Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

TRANSFORMACE pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením stále pokračuje

28. 05. 2014

Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace:

 

Transformace domova pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP) v Mařenicích pokračuje dle investičních záměrů. Jedná se o výstavbu objektů ve Cvikově a v Novém Boru, (tři obytné domy pro stávající klientky zařízení a jeden objekt jako centrum denních aktivit).

 

V Novém Boru je počítáno s výstavbou dvou objektů – v lokalitě U Stadionu s rozpočtem ve výši 15 553 762 Kč (15 191 103 Kč stavba + vodovodní přípojka + 342 660 Kč chodník) a  v lokalitě U Divadla je počítáno s výstavbou objektu s rozpočtem 9 636 561 Kč. Ve Cvikově je počítáno s výstavbou objektu pro bydlení a objektu pro denní aktivity s rozpočtem 21 520 696 Kč. Všechny ceny jsou bez DPH. Všechny projektové dokumentace jsou odevzdány, stavební povolení jsou schválena, čeká se na kontrolní postupy a lze vyhlásit výběrová řízení na zhotovitele. Výstavba je termínově reálná, protože ke dni 9. 5. 2014 bylo MPSV ČR Libereckému kraji schválena žádost o prodloužení realizace projektu do 30. 11. 2015. Dokončení je tedy plánováno v měsíci listopad 2015.

 

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace v Hodkovicích nad Mohelkou

 

Od roku 2013 probíhá transformace financovaná ze sponzorských darů a finančních prostředků Libereckého kraje. Pozitivní změny v poskytování služeb tohoto zařízení spočívají ve výstavbě bezbariérového domku rodinného typu pro 6 osob (ve výši 8 310 000 Kč bez DPH, za přispění sponzora Nakladatelství UMÚN částkou 6 150 000 Kč) a vybudování výtahu (stavba ve výši 5 988 974 KČ vč. DPH z prostředků LK) obojí ve stávajícím areálu zařízení. Rekonstrukce budovy na bezbariérovou souvisí také s opravou fasády, na kterou v plné výši přispěl sponzor Nakladatelství ÚMUN částkou 894 640 Kč. Dále zařízení obdrželo od zřizovatele 4 byty přímo v Liberci, které využilo pro rozšíření nabídky poskytování služeb chráněného bydlení. V současné době jsou v užívání již 3 byty. Dokončení procesu je plánováno ještě v tomto roce.

 

Podpora transformačních procesů ve vybraných pobytových sociálních službách zřizovaných Libereckým krajem. Jde o vzdělávání a podporu přípravy na další etapy transformačních procesu.

 

V únoru 2013 schválil Liberecký kraj projektový záměr subjektu Centrum podpory transformace, o.p.s., „Podpora transformačních procesů ve vybraných pobytových sociálních službách zřizovaných Libereckým krajem“ s účastí Libereckého kraje.

 

Podstatou projektu je vzdělávání zaměstnanců vybraných příspěvkových organizací v Libereckém kraji – Jedličkův ústav a Domov a Centrum aktivity APOSS v Liberci. Další příspěvkové organizace LK plánuje LK zapojit po zpracování Analýzy poptávky po pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji.

 

Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, v Jestřebí

 

Tady dochází ke změně postupu v realizaci projektu. Rada Libereckého kraje na svém jednání ze dne 29. 04. 2014 usnesením č. 704/14/RK rozhodla o ukončení projektů „Transformace pobytového zařízení Domov Sluneční dvůr v Sosnové, Zahrádkách, České Lípě - Lada a samotném Jestřebí financovaných z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, a to zejména proto, že vlivem administrace projektů vůči poskytovateli dotace by došlo k protažení termínů realizace za listopad 2015, což by způsobilo velké problémy s využitím dotace či dokonce k jejímu vrácení. Tomuto problému chce LK předcházet, a proto volí jiné možnosti realizace transformace.

 

Jak bylo uvedeno, v rámci uvedených projektů mělo být postaveno 7 nových objektů a původní objekty Domova Sluneční dvůr v Jestřebí měly být opuštěny. Celkové výdaje projektů na výstavbu domků byly rozloženy takto. V obci Jestřebí ve výši 14 015 315 Kč (1 RD), České Lípě – Lada ve výši 18 073 768 Kč (2 RD), Sosnové ve výši 38 185 776 Kč (2 RD a jedno centrum denních služeb) a Zahrádkách ve výši 13.727 510 Kč (1 RD). Realizace projektů je ve stanovených termínech z roku 2012 v současné době nereálná a přináší mnoho rizik, která se nedají vyřešit v termínech stanovených v celkovém projektu.

 

Stručný přehled problémů vzniklých při realizaci projektu v Jestřebí v jednotlivých lokalitách Domova Sluneční dvůr, p.o.:

 

-    problematika plochých střech, které nekorespondují s okolní zástavbou, jejich dodatečné řešení formou změn v projektové dokumentaci vytváří následně nepřijatelné časové prodlevy

-    harmonogram na realizaci staveb s ohledem na závazný termín ukončení projektů v příštím roce – 5 měsíců (rozpor s termínem výstavby stanoveným zpracovateli projektových dokumentací – 20 měsíců)

-    nesouhlas obyvatelstva s výstavbou v obci Jestřebí¨

-    komplikace spojené s nevyhovujícími hodnotami vsakování na pozemku v lokalitě Česká Lípa – Lada

-    nesplnění limitu zastavěnosti pozemku v lokalitě Česká Lípa – Lada

-    nedodržení regulativ území dle Národního památkového ústavu v Liberci pro lokalitu Zahrádky

-    riziko nutnosti vrácení peněz ve výši 80 mil. Kč a 60 mil. Kč za jednotlivá zařízení, v případě nedodržení závazných termínů (ohrožení rozpočtu Libereckého kraje).

 

Proces transformace pobytových sociálních služeb přesahuje hranice regionu Libereckého kraje a je systémově řešen v rámci všech krajů ČR jako priorita MPSV ČR. Spočívá ve snižování počtu klientů v pobytových zařízeních a v budování nové sítě poskytovatelů sociálních služeb blíže potenciálním klientům za podpory terénních služeb v jednotlivých komunitách tak, aby byli zdravotně znevýhodnění obyvatelé podpořeni co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Proto Liberecký kraj, který i nadále proces transformace podporuje, bude hledat náhradní řešení nastalé situace z vlastních zdrojů s využitím stávajících dokumentací a dalších skutečností, a to v nejbližších dvou letech.

 

Do dvou let by náhradní řešení spočívalo v rekonstrukci budovy v majetku Libereckého kraje v České Lípě pro část klientek domova (7 osob) v předpokládané výši 2 500 000 Kč a dále výstavba domků rodinného typu v obci Sosnová (16 osob - podle stávající dokumentace) v předpokládané výši nákladů na výstavbu v Sosnové sníženou o částku výstavby budovy pro denní aktivity. Součástí řešení transformace Domova Sluneční dvůr v dalších letech budou hledány varianty řešení pro původní areál domova (29 osob).

Viz také: http://www.youtube.com/watch?v=UeBL5HRG4Sk

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 739541588