Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Náplň činnosti oddělení dle organizačního řádu

Samostatná působnost

 1. provádí auditní šetření v souladu s platnou legislativou a standardy EU
 2. přezkoumává a vyhodnocuje vnitřní kontrolní systém úřadu se zaměřením na to, zda:
  • právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti úřadu dodržovány
  • rizika, vztahující se k činnosti úřadu, jsou včas rozpoznávána, a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění
  • řídící kontroly poskytují řediteli úřadu spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace
  • jsou plněna provozní a finanční kritéria podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, tj. efektivnost, hospodárnost a účelnost výkonu veřejné správy
  • zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek
  • dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů úřadu poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle úřadu budou splněny
 3. na základě svých zjištění předkládá řediteli úřadu doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků
 4. zajišťuje metodickou a konzultační činnost na úseku finanční kontroly
 5. spolupracuje na projektech EU zaměřených na činnost interního auditu
 6. předkládá řediteli úřadu střednědobý a podrobný roční plán interního auditu s vymezením věcného zaměření, typu auditů, časového rozvržení a personálního zajištění
 7. zajišťuje v odůvodněných případech provedení auditu na vyžádání ředitele úřadu i mimo schválený roční plán
 8. poskytuje metodickou pomoc v rámci Regionální sekce interních auditorů veřejné správy Libereckého kraje

 

Platnost od 1. 8. 2021

Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky