Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Metodika

Metodiky Ministerstva pro místní rozvoj

  • Stanoviska a metodická doporučení vydávaná v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu Ministerstvem pro místní rozvoj ČR  jsou k nalezení na následujícím odkazu na webu MMR.

Metodika Odboru územního plánování a stavebního řádu (OUPSŘ) se opírá o metodiku MMR, která je dostupná na webových stránkách MMR: www.mmr.cz

Exekuční řízení
1. června 2015:
Exekuční řízení dle §§ 103 - 129 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Postup stavebních úřadů dle zákona o hmotné nouzi
4. května 2015:
Metodická pomůcka k postupu stavebních úřadů podle § 33b zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Výklad pojmů v plynárenství
19. ledna 2015:
Metodická pomůcka pro oblast výkladu pojmů v plynárenství a vztahu mezi zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Požární pojmy ve stavebním zákoně
29. července 2014:
Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR k požárním pojmům ve stavebním zákoně.

Metodická pomůcka - pergola a přístřešek
červenec 2014:
Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k pergolám a přístřeškům.

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv
18. června 2014: 
Metodická pomůcka k problematice výměny oken v místnostech s instalovanými otevřenými ohništi nebo spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci.

Povolování provádění staveb
3. června 2014: 
Povolování provádění staveb ve vazbě na jejich uvádění do užívání a odstraňování.

Údržba a výměna výtahů
14. dubna 2014: 
Metodická pomůcka k údržbě a výměně výtahů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Fotovoltaika
15. ledna 2014: 
Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení.

Tepelná čerpadla
13. ledna 2014: 
Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí k postupu při projektování a povolování tepelných čerpadel využívajících energetický potenciál podzemních vod a horninového prostředí z vrtů.

Působnost autorizovaných osob
10. prosince 2013: 
Výklad § 17 - 19 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Výklad § 31 Výkon státního požárního dozoru
5. prosince 2013: 
Výklad § 31 Výkon státního požárního dozoru zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně z pohledu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 350/2012 Sb.

K ochraně před povodněmi při umisťování staveb
14. listopadu 2013: 
Materiál poskytuje informace z oblasti umisťování staveb ve vazbě na velkou novelu stavebního zákona č. 350/2012 Sb., změna stavebního zákona a souvisejících zákonů.

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou
9. října 2013: 
§ 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v původním znění.

K uplatňování zásady šetrnosti k sousedství v praxi
9. října 2013: 
§ 152 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Společné stanovisko Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj
9. října 2013: 
Ve věci správních poplatků za vydání rozhodnutí o umístění stavby a za vydání stavebního povolení ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel.

Mobilní domy
10. září 2013: 
Mobilní domy.

Změna způsobu vytápění v souvislosti s odpojením od soustavy zásobování tepelnou energií
9. září 2013: 
Metodická pomůcka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj.

Společné stanovisko MMR a MŽP
9. září 2013: 
Ve věci postupů stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s dotčeným orgánem chránícím veřejné zájmy podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
17. července 2013: 
Pro sjednocení aplikace ustanovení o rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorizační zákon") v kontextu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor stavebního řádu a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě společné stanovisko.

Podkroví
17. července 2013: 
Definice pojmu podkroví

Uvádění dodatečně povolených staveb do užívání
17. července 2013: 
Stanovisko odboru stavebního řádu MMR

Metodická pomůcka k umisťování staveb v prolukách
17. července 2013: 
Pojem „proluka“ je terminus technicus běžně užívaný nejen odbornou, ale též laickou veřejností. V prováděcích předpisech ke stavebnímu zákonu je pojem „proluka“ užíván s cílem umožnit doplnění stávající souvislé zástavby vhodnou stavbou při respektování všech urbanistických a architektonických zásad a zároveň zajistit vhodné podmínky pro vnitřní prostředí staveb (např. denní osvětlení a proslunění), a to jak staveb pro bydlení, tak i staveb nebytových. Přestože je pojem „proluka“ užíván v předpisech stavebního práva, stavební zákon jej nedefinuje. 

Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva zemědělství ČR k vymezení pojmu "polní mlat".
17. července 2013: 
Vzhledem k opakujícím se dotazům zemědělců a rozdílnému přístupu stavebních úřadů k definování pojmu „polní mlat“ vydává odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Antibyrokratickou komisí Ministerstva zemědělství ČR společné stanovisko.

Vydávání souhlasu obecného stavebního úřadu podle § 15 odst.2 stavebního zákona
23. května 2013: 
Metodické doporučení odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Postavení úřadů územního plánování jako dotčeného orgánu v územním řízení
26. dubna 2013: 
Společné metodické doporučení odboru stavebního řádu a odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Pracovní pomůcky k novele stavebního zákona
8. března 2013: 
Odbor stavebního řádu MMR zpracoval v souvislosti s novelou stavebního zákona pracovní pomůcky k aplikaci § 96 stavebního zákona - územní souhlas a § 104 stavebního zákona - jednoduché stavby, terénní úpravy a a udržovací práce vyžadující ohlášení.

Pracovní pomůcka k § 2 odst. 7 stavebního zákona
8. března 2013: 
Zákonem č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony, došlo ke změně § 2, k doplnění nového odstavce 7. Nová úprava se týká zastavěné plochy pozemku. Metodická pomůcka názorně vysvětluje tento pojem.

Sdělení odboru stavebního řádu MMR k provádění ustanovení § 121 zákona č. 183/2006 Sb
12. září 2012: 
Sdělení odboru stavebního řádu MMR k provádění ustanovení § 121 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb.

Pracovní pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj a Technické inspekce České republiky
25. srpna 2011: 
Pracovní pomůcka pro činnost stavebních úřadů v oblasti vyhrazených technických zařízení.

Stanovisko ve věci umísťování zařízení a staveb pro včelařské účely
17. února 2011: 
Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zemědělství ve věci umístění zařízení a staveb pro včelařské účely v nezastavěných územích na lesních nebo zemědělských pozemcích.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve vztahu k zákonu č. 183/2006 Sb. (nový stavební zákon)
31. května 2010:
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v období 1.1.2008 - 30.9.2009 na úseku územního rozhodování a stavebního řádu ve vztahu k zákonu č. 183/2006 (nový stavební zákon).

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve vztahu k zákonu č. 50/1976 Sb. (starý stavební zákon)
31. května 2010: 
Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v období 1.1.2008 - 30.9.2009 na úseku územního plánování a stavebního řádu ve vztahu k zákonu č.50/1976 Sb. (starý stavební zákon).

Problematika § 6a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
27. listopadu 2009: 
S dotazy položenými zástupci MMR při společných jednáních s MPO a SEI konaných dne 26.1.2009 a 30.4.2009 a zpracované odpovědi na položené dotazy.

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky