Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Výjimky ze zákazu jízdy a dopravního značení na silnicích I. třídy

  • Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy (.pdf)
    120 kB
    08. 03. 2024 13:34
  • Žádost o udělení výjimky z dopravního značení (.rtf)
    129 kB
    08. 03. 2024 13:34

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů) povoluje Oddělení pozemních komunikací z důvodu hodného zvláštního zřetele výjimky ze zákazu jízdy a z dopravního značení:

I.

1. nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7.500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3.500 kg s připojeným přípojným vozidlem

a) v neděli a ostatních dnech pracovního klidu (dále jen "den pracovního  klidu") v době od 0.00 do 22.00 hodin,

b) v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 20.00 hodin.

2. na silnici I. třídy mimo obec v období od 15. dubna do 30. září zvláštním vozidlům, potahovým vozidlům a ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,

a) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,

b) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.

Povolení musí být časově omezeno, nejdéle však na dobu jednoho roku.


Zákaz jízdy podle odstavců 1 a 2 neplatí pro vozidla užitá při:

a) kombinované přepravě zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cestě a pozemní komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu překladišti kombinované dopravy nebo z nejbližšího překladiště kombinované dopravy k příjemci,

b) nezbytné zemědělské sezónní přepravě,

c) činnostech bezprostředně spojených s prováděnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací,

d) přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze podle zvláštního právního předpisu,

e) přepravě živých zvířat,

f) přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot,

g) nakládce a vykládce letadel, lodí nebo železničních vagónů na vzdálenost nepřesahující
100 km,

h) přepravě poštovních zásilek,

i) jízdě bez nákladu, která je v souvislosti s jízdou podle písmen a) až h),

j) živelní pohromě,

k) jízdě vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sborů a hasičských záchranných sborů,

l) přepravě chemických látek podléhajících teplotním změnám nebo krystalizaci,

m) výcviku řidičů.


Odstavce 1 a 2 neplatí pro vozidla vybavená zvláštním světelným zařízením modré barvy a zvláštním zvukovým výstražným znamením. Výjimky přesahující působnost kraje povoluje Ministerstvo dopravy ČR.

II.

Výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích povoluje ten orgán nebo vlastník pozemní komunikace, který úpravu stanovil. Nelze však zejména povolit výjimku z maximální dovolené rychlosti, zákazu stání a zastavení, jestliže by byla ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.

Kamion

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky