Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Hlavní pokladna v 10. patře je od čtvrtka 4. 7. do pondělí 15. 7. včetně UZAVŘENA.  Správní poplatky v hotovosti bude výjimečně možné složit v kanceláři č. 1017 nebo 1018. Platby je možné posílat i elektronicky na bankovní účet Libereckého kraje. Pokladna bude pro klienty znovu k dispozici od úterý 16. 7. 2024. Od července se také změní přestávka v rámci pokladních hodin (nově 11:00–12:00), otevírací doba od 1. 7.: pondělí:   8:00–11:00 | 12:00–17:00 úterý: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 středa: 8:00–11:00 | 12:00–17:00 čtvrtek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00 pátek: 8:00–11:00 | 12:00–14:00

Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Náhradní rodičovství

Veškeré aktuální informace věnující se náhradní rodinné péči a kampani MÍT DOMOV A RODINU "Samozřejmost, nebo vzácnost?"  naleznete na webové stránce https://www.rodinalk.cz


Náhradní rodinná péče umožňuje dětem, které nemohou dočasně nebo trvale žít ve své vlastní rodině, vyrůstat v náhradní rodině.

HLEDÁME DÍTĚTI RODIČE NIKOLIV RODIČI DÍTĚ!

  • Aktuálně hledáme náhradní rodiče pro cca 150 dětí z Libereckého kraje. Celkem žije dočasně nebo trvale mimo rodinu zhruba 350 dětí z Libereckého kraje.

  • Hledáme náhradní rodiče pro děti ve věku od narození do 18 let.

  • Hledáme náhradní rodiče pro jednotlivce i sourozenecké skupiny.

  • Hledáme náhradní rodiče pro děti zdravé i se zdravotními problémy různé závažnosti.

  • Hledáme náhradní rodiče pro děti všech etnik.

Hledáme náhradní rodiče pro děti, které mohou být osvojeny i pro děti s kontaktem s vlastní rodinou nebo jinými blízkými osobami (pěstounská péče).


Co je náhradní rodinná péče

Pokud z jakéhokoliv důvodu nemůže dítě vyrůstat ve své biologické rodině, tak je pro něj v ideálním případě nalezena rodina náhradní. Rodinné prostředí je pro dítě vždy lepším východiskem, než ústavní péče. U těch nejmenších dětí to platí dvojnásob. Dítě v náhradní rodinné péči tak vyrůstá v rodině s milujícími „rodiči“, zažívá bezpečí, přijetí a lásku. Má své místo, svoji roli, své povinnosti.

 

Jaké jsou formy náhradní rodinné péče

Nejčastějšími formami náhradní rodinné péče je osvojení (adopce), pěstounská péče a pěstounská péče na přechodnou dobu. Dalšími formami jsou poručenství a péče jiné osoby.

Osvojení, nebo také adopce, je trvalé.  Mezi osvojitelem a dítětem vznikne stejný příbuzenský vztah jako mezi rodičem a dítětem. Osvojitel se stává zákonným zástupcem dítěte, je zapsán v jeho v rodném listě a dítě získává jeho příjmení.

Pěstounská péče trvá po takovou dobu, po kterou ji dítě potřebuje. Pěstoun o dítě osobně pečuje, žije s ním, ale není jeho zákonným zástupcem. Pokud je v zájmu dítěte, aby se stýkalo se svoji biologickou rodinu, je pěstoun veden i k těmto kontaktům. Pokud se situace v původní rodině dítěte změní, pak může být pěstounská péče ukončena a dítě je připravováno na přechod do své biologické rodiny. Vždy je však individuálně posuzováno, zda je to v zájmu dítěte. Takovýto pěstoun (dá se označit jako dlouhodobý) může a nemusí chodit do zaměstnání. Má nárok na speciální dávky související s pěstounkou péčí.

Pěstounská péče na přechodnou dobu je péče, která je krátkodobá (max pod dobu jednoho roku) a řeší krizovou situaci v životě dítěte tak, aby nemuselo být umístěno v kolektivním zařízení. Během této doby si biologická rodina má čas urovnat podmínky, aby o dítě mohla pečovat, nebo se dítěti hledá vhodná náhradní rodina. Pěstounům na přechodnou dobu se také jednoduše říká přechodoví nebo profesionální a musejí být připraveni přijmout dítě ze dne na den. Takovýto pěstoun profesionál nechodí do jiného zaměstnání, ale zaměstnáním je právě péče o děti a dostává pravidelný plat od státu.

Forma náhradní rodinné péče

Doba trvání

Rodičovská práva biologických rodičů

Kontakt s biologickou rodinou

Finanční podpora státu

Pěstounská péče

max. do 18 let věku dítěte

zůstávají

ano

ano

Pěstounská péče na přechodnou dobu

max. 1 rok

zůstávají

ano

ano

Osvojení

trvale

zanikají

ne

ne

Poručenství

max. do 18 let věku dítěte

zanikají

ano

ano

Péče jiné osoby

max. do 18 let věku dítěte

zůstávají

ano

ne

 

Kdo může být náhradním rodičem

Náhradním rodičem se může stát široká škála osob – může jím být osoba žijící sama, nebo v páru. Páry mohou být sezdané, ale i nesezdané. Žadatelé mohou, ale nemusí mít svoje děti. Náhradním rodičem se může stát ten, kdo má ve svém životě vhodné podmínky pro přijetí dítěte, místo v srdci a chuť otevřít lepší možnosti dítěti, kterému by se toho jinak nedostalo.

 

Jaké organizace a úřady jsou zapojeny do NRP

V systému náhradní rodinné péče je zapojeno několik subjektů. Jsou jimi orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) – obce s rozšířenou působností, krajské úřady, ministerstvo a také úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí.  Dalšími zapojenými subjekty jsou tzv. doprovázející organizace.

Představíme Vám ty subjekty, se kterými se během procesu stát se náhradním rodičem určitě setkáte. Jsou to obce s rozšířenou působností (ORP), na kterých jsou pracovníci věnující se náhradní rodinné péči. Na takovém úřadě se podává žádost, pracovník navštíví žadatele u něj doma, jeho žádost zkompletuje a přepošle na krajský úřad. V případě, že se žadatel stane pěstounem, nebo pěstounem na přechodnou dobu, pak s ním pracovník obce s rozšířenou působností nadále spolupracuje a vede spisovou evidenci dítěte, které je v rodině umístěno. Krajské úřady mají na starosti odborné posouzení žadatelů, zajišťují žadatelům odbornou přípravu, vydávají správní rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení do evidence, vedou evidenci dětí vhodných do NRP a evidenci zařazených žadatelů. Neméně důležité jsou v systému NRP tzv. doprovázející organizace. S těmi uzavírají pěstouni ze zákona dohodu o doprovázení. Pracovníci z těchto organizací nabízí pěstounským rodinám podporu, jsou s nimi v častém kontaktu, poskytují širokou škálu služeb (od psychologických až po doučování dětí, víkendové pobyty apod.) a v neposlední řadě zajišťují pěstounům povinná školení.

 

Proces zprostředkování NRP

Krok č. 1

Chtěli byste se stát náhradním rodičem? Pak Vaše první kroky budou směřovat na orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) obce s rozšířenou působností podle Vašeho trvalého bydliště. Na každém OSPODu jsou pracovníci, kteří se věnují náhradní rodinné péči. Domluvte si schůzku předem, aby na Vás měl pracovník čas a prostor a mohl Vám odpovědět na Vaše dotazy a poskytnout dostatek informací. Na tomto úřadě pak můžete podat oficiální žádost.

Informace o náhradní rodinné péči také poskytují tzv. doprovázející organizace, které s pěstounskými rodinami pracují. Informační schůzku si tedy můžete domluvit i v některé z těchto organizací, které ve Vašem okolí fungují. Jedná se o neformálnější prostředí a pracovníci s Vámi projednají vše, co Vás o náhradním rodičovství zajímá. Oficiální žádost je vždycky potřeba podat na místně příslušný OSPOD.

Krok č. 2

Pokud jste se rozhodli a podali žádost, čekají Vás další nezbytné kroky. Pracovník OSPOD si domluví návštěvu u Vás doma, kde se bude zajímat třeba o uspořádání bytu. Bude chtít také mluvit s dalšími osobami, které s Vámi v domácnosti žijí, bude se zajímat o jejich postoj k přijetí dítěte do rodiny apod. Dále budete vyzváni k doložení dalších dokumentů, např. doložení příjmu či zdravotního stavu. Jakmile bude Vaše žádost kompletní a pracovník OSPOD ji bude mít zpracovanou, pošle ji na krajský úřad.

Krok č. 3

Dalším krokem na Vaší cestě stát se náhradním rodičem je absolvování odborného posouzení a odborných příprav. Odborné posouzení dělá krajský úřad na základě všech dokumentů, které má o Vás k dispozici. Ty získá na základě osobního jednání s žadateli. Krajský úřad Vám zajistí psychologické posouzení. Mimoto budete zařazeni do odborné přípravy. To je kurz, na kterém se s ostatními žadateli dozvíte potřebné teoretické znalosti, formou modelových situací můžete trénovat určitě životní situace, budete pracovat ve skupinách i individuálně a můžete očekávat hosty, kteří mají s náhradním rodičovstvím osobní zkušenosti. Délka přípravných kurzů se liší v závislosti na formě péče, o kterou žádáte. Pro žadatele o osvojení a „dlouhodobou“ pěstounskou péči trvá příprava minimálně 48 hodin, pro žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu trvá minimálně 72 hodin. Na základě poznatků z odborného posouzení a zprávy z přípravného kurzu vydá krajský úřad správní rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení žadatelů do své evidence.

Krok č. 4

Pokud budete zařazeni do evidence, nezbývá než čekat na dítě, pro které budete tím nejvhodnějším rodičem. Naším heslem je, že nehledáme rodičům vhodné dítě, ale hledáme dítěti vhodné rodiče. Jakmile budete pro dítě vytipováni, čeká Vás postupné seznamování a pokud vše bude probíhat, jak má, přijmete dítě do své péče. Postupné seznamování kontaktu neplatí pro pěstouny na přechodnou dobu, kteří musí dítě převzít v případě potřeby ze dne na den a vyřeší tím krizovou situaci v životě dítěte.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky