Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Aktualizace Plánu dopravní obslužnosti

08. 12. 2015

Dne 24. listopadu schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje dokument „Plán Dopravní obslužnosti, Aktualizace pro období 2012 – 18“. Co tento dokument přináší a proč byl vůbec zpracován?

Dopravní plánování je definováno zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, jako povinnost kraje, konkrétně v § 5. Dopravní plánování zajišťují Ministerstvo dopravy a kraje prostřednictvím plánu dopravní obslužnosti území (dále jen „PDOÚ“). Cílem dopravního plánování je vytvářet podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajišťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci státu, krajů a obcí při této činnosti. PDOÚ se pořizuje na dobu nejméně 5 let a obsahuje zejména:

Popis zajišťovaných veřejných služeb v přepravě cestujících;
Předpokládaný rozsah poskytované kompenzace;
Časový harmonogram uzavírání smluv o veřejných službách a postup při uzavírání těchto smluv;
Harmonogram a způsob integrace, pokud se stát a kraje podílejí na organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

Nově aktualizovaný dopravní plán Libereckého kraje je však podrobnější. Rada kraje pověřila koordinátora veřejné dopravy, společnost KORID LK, aby revidoval stávající systém dopravní obslužnosti a její organizace i z hlediska provázanosti dopravní koncepce s potřebným množstvím finančních prostředků. „Vedení kraje i jeho občané by měli mít možnost se dozvědět, za co a proč je ročně vynaloženo zhruba půl miliardy z krajského rozpočtu,“ vysvětluje radní pro dopravu Vladimír Mastník.

Dopravní plán tedy kromě zákonem vyžadovaných kapitol obsahuje důkladnou analýzu stavu dopravní obslužnosti v kraji a právě koncepci dopravní obslužnosti. Ta je navíc odvozena od standardů dopravní obslužnosti. Ty lze rozdělit do oblasti kvalitativních standardů a do oblasti dopravní dostupnosti. „Zvyšující se kvalitu mohou cestující sami pozorovat a posoudit. V kraji máme nové vlaky a postupně dochází k obnově vozového parku v autobusové dopravě,“ doplňuje Mastník. Z hlediska dopravní dostupnosti pak bude kraj garantovat minimální rozsah spojení všem obcí a udržitelný rozvoj dopravní obslužnosti tam, kde cestující veřejnou dopravu využívají. „Při zpracování tohoto dokumentu jsme narazili i na obce, resp. jejich místní části, kde dopravní obslužnost odpovídajícím způsobem zajištěna není,“ upřesňuje Otto Pospíšil, zástupce ředitele spol. KORID LK. „Naším úkolem bude postupně s obcemi projednat možnosti napravení tohoto stavu. První výsledky už jsme připravili k novým jízdním řádům. Nově (a zkušebně) bude například zavedena dopravní obslužnost do Bohdalovic a rozšíření dopravní obslužnosti se dočká i Levínská Olešnice,“ doplňuje Pospíšil.

Součástí dopravního plánu je i analýza míst, kde naopak Liberecký kraj hradí t.č. nadstandard v rámci dopravní obslužnosti. Systém dopravní obslužnosti se léta vyvíjel, různé obce si prosadily zvýšení rozsahu dopravy, přičemž některé si na tento stav přispívaly. „Je potřeba stávající stav narovnat tak, aby byl spravedlivý pro všechna města a obce a aby bylo možné jej z pozice kraje udržet stabilní a efektivní,“ vysvětluje radní Mastník. „Není možné, aby si některé obce přispívaly a jiné ne. Dopravní plán považujeme za první krok směrem k narovnání podmínek a na naplnění jeho cílů bude ještě spousta práce,“ zdůrazňuje Mastník. „Na druhou stranu existují obce, které si chtějí přispět na zlepšení dopravní obslužnosti a těm umožňujeme si přispět, a obce se tak dostanou k výhodnějším podmínkám, než kdyby si platily dopravu u dopravce napřímo. Navíc jim odpadá administrativa s tím spojená a my udržíme celistvost systému integrované dopravy,“ doplňuje Mastník.

Dopravní plán ale není jen o standardech, ale především o dopravní koncepci a cílech. Obsahuje také projektové záměry z hlediska rozvoje dopravní obslužnosti – Centrální dispečink, Zákaznické centrum, Modernizace Opuscard a odbavovacích systémů aj. V rámci dopravní koncepce platí, že páteřní úlohu ve veřejné dopravě budou mít železniční linky, proto se dopravní plán i na budoucí záměry, které podpoří realizaci projektů zlepšujících infrastrukturu. „Postupně se nám daří ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty zlepšovat stav tratí v našem kraji, ale stále je ještě mnoho práce před námi. Např. je potřeba zrychlit spojení Liberce s Českolipskem a Liberce se Středočeským krajem a Prahou,“ upřesňuje Pavel Blažek, jednatel KORID LK.

V průběhu let 2016-18 je také předpoklad, že budou i nadále připravovány projekty Optimalizace veřejné linkové dopravy v kraji. „Cílem není šetřit za každou cenu, ale hledat možnosti rozvoje veřejné dopravy, aniž by bylo nutné zvyšovat náklady Libereckého kraje. Zefektivnění dopravy postupně probíhá a domníváme se, že prostor stále ještě existuje,“ vysvětluje Pospíšil. „Velký potenciál vidíme i v koordinaci mezi krajem a městy s MHD. Ostatně i díky této spolupráci se podařilo letos prodloužit městskou linku z Liberce až na Bedřichov,“ doplňuje Pospíšil.

Dopravní plán v jeho aktualizované podobě je k dispozici na webových stránkách kraje www.kraj-lbc.cz a KORID LK www.korid.cz. O naplňování cílů dopravního plánu bude KORID LK průběžně informovat.

TZ KORID LK

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624