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě, dále ve spolupráci s ekonomickým odborem a resortními odbory poskytuje i konzultační a metodickou pomoc příspěvkovým organizacím i územně samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí LK

Přenesená působnost

 1. organizuje a provádí přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Libereckého kraje dle zákona č.420/2004 Sb., v platném znění, které o to krajský úřad požádají
 2. vykonává dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí § 67e zákona o krajích, v platném znění a podle § 129b zákona o obcích, v platném znění a činí opatření k nápravě zjištěných nedostatků v činnosti nižších správních úřadů
 3. zpracovává a doručuje MF ČR časový plán přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Libereckého kraje
 4. zajišťuje v termínu do 21. července každého kalendářního roku odeslání na Ministerstvo financí ČR přehledu o obcích a dobrovolných svazcích obcí, které se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi a přehledu obcí a dobrovolných svazků obcí, které požádaly krajský úřad o přezkoumání
 5. nahlašuje MF ČR personální zajištění přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí z řad zaměstnanců odboru kontroly
 6. rozhoduje o námitkách proti zprávám o výsledcích přezkoumání hospodaření
 7. vydává rozhodnutí o uložení pokuty za porušení rozpočtové kázně obcemi
 8. vypracovává návrhy na udělení pokut za přestupky
 9. vydává příkazy a ukládá pokuty za zjištěné přestupky
 10. koordinuje a zpracovává „Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol“ ve spolupráci s územně samosprávnými celky Libereckého kraje v rámci Modulu ročních zpráv, kterou doručuje MF ČR ve stanoveném termínu včetně komentáře a tabulkových přehledů dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, dle níž se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě č. 320/2001 Sb., v platném znění
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky