Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Ohlašování změn v registraci

Poskytovatelé sociálních služeb jsou, v souladu s ust. § 82 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách), povinni:

 • písemně oznámit změny v registraci týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5 písm. d), a doložit tyto změny příslušnými doklady; s výjimkou změn týkajících se údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2 a s výjimkou plánu finančního zajištění sociálních služeb; a to do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly

 • podat písemnou žádost o změnu registrace týkající se změny údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2; na základě které vydá registrující orgán rozhodnutí o změně registrace

Rozdíl mezi oznámením změn a žádostí o změnu registrace

OZNÁMENÍ ZMĚN – nastanou-li změny v údajích, které nejsou obsaženy v rozhodnutí o registraci

Jedná se o tyto změny:

 • kontaktní údaje na poskytovatele či u sociální služby – telefon, fax, e-mail, webová stránka

 • vedoucí zařízení

 • právní forma organizace (např. p.o.; o.p.s.)  

 • údaje o poskytovaných sociálních službách – popis realizace, popis personálního zajištění (dokládá se v tištěné i elektronické podobě na CD)

 • provozní doba poskytování sociální služby

 • působnost sociální služby (např. z kraje Libereckého rozšíření i na kraj Středočeský)

 • nástupy nových zaměstnanců (dokládají se úředně ověřené doklady prokazující bezúhonnost a odbornou způsobilost, včetně aktuálního jmenného seznamu)

  • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců od nástupu)

  • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom nebo maturitní vysvědčení či výuční list)

  • popř. osvědčení o absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu   

 • návrat zaměstnance z mateřské či rodičovské dovolené (dokládá se aktuální výpis z rejstříku trestů včetně aktuálního jmenného seznamu)

 • ukončení pracovních poměrů zaměstnanců včetně odchodu na mateřskou či rodičovskou dovolenou (dokládá se aktuální jmenný seznam)

 • příjmení zaměstnance (dokládá se aktuální jmenný seznam)

 • splnění odborné způsobilosti pracovníků – absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu (dokládá se úředně ověřené osvědčení)

 • zakladatelské dokumenty (dokládá se úředně ověřený dokument) 

 • pojistná smlouva – pouze bezprostředně související s rozsahem pojištění poskytovaných sociálních služeb (dokládá se v úředně ověřené kopii) - nová smlouva (dojde-li ke změně pojistitele), dodatek k pojistné smlouvě (nedochází-li ke změně pojistitele)

 • změny v právu k objektu nebo prostorám, v nichž jsou poskytovány sociální služby (dokládá se úředně ověřená kopie dokumentu) - např. nová nájemní smlouva (z důvodu změny vlastníka), dodatek k původní nájemní smlouvě (z důvodu prodloužení doby nájmu)  

ŽÁDOST O ZMĚNU REGISTRACE – dojde-li ke změně údajů, které jsou uvedeny v rozhodnutí o registraci nebo v rozhodnutí o změně registrace

Jedná se o tyto změny:

 • název poskytovatele (dokládá se v úředně ověřené kopii výpis z obchodního či spolkového rejstříku, příp. nové stanovy apod.)

 • statutární orgán (dokládá se v úředně ověřené kopii jmenovací listina nebo usnesení o zvolení apod.)

 • adresa sídla poskytovatele (dokládá se v úředně ověřené kopii vlastnické či jiné právo k prostorám – např. výpis z katastru nemovitostí, jde-li o vlastníka, nebo nájemní smlouva apod.)

 • forma poskytování – pobytová, ambulantní, terénní (dokládá se v písemné i elektronické podobě popis realizace)

 • kapacita (počet) – klientů, lůžek (dokládá se v písemné i elektronické podobě popis realizace a popis personálního zajištění)

 • okruh osob – cílová skupina, věková struktura cílové skupiny (dokládá se v písemné i elektronické podobě popis realizace)

 • doplňující informace ke kapacitě nebo okruhu osob

 • název zařízení (dokládá se v písemné i elektronické podobě popis realizace)

 • adresa místa poskytování sociální služby (dokládá se v úředně ověřené kopii vlastnické či jiné právo k prostorám, kde budou služby poskytovány, a to za účelem poskytování sociálních služeb – např. výpis z katastru nemovitostí, jde-li o vlastníka, nebo nájemní smlouva apod.)

Registrující orgán zahajuje, na základě žádosti poskytovatele, správní řízení, jehož výsledkem je vydání rozhodnutí o změně registrace. Poskytování sociální služby v souladu s požadovanými změnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace.

Nejste-li si jisti, jakým způsobem ohlásit změnu ve své organizaci a jaké doklady je potřebné doložit, doporučujeme obrátit se s dotazem na pracovníky registrace oddělení sociálních služeb.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky