Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Povinnosti poskytovatelů

Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb jsou dány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).

Ohlašovací povinnost (ust. § 82):

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni do 15. dne následujícího kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5 písm. d), a doložit tyto změny příslušnými doklady.

Výjimkou jsou změny týkající se údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2; jakož i plán finančního zajištění sociálních služeb, jehož změny se neoznamují.

Informace k oznamování změn registrace sociálních služeb naleznete v Ohlašování změn na stránkách registrací sociálních služeb odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje.

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (ust. § 85):

Od roku 2010 mají poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, povinnost sdělovat příslušnému krajskému úřadu údaje o poskytovaných sociálních službách. Povinnost poskytovatelů sociálních služeb vykazovat data o poskytovaných službách za předchozí období vyplývá z ust. § 85 odst. 5 zákona o sociálních službách.

Informace o vykazování naleznete na stránkách MPSV.

Od roku 2014 jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni sdělil registrujícímu orgánu, na základě jeho žádosti, zobecněné údaje o počtu osob, kterým poskytují sociální služby, a o charakteru jejich snížené soběstačnosti a potřebách péče, a to ve lhůtě určené registrujícím orgánem. Tato povinnost vyplývá z ust. § 85 opdst. 7 zákona o sociálních službách.

Povinnosti týkající se poskytování sociálních služeb (ust. § 88):

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni

 • zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimž poskytují sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu poskytování sociálních služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby

 • informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování sociálních služeb a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj srozumitelným

 • vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva, a které zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální služby

 • zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby

 • zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby

 • plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců nebo opatrovníků a zapisovat hodnocení a jeho výstupy do písemných individuálních záznamů

 • vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v ust. § 91 odst. 3 písm. b) zákona o sociálních službách

 • dodržovat standardy kvality sociálních služeb

 • uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání důvody uvedené v ust. § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách

 • v případě, že poskytují sociální službu podle ust. § 48 zákona o sociálních službách (Domovy pro osoby se zdravotním postižením), přednostně poskytnout sociální službu dítěti, kterému byla soudem nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření)

 • neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností uvedenému v ust. § 92 písm. a) zákona o sociálních službách ukončení poskytování pobytové služby sociální péče osobě, která se může bez další pomoci a podpory ocitnout v situaci ohrožující její život a zdraví, pokud tato osoba s takovým oznámením souhlasí.

Opatření omezující pohyb osob (ust. § 89):

Opatřením omezujícím pohyb osob (restriktivní opatření) jsou taková opatření, která zamezí uživateli sociální služby pohybovat se svobodně a bez omezení a tím projevovat svou svobodnou vůli.

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni o použití opatření omezujícího pohyb osob informovat bez zbytečného odkladu zákonného zástupce nebo opatrovníka osoby, které jsou poskytovány sociální služby, anebo jinou osobu, kterou osoba, jíž jsou poskytovány sociální služby, s jejím předchozím souhlasem určí; jakož i vést evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob.

Formy opatření omezující pohyb osob

Fyzické úchopy

 • přímý fyzický kontakt s výslovným úmyslem omezit pohyb osoby z důvodu ohrožení zdraví či života uživatele nebo jiných osob

 • užití fyzických úchopů může pomoci zabránit zranění personálu a uživatelů a je omezeno na co nejkratší nutnou dobu s cílem dosáhnout maximální bezpečnost pro všechny zúčastněné

  Místnost zřízená k bezpečnému pobytu

 • místností zřízenou k bezpečnému pobytu se rozumí prostor upravený takovým způsobem, že při jeho užití člověkem, který ohrožuje svoje zdraví a život nebo zdraví a život jiných osob, nedojde k jeho zranění, ale uklidnění

 • jediným důvodem pro umístění uživatele v místnosti zřízené k bezpečnému pobytu je zvládnutí jeho chování, kterým ohrožuje svoje zdraví a život nebo zdraví a život jiných osob

 • místnost zřízenou k bezpečnému pobytu lze použít v rizikové situaci pouze tehdy, pokud byla neúspěšně použita jiná opatření k zabránění rizikového chování a zklidnění nedošlo ani po užití fyzických úchopů

  Užití léků

 • k užití léků lze v rizikové situaci přistoupit pouze tehdy, pokud byla neúspěšně použita preventivní opatření k zabránění rizikového chování a zklidnění nedošlo ani po užití fyzických úchopů

 • jediným důvodem pro užití léků rychlého uklidnění, mimo nutnou medikaci ze zdravotních důvodů, je zvládnutí jeho chování, kterým ohrožuje svoje zdraví a život nebo zdraví a život jiných osob

 • o ordinaci a aplikaci léků rozhoduje lékař, který je přivolán

 • ordinace a aplikace léků rychlého zklidnění se řídí příslušnými právními předpisy

Doporučený postup MPSV ČR pro používání opatření omezující pohyb osob naleznete DP opatření omezující pohyb osob 

Povinnost dalšího vzdělávání sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách:

Zaměstnavatel je povinen zabezpečit sociálnímu pracovníku a pracovníku v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu nejméně 24 hodin za kalendářní rok, kterým si obnovuje, upevňuje a doplňuje kvalifikaci. Tato povinnost je dána v § 111 odst. 1 a v § 116 odst. 9 zákona o sociálních službách.

Povinnost ohlásit ukončení činnosti (zrušení registrace):

Poskytovatel sociálních služeb je povinen podat žádost o zrušení registrace nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti. Tato lhůta platí i v případě, kdy poskytovatel požádá o změnu registrace spočívající jen v ukončení některé ze sociálních služeb uvedených v rozhodnutí o registraci. Tato povinnost je dána v ust. § 82 odst. 3 písm. d) a odst. 4 zákona o sociálních službách.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky