Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Vyhlášení výsledků 2. ročníku soutěže Dobrá půlka uzavřelo projekt SLAĎ

30. 05. 2014

Již podruhé Krajský úřad Libereckého kraje vyhlásil výsledky soutěže „DOBRÁ PŮLKA“. Zároveň tím uzavřel projekt Slaďování pracovního a rodinného pracovního života zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje. Prostřednictvím soutěže se snažil zviditelnit ty organizace veřejného sektoru, které si, stejně jako on, váží svých zaměstnanců a vytvářejí vstřícné pracovní prostředí.

Tématem soutěže byly příklady dobré praxe v uplatňování rovných příležitostí ve veřejné správě. Zapojily se nejen obce a jejich úřady, ale také příspěvkové organizace. Vyhlášení výsledků se uskutečnilo 28. května 2014 v sídle Libereckého kraje. Slavnostní událost znamenala pomyslnou tečku za projektem zkráceně nazývaným SLAĎ, který Liberecký kraj realizoval od dubna 2012. Díky němu vznikla při Střední škole a Mateřské škole Liberec Na Bojišti nejen mateřská škola určená především dětem zaměstnanců Krajského úřadu LK, ale i plán podpory rovných příležitostí a široká nabídka vzdělávacích příležitostí pro maminky na rodičovské dovolené. „Je dobře, že se zde dnes můžeme sejít a ocenit příklady dobré praxe v rovných příležitostech, a současně se sami pochlubit tím, kam jsme za dva roky dospěli. Chceme ocenit úspěchy druhých a být příkladem pro ostatní. Věřím, že tento přístup bude i nadále platit ve všech oblastech, které krajský úřad vykonává,“ uvedla v úvodu vyhlášení výsledků Ivana Hujerová, členka Rady Libereckého kraje. Následně pak společně s Alenou Losovou, členkou Rady Libereckého kraje, a René Havlíkem, ředitelem krajského úřadu, předala ocenění třem organizacím.

Městu Frýdlant za společensky odpovědné chování, posilování vztahu zaměstnanců úřadu k městu, uplatňování ekologických principů při působení na zaměstnané i veřejnost, zabezpečení bezbariérovosti objektů úřadu a za uplatňování flexibilních forem organizace práce, přičemž argumentem na jejich podporu je zvýšení produktivity práce a individuální spokojenosti. Ocenění převzal starosta města Dan Ramzer a tajemnice městského úřadu Veronika Bubeníčková.

Městu Ralsko, které se soutěže úspěšně účastnilo v předchozím roce, za opatření k rovnému odměňování zaměstnaných, za progresivní přístup při nastavování personálních procesů a za opatření v sociálním fondu. Ocenění převzali starosta města Miroslav Králík, tajemník úřadu Oldřich Němec a referentka Barbora Nováková, která v následné prezentaci představila nejen kroky úřadu směřující k rovným příležitostem, ale i specifickou situaci města při péči o rozvoj jeho území a péči o občany.

Střední zdravotnické škole Turnov, která motivuje a vede žáky a žákyně k dobrovolnictví, a také za užívání genderově citlivého jazyka. Škola dlouhodobě spolupracuje s blízkým Domovem důchodců Pohoda, kde cíleně rozvíjí u žáků a žákyň vztah k jiné generaci a schopnost vnímat její potřeby. Nutno dodat, že se nejedná o součást výuky, ale o skutečnou dobrovolnickou aktivitu. „Jedná se o ocenění především našich žáků, nejen školy samotné,“ prohlásila při přebírání ceny ředitelka školy Lenka Nováková.

Poté následovalo vyhodnocení projektu SLAĎ, které uvedl ředitel úřadu René Havlík: „Projekt po dvou letech končí, můžeme tak bilancovat, co se nám podařilo – nastavit některá vstřícná opatření vůči maminkám na rodičovské dovolené, dát jim možnost vzdělávání a zřídit mateřskou školu. Za sebe mohu pouze dodat, že se nám investice do všech těchto věcí vrátí a vrátí se i našim klientům, protože budeme mít zaměstnance kvalifikovanější a spokojenější.“ Projekt realizoval kraj za podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky ve spolupráci s dvěma partnery, občanským sdružením Centrum Kašpar a Střední školou a Mateřskou školou Na Bojišti Liberec. Jejich zástupci Jana Benešová za Centrum Kašpar a Zdeněk Krabs, ředitel Střední školy a Mateřské školy Liberec Na Bojišti, ve svých vystoupeních shrnuli průběh projektu z jejich pohledu. Jana Benešová poukázala na expertní práci Centra Kašpar, které zejména při úvodní fázi projektu pomáhalo nastavit pojetí rovných příležitostí. Zdeněk Krabs pak představil průběh budování mateřské školy a současný stav, kdy škola využívá svého odborného, automobilního a elektrotechnického zaměření i ke vzdělávání dětí z mateřské školy. Pohledy partnerů pak doplnila Ivana Jarošová, jedna z účastnic projektu, v roli maminky na rodičovské dovolené.

V průběhu projektu SLAĎ vznikly strategie a metodiky zabývající se prosazováním rovných příležitostí, mentoringem. Uskutečnilo se 76 různě zaměřených odborných, dovednostních a počítačových kurzů, kterých se zúčastnilo 39 z celkem 60 matek na rodičovské dovolené, které v době projektu na úřadě působily. V neposlední řadě jako jedno z opatření prorodinné politiky vznikla mateřská škola s kapacitou 28 dětí, do níž jsou přednostně přijímány děti zaměstnanců krajského úřadu. Jedná se však stále o veřejnou mateřskou školu, jsou do ní tedy přijímány i děti, jejichž rodiče nepůsobí na krajském úřadu, a samotný vznik školky tak pomáhá řešit nedostačující kapacity v celé lokalitě Liberce.

Přestože projekt končí, krajský úřad bude i nadále pokračovat v uplatňování rovných příležitostí a prohlubování nástrojů, k nimž v průběhu projektu přistoupil.

Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624