Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Náplň činnosti oddělení dle organizačního řádu

Samostatná působnost

 1. podílí se na provádění kontrol krajem zřízených nebo založených právnických osob z podnětu členů rady kraje, ředitele krajského úřadu a vedoucích odborů a na základě Plánu kontrolní činnosti na dané pololetí
 2. provádí veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací, podílí se na provádění kontrol u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory, kterou jim úřad poskytuje, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
 3. zajišťuje metodickou a konzultační činnost na úseku finanční kontroly
 4. zajišťuje přípravu a zabezpečení podkladů a materiálů pro jednání zastupitelstva a rady kraje, jejich zpracování, kontrolu a následné plnění usnesení
 5. spolupracuje s ekonomickým odborem v oblasti finanční kontroly
 6. v rozsahu své působnosti poskytuje konzultační a metodickou činnost pro odbory úřadu při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě, dále ve spolupráci s ekonomickým odborem a resortními odbory poskytuje i konzultační a metodickou pomoc příspěvkovým organizacím i územně samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí LK

Přenesená působnost

 1. organizuje a provádí přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Libereckého kraje dle zákona č.420/2004 Sb., v platném znění, které o to krajský úřad požádají
 2. vykonává dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí § 67e zákona o krajích, v platném znění a podle § 129b zákona o obcích, v platném znění a činí opatření k nápravě zjištěných nedostatků v činnosti nižších správních úřadů
 3. zpracovává a doručuje MF ČR časový plán přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Libereckého kraje
 4. zajišťuje v termínu do 21. července každého kalendářního roku odeslání na Ministerstvo financí ČR přehledu o obcích a dobrovolných svazcích obcí, které se rozhodly zadat přezkoumání auditorovi a přehledu obcí a dobrovolných svazků obcí, které požádaly krajský úřad o přezkoumání
 5. nahlašuje MF ČR personální zajištění přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí z řad zaměstnanců odboru kontroly
 6. rozhoduje o námitkách proti zprávám o výsledcích přezkoumání hospodaření
 7. vydává rozhodnutí o uložení pokuty za porušení rozpočtové kázně obcemi
 8. vypracovává návrhy na udělení pokut za přestupky
 9. vydává příkazy a ukládá pokuty za zjištěné přestupky
 10. koordinuje a zpracovává „Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol“ ve spolupráci s územně samosprávnými celky Libereckého kraje v rámci Modulu ročních zpráv, kterou doručuje MF ČR ve stanoveném termínu včetně komentáře a tabulkových přehledů dle vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, dle níž se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě č. 320/2001 Sb., v platném znění
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky