Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Nenechte si ujít velkolepý festival Léto na vyhlídce, který se koná na střeše krajského úřadu od 19. do 21. června.

Více informací
Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Právní předpisy a technické normy

Právní předpisy

Seznam základních právních předpisů souvisejících s činností odboru dopravy

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici 

Zákon č. 194/2010 Sb., Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, , ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a o změně pozdějších předpisů

Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, veznění pozdějších předpisů

 

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení 62/2010 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 122/2014 Sb. o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 296/2010 Sb.,  o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace

Vyhláška č. 450/2009 Sb, kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 

Znění právních předpisů týkajících se dopravní problematiky lze získat na internetových stránkách MD ČR.

Technické normy

Seznam základních technických norem souvisejících s činností odboru dopravy

ČSN 73 60 05   prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 73 61 01   projektování silnic a dálnic

ČSN 73 61 02   projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 61 10   projektování místních komunikací

ČSN 01 80 20   dopravní značky na pozemních komunikacích

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky