Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Registr poskytovatelů sociálních služeb

Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb, do kterého zapisuje poskytovatele, kterým vydal rozhodnutí o registraci. Zároveň jsou zde uvedena zdravotnická zařízení lůžkové péče, speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětské domovy, poskytující sociální služby podle ust. § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách).

Krajský úřad je správcem listinné podoby registru, MPSV je správcem elektronické podoby registru.

Registr poskytovatelů je veden v listinné a elektronické podobě. V elektronické podobě je dostupný z odkazu: https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

V listinné podobě registr obsahuje údaje a přílohy (včetně jejich aktualizace), které byly doloženy s žádostí o registraci, zejména:

 • údaje o poskytovateli:
 • název, IČO, adresa sídla, údaj o statutárním orgánu
 • kontaktní údaje poskytovatele (telefon, fax, e-mail, web)
 • údaje o poskytovaných sociálních službách: název a místo zařízení nebo místa poskytování, sociálních služeb, druhy poskytovaných sociálních služeb, okruh osob, pro které jsou sociální služby určeny, kapacita poskytovaných sociálních služeb, časový rozsah poskytování sociálních služeb, popis realizace, popis personálního zajištění a plán finančního zajištění, způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle ust. § 34 odst. 1 písm. c) až f) zákona o sociálních službách, den započetí poskytování sociálních služeb
 • kontaktní údaje poskytovaných sociálních služeb (telefon, fax, e-mail, web)
 • doklad o bezúhonnosti právnické osoby
 • doklady o bezúhonnosti a odborné způsobilosti všech zaměstnanců poskytujících přímou sociální službu
 • rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb uvedeného v ust. § 34 odst. 1 písm. c) až f) zákona o sociálních službách
 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž jsou poskytovány sociální služby
 • úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů (je-li poskytovatelem právnická osoba)
 • doklady o bezdlužnosti od všech zdravotních pojišťoven, ČSSZ, finančního úřadu
 • čestné prohlášení o tom, že na majetek poskytovatele nebyl prohlášen konkurs nebo proti němu nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení anebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku
 • pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb
 • kopii protokolu z kontroly plnění registračních podmínek
 • zápis z  místního šetření

V elektronické podobě registr obsahuje:

 • údaje o poskytovateli:
  • název, IČO, adresa sídla, údaj o statutárním orgánu
  • údaj o osobě oprávněné v řízení před soudem dle ust. § 30 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • kontaktní údaje poskytovatele (telefon, fax, e-mail, web)
 • údaje o poskytovaných sociálních službách:
  • druhy poskytovaných sociálních služeb
  • okruh osob, pro které jsou sociální služby určeny
  • název a místo zařízení nebo místa poskytování sociálních služeb (včetně vedoucího zařízení)
  • kapacita poskytovaných sociálních služeb
  • časový rozsah poskytování sociálních služeb
  • popis realizace, popis personálního zajištění a plán finančního zajištění
  • způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle ust. § 34 odst. 1 písm. c) až f) zákona o sociálních službách
  • den započetí poskytování sociálních služeb
  • kontaktní údaje poskytovaných sociálních služeb (telefon, fax, e-mail, web)
 • seznam kontrol plnění registračních podmínek

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky