Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Bezpečnostní rada Libereckého kraje jednala o činnosti složek IZS v roce 2011, ochraně obyvatel pod vodními díly a dalších tématech

30. 04. 2012

Bezpečnostní rada Libereckého kraje pod vedením hejtmana Stanislava Eichlera (ČSSD) jednala minulý týden o činnosti složek IZS v roce 2011 a s tím spojeným krácením rozpočtů složek IZS, ochraně obyvatel a území pod vodními díly, novele zákona o zdravotnické záchranné službě, o stavu dokumentace pro ochranu území pod vodními díly před zvláštní povodní a dalších dokumentech souvisejících s bezpečností obyvatel na území Libereckého kraje.

Ředitel HZS LK Roman Hlinovský předložil Bezpečnostní radě Libereckého kraje roční zprávu o činnosti složek IZS Libereckého kraje vč. statistik zásahů IZS v roce 2011 (viz níže).

„Podle informací ředitele Krajského ředitelství Libereckého kraje Policie ČR Milana Franka došlo v průběhu roku 2011 ke změnám v počtu policistů a občanských zaměstnanců, které souvisí s  předpokládaným krácením rozpočtu v roce 2012.. V současné době chybí 44 zaměstnanců a nábor nových zaměstnanců není možný. Přesto krajské ředitelství zatím nepřipravuje rušení obvodních oddělení. U hasičského sboru jsou zásadní problémy spojené s úsporami, které mají ve dvou letech činit 1,4 miliardy Kč. Podle slov ředitele HZS LK Romana Hlinovského, může toto vést k dalšímu snižování počtů pracovníků HZS LK. Libereckého kraje se budou tyto úspory týkat od roku 2013, především v souvislosti se zásahy na pozemních komunikacích. Změna se bude týkat především likvidačních prací na komunikacích, které v případě, že je bude provádět HZS, budou zpoplatněny,“ informoval hejtman.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Stanislav Mackovík informoval, že od 1. dubna 2012 vstoupil v platnost první Zákon o zdravotnické záchranné službě, který mimo jiné upravuje také dobu příjezdů k haváriím. Dojezdová doba výjezdové skupiny ZZS se tak prodloužila ze současných 15 na 20 minut. Krajskému úřadu Libereckého kraje ve spolupráci s ZZS LK zákon dále ukládá povinnost zpracovat  „Plán pokrytí ZZS Libereckého kraje“. Dále by od roku 2013 ZZS měla od Ministerstva zdravotnictví obdržet finanční prostředky na přípravu na krizové stavy. ZZS také nesmí od 1. 4. 2012 ohledávat mrtvé. Zákon tuto problematiku podrobněneřeší. ZZS má úmrtí nahlásit praktickému lékaři, který má zemřelého v evidenci svých pacientů.

„Zatím neexistuje právní opora v tom, aby lékař ZZS přímo nesměl ohledávat zemřelého. ZZS má ze zákona vyjmenované základní povinnosti a dále je uvedeno, že smí dělat další zdravotní služby, pokud to neohrozí její základní činnosti. V současné době má kraj dohodu se ZZS o ohledání zemřelého v době, kterou nepokrývají praktičtí lékaři, což je od 17:00 hodin odpoledne do 07:00 hodin ráno. Ještě budeme jednat s lékaři, kteří by zemřelé ohledávali,“ řekl hejtman.

Bezpečnostní rada Libereckého kraje dále projednala „Informaci o stavu zpracování dokumentace pro ochranu území pod vodními díly před zvláštní povodní“. Kraji je stanovena povinnost zpracovávat, na základě podkladů dodaných vlastníky vodních děl, plány ochrany obyvatelstva pod vodními díly v kategorii I. – III. Nově byl vypracován plán pro vodní dílo Radvanecký rybník. Na serveru životního prostředí jsou zveřejněny podrobné údaje: maximální plocha zasažení při protržení hráze a časový údaj postupu povodňové vlny.

Dalším bodem jednání byla Zpráva o plnění úkolů v oblasti závažných haváriích způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek. Cílem je snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek. Objekty a zařízení dle množství nebezpečných chemických látek a chemických přípravků jsou zákonem rozděleny do 4 skupin: 

1.      objekty zařazené do skupiny B;

2.      objekty zařazené do skupiny A;

3.      nezařazené objekty dosahující 2% limitu;

4.      nezařazené objekty nedosahující 2% limitu.

Provozovatelé objektů zařazených do skupiny A i skupiny B jsou povinni sjednat pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie a zpracovat bezpečnostní dokumentaci dle skupiny, ve které jsou zařazeni:

Ø      Skupina A – Bezpečnostní program prevence závažných havárií a Plán fyzické ochrany objektu;

Ø      Skupina B – Bezpečnostní zpráva prevence závažných havárií, Vnitřní havarijní plán,  

      Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a Plán fyzické ochrany objektu.

Pokud množství umístěných nebezpečných látek v objektu nebo zařízení nedosahuje stanovených limitů uvedených v zákoně pro zařazení do příslušné skupiny, ale je větší než 2% limitního množství, vzniká provozovateli povinnost tuto skutečnost protokolárně zaznamenat a tento protokol zaslat krajskému úřadu k evidenci. Bezpečnostní rada byla informována o integrovaných kontrolách u objektů a zařízení skladující nebezpečné látky v roce 2011 a kontrolách na rok 2012.

Dalším dokumentem jednání byla Zpráva o stavu zajištění nouzového zásobování obyvatelstva vodou v případě vzniku mimořádné události nebo krizové situace.Odbor životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje nechal zpracovat dokument Plán rozvoje vodovodu a kanalizací, který řeší zdroje a potřeby vody pro nouzové zásobování v jednotlivých obcích. Zdrojů vod je dostatek a potřeba pitné vody je známa. LK uzavřel v letech 2007 a 2008 smlouvy s Frýdlantskou vodárenskou společností a se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s. o zajištění nouzového zásobování obyvatelstva LK pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů. Smlouvy byly nově doplněny i o likvidaci a odvoz použité nebo znečištěné vody.

 

Přehled zásahů všech složek IZS

 

Účast jednotlivých složek na likvidaci mimořádných událostí

 

Hodnocení HZS LK:

Složka IZS

Okres

CELKEM

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec

Semily

Policie ČR

784

554

933

516

2787

Zdravotnická záchranná služba

268

223

370

195

1056

HZSLK a ostatní jednotky PO

1453

1031

2128

767

5379

Armáda ČR - voj. záchran. útvary

0

0

0

0

0

Armáda ČR - jiné

0

0

0

0

0

Obecní policie

103

127

80

42

352

Hygienická služba

0

0

0

0

0

Báňská záchranná služba

0

0

0

0

0

Občanská sdružení v IZS

0

2

3

0

5

Pohotovostní služba el. rozvod. závodů

20

24

30

20

94

Plynárenská pohotovostní služba

9

10

19

4

42

Vodárenská pohotovostní služba

4

6

8

4

22

Teplárenská pohotovostní služba

0

0

0

0

0

Státní úřad pro jader. bezpečnost

0

0

0

0

0

Ostatní ústřední orgány státní správy

0

1

0

1

2

Firmy sdružené pod Transportním a nehodovým informačním systémem

0

0

0

0

0

Zásahy ve spolupráci s obcemi

53

11

48

23

135

Zásahy ve spolupráci s ostatními územními orgány státní správy

2

2

4

3

11

Zásahy ve spolupráci s podniky a firmami

74

24

109

117

324

Místní služby

76

129

163

33

401

Česká inspekce životního prostředí

9

7

22

10

48

Zásahy ve spolupráci s ostatní subjekty

7

11

13

1

32

Celkem účast složek IZS

2862

2162

3930

1736

10690

 

 

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624