Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Náplň oddělení dle organizačního řádu

Podle zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů):

Rozhoduje o zařazení pozemních komunikací do kategorie silnic II. nebo III. třídy a o změnách této kategorie.

Rozhoduje o zrušení silnic II. nebo III. třídy po udělení souhlasu ministerstva obrany (MO) a ministerstva dopravy (MD ČR).

Vykonává působnost silničního správního úřadu a stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou rychlostních silnic.

Povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy pro zvlášť těžké nebo rozměrné předměty, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod kraje a nejedná se o opakovanou přepravu.

Povoluje výjimečné užití silnic samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu, jako zvláštní užívání silnic.

Rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí.

Jde-li o věc, jež se má uskutečnit na silnicích kterékoliv třídy v územním obvodu dvou nebo více silničních správních úřadů, provede řízení a vydá rozhodnutí Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy – oddělení PK jako nejbližší společně nadřízený správní orgán. Může stanovit, že řízení provede a rozhodnutí vydá některý ze silničních správních úřadů, v jehož územním obvodu se má věc uskutečnit.

Uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy.
Vykonává státní dozor na silnicích v rozsahu své působnosti. Osoba pověřená výkonem státního dozoru dozírá, zda vlastníci (správci) a uživatelé pozemních komunikací plní povinnosti stanovené zákonem o pozemních komunikacích.

Podle zákona o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů):

Stanoví po písemném vyjádření příslušného orgánu policie místní a přechodnou úpravu provozu na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, a užití zařízení pro provozní informace na silnici  I. třídy, kromě  rychlostní silnice.

Provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky