Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Co je registrace sociálních služeb

Registrace = oprávnění poskytovat sociální služby.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních službách), ukládá poskytovatelům povinnost poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – registrace. Toto oprávnění vzniká na základě rozhodnutí, které vydává krajský úřad.

Před podáním žádosti o registraci musí žadatel

 • vědět, jakou službu chce poskytovat

 • vědět, zda je služba potřebná v dané lokalitě a navazuje na komunitní plánování sociálních služeb

 • vědět, zda je služba v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláškou

 • ošetřit otázku financování sociálních služeb registrace ≠ dotace).

  Před podáním žádosti o registraci doporučujeme uskutečnit jednání s pracovníky oddělení sociálních služeb a náležitosti registrace projednat.

Poskytováním sociálních služeb bez oprávnění se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopouští přestupku podle ust. § 107 odst. 1 zákona o sociálních službách, za který se uloží pokuta do výše 2 000 000 Kč.

O registraci poskytovatele sociálních služeb je možné, od 1. 1. 2007, žádat u místně příslušného krajského úřade. Místní příslušnost se řídí místem trvalého bydliště, pokud je poskytovatelem fyzická osoba, nebo místem sídla společnosti, jde-li o osobu právnickou.

Jedna organizace či fyzická osoba může žádat o registraci pro více druhů sociálních služeb.

Registrace a její podmínky jsou upraveny v ust. § 78 až § 87 zákona o sociálních službách.

Žádost o registraci sociálních služeb

Formulář Žádost o registraci sociálních služeb  slouží k objasnění základních identifikačních údajů o poskytovateli a obsahuje, v souladu s ust. § 79 odst. 5 zákona o sociálních službách, tyto údaje:

 1. je-li žadatelem právnická osoba: obchodní firmu nebo název, sídlo nebo umístění její  organizační složky, identifikační číslo a statutární orgán

 2. je-li žadatelem fyzická osoba: jméno (popřípadě jména), příjmení, místo trvalého nebo hlášeného pobytu, datum a místo narození

 3. je-li žadatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, jehož jménem bude poskytovat sociální služby organizační složka územního samosprávného celku: její název, sídlo, identifikační číslo jejího zřizovatele, jméno (popřípadě jména) a příjmení vedoucího organizační složky.

Přílohy k Žádosti o registraci jsou uvedeny v ust. § 79 a § 80 zákona o sociálních službách.

K žádosti je nutno doložit:

 • rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (pouze u zařízení sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1) písm. c) až f), zákona o sociálních službách)

 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat

 • doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

 • čestné prohlášení, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ni nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízeni anebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku (nevztahuje se na poskytovatele, kterým je územně samosprávný celek)

 • doklad o bezúhonnosti fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby (příp. jmenný seznam pracovníků v přímé péči k možnému vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů) 

 • doklad o bezúhonnosti právnické osoby (příp. si může registrující orgán zajistit vlastními prostředky)

 • doklady nebo její úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost a osvědčení o absolvování akreditovaných kvalifikačních kurzů fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby (odborná způsobilost se posuzuje dle § 110 odst. 4, 5 a 6 a § 116 odst. 5, § 116a a § 117 zákona o sociálních službách).

Je-li žadatelem právnická osoba, dokládá se také:

 • úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů.

Pro každou registrovanou službu dále doložte:

 • vyplněný formulář Údaje o registrované sociální službě 

 • popis realizace poskytování sociálních služeb v písemné podobě a v elektronické podobě na CD, příp. po dohodě s registrujícím orgánem, i jinou formou (ve formátu PDF)

 • finanční rozvahu k zajištění provozu sociálních služeb v písemné podobě a v elektronické podobě na CD, příp. po dohodě s registrujícím orgánem, i jinou formou  (ve formátu PDF)

 • popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb v písemné podobě a v elektronické podobě na CD v podobě tzv. organogramu ("pavouk" s uvedením pracovního úvazku u pracovníků v přímé sociální práci a vztahy mezi pracovními pozicemi, příčemž jsou zde uvedeni všichni pracovníci podílející se na poskytování péče, tedy i provozní a ostatní pracovníci),  příp. po dohodě s registrujícím orgánem, i jinou formou (ve formátu PDF)

 • doklad o využití účelu stavby (v souladu s ustanovením § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, lze stavbu užívat jen k vymezenému účelu) - viz níže.

Doporučení pro registraci 

Metodická doporučení krajského úřadu k popisu realizace 

Jmenný seznam pracovníků v sociálních službách

Seznam fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby

Kontakty na zdravotní pojišťovny, Finanční úřad a ČSSZ naleznete zde

Informace k dokladu o účelu využití stavby

 

Registrace se nevyžaduje (ust. § 83 a § 84):

 1. poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká nebo asistent sociální péče, který tuto činnost nevykonává jako podnikatel

 2. u fyzické nebo právnické osoby, které jsou usazeny v jiném členském státě Evropské unie, jestliže poskytuje sociální služby na území české republiky dočasně a ojediněle, pokud prokáže, že je:

 • státním příslušníkem členského státu EU nebo má sídlo v jiném státě EU

 • držitelem oprávnění k výkonu činnosti podle právních předpisů jiného členského státu EU

(fyzické a právnické osoby výše uvedené jsou povinny oznámit příslušnému krajskému úřadu zahájení činnosti a tuto činnost mohou vykonávat až ode dne tohoto oznámení a při této činnosti jsou povinny dodržovat povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb podle § 88 a 89.)

 1. u poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle § 52 zákona o sociálních službách (sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče). Při poskytování sociálních služeb jsou tato zdravotnická zařízení povinna dodržovat povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb v § 88 písm. b), c), h) a i).

Formuláře oznámení jsou k dispozici na stránkách MPSV. Je důležité si formuláře podrobně prostudovat, jelikož uvádějí náležitosti, které je nutno k žádosti doložit.

Zrušení registrace (ust. § 82 odst. 3)

registrující orgán rozhodne o zrušení registrace pokud

 • poskytovatel sociálních služeb přestal splňovat podmínky dané zákonem o sociálních službách

 • poskytovateli sociálních služeb byla uložena sankce za přestupek v případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb

 • poskytovatel sociálních služeb nesplňuje standardy kvality a k nápravě nedošlo ani na základě uložených opatření při inspekci sociálních služeb

 • poskytovatel sociálních služeb požádá o zrušení registrace (žádost musí být podána nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti).

  Registrace pozbývá platnosti, pokud poskytovatel nezačne poskytovat sociální služby do 6 měsíců od právní moci rozhodnutí o registraci.

  Registrace je nepřevoditelná a pozbývá platnosti dnem zániku právnické osoby nebo dnem úmrtí fyzické osoby.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky