Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Bulletin Techyes.info přináší seznam technických škol a počet volných míst

Bulletin Techyes.info přináší seznam technických škol a počet volných míst

[30328|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/tesco_496a7c49f2.jpg]

04. 03. 2009
[id:7624|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Poslední bulletin techyes.info) přináší vzhledem k blížícímu se období přijímacích zkoušek na střední školy stručný přehled vybraných středních škol v Libereckém kraji, které zaručí možnost absolventům 9. tříd ZŠ studovat technické obory.

Lze si ho vyžádat u výchovných poradců na základních školách, na odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,   který sídlí v budově KÚLK, v ulici U Jezu v Liberci, a stáhnou z webové stránky www.techyes.info.

„Blíží se polovina března - okamžik, jehož představa u mnoha žáků a především rodičů vyvolává řadu dilemat, či dokonce svírání žaludku, jelikož je nutné podávat přihlášky na střední školy. Výběr další vzdělávací kariéry mladých lidí není krokem, který lze podcenit. Vždyť tímto bude žák nasměrován na celý zbytek života, přinejmenším na několik dalších let, kdy se bude v rámci studia významným způsobem dále utvářet jeho osobnost a profilovat jeho profesní zaměření. Na těchto stránkách byl již mnohokrát zdůrazňován význam technických profesí s poukazem na jednoznačná pozitiva jejich studia, avšak opakování je matka moudrosti. K 31. 12. minulého roku stále převažují volná pracovní místa u pracovních pozic, jako jsou řemeslníci, výrobci, zpracovatelé, techničtí pracovníci a obsluha strojů a zařízení. A ptám se - náhoda? Nikoliv. Liberecký kraj je krajem převážně průmyslovým, kde většina vytvořených hodnot vzniká v průmyslových odvětvích, pro něž je ovšem třeba technicky vzdělaných odborníků. Těch je však stále evidentně nedostatek, proto se jako absolvent technického oboru nemusíte obávat, zda naleznete uplatnění na pracovním trhu, či nikoliv. Finanční ocenění absolventů technických oborů rovněž není zanedbatelné. Ať už jste držitelem výučního listu, maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu, můžete vznášet poměrně vysoké nároky na své platové ohodnocení, poněvadž ani řemeslná práce není dnes nikterak špatně placená. Ponechme však stranou čísla a podívejme se, co Vám technicky zaměřená škola může dát do života. Pomineme-li skutečnost, že Vás jako odborníka - technika - či samozřejmě odbornici - techničku - nemůže zaskočit například kapající kohoutek nebo protékající záchod, otevírají se Vám navíc studiem techniky zcela nové a především vzrušující možnosti - stát se objevitelem, vynálezcem, a přispět tak svou trochou do mlýna pro usnadnění života sobě i ostatním lidem,“ uvádí náměstek hejtmana Radek Cikl, pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu LK.

A co přináší bulletin techyes.info? Je tu podrobný seznam středních technických škol a učilišť v Libereckém kraji a počet míst na jednotlivé obory.

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460,

příspěvková organizace Technické lyceum (30 míst),  přijímací zkoušky se nekonají, formou pohovoru.

Eva Jiroušová

tel.: 481 549 249

reditel@gymjil.cz

www.gymjil.cz

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace

Strojírenství (60), Technické lyceum (30),

 přijímací zkoušky se nekonají, v rámci přijímacího řízení bude postupováno dle následujících kritérií:

1. Celkový průměr za poslední tři klasifikační období (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku), 2. Průměr z profilových předmětù Matematika, Fyzika a Český jazyk za poslední tři klasifikační období (1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku), 3. Posouzení účastí na olympiádách a různých soutěžích.

Ing. Petr Veselý

vesely@sps-cl.cz

tel.: 487 833 111

Mgr. Vendulka Vorlová

vorlova@sps-cl.cz

tel.: 487 833 121

www.sps-cl.cz

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace

Stavebnictví (90).  Stavebnictví je od prvního ročníku rozděleno do tří tříd podle zaměření: Dopravní stavitelství (30), Pozemní stavitelství (30) nebo Stavební obnova (30). Možnost přijetí

na školu mají všichni žáci, kteří úspěšně dokončili 9. ročník ZŠ (kontrola v den zahájení vyučování šk. r. 2009/2010) a mají na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. O přijetí se nadále bude rozhodovat na základě výstupního hodnocení

z 9. třídy a úspěchù z mimoškolní činnosti (diplomy, uznání, apod.).

sekretariat@stavlib.hiedu.cz

tel.: 485 103 528

tel.: 488 577 150

www.stavlib.hiedu.cz

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Strojírenství (60), Elektrotechnika (30), Slaboproudá elektrotechnika (30), Elektronické poèítaèové systémy (30), Technické lyceum (30).

Uchazeč o studium v 1. kole přijímací zkoušku nekoná! Přijetí proběhne na základì výsledků studia ze ZŠ podle těchto kriterií: průměrný prospěch v 1. pololetí 9. třídy ZŠ, průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ, prospěch z profilových předmětů na ZŠ (MAT, FYZ), výstupní hodnocení ze ZŠ, ostatní podklady ze ZŠ.

sekretariat@pslib.cz

tel.: 485 100 063

www.pslib.cz

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace

Oděvnictví (56), Textilnictví (28).Výběr do prvního ročníku bude prováděn na základě prospěchu v 8. třídě a v 1. pololetí 9. třídy.

Jitka Janoušková

tel.: 485 110 096

hrudova@spstlib.hiedu.cz

http://www.spstliberec.cz/

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

Výroba dutého skla (14), Zušlechťování skla (14), Sklář-duté a lisované sklo (12), Sklář-formaø (3), Brusič sklazabrušování a obrušování (5), Brusič skla-vybrušování (5), Brusič skla-rytí (5), Malíř skla a keramiky (30). Přijetí proběhne na základì prospěchu ze základní školy (poslední klasifikační období) a motivačního pohovoru.

Vladimíra Sojčíková

tel.: 487 725 163

info@glassschool.cz

www.glassschool.cz

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

Technické lyceum (30). Bez přijímací zkoušky. Při přijetí bude brán v úvahu:prospěch ze základní školy za poslední tři klasifikační období do průměru 1,7 včetně, maximálně dva předměty hodnoceny stupněm dobrý v posledních třech klasifikačních obdobích.

Ostatní:

- prospěch ze základní školy za poslední tři klasifikační období - SCIO-test obecných studijních předpokladů (více na www.scio.cz) Výsledné pořadí uchazečù v přijímacím řízení se stanoví součtem bodù získaných za jednotlivá kritéria. Přijato v 1. kole bude maximální 29 uchazečù ke studiu, jedno místo bude ponecháno na případné odvolání.

Vladimíra Sojčíková

tel.:487 725 163

info@glassschool.cz

www.glassschool.cz

Střední odborná škola a Gymnázium, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková

organizace

Mechanik elektronik (30), Automechanik (90), Autoelektrikář (30), Elektrikář - silnoproud (10), Mechanik elektrotechnických zařízení (20), Mechanik elektronických zařízení (30),

Autoelektronika (30). Přijímací zkouška se nekoná. Při přijetí bude přihlédnuto k:

průměrnému prospěchu v 1. pololetí 9. třídy (do 1. ročníku technických

oborù), účast na soutěžích, lepší průměrný prospěch na konci 8. třídy.

Ing. Krabs Zdenìk

ředitel školy

krabs@seznam.cz

Ing. Hejátková Daniela

zástupkyně ředitele pro technické obory

hejatkova.daniela@sosag.cz

tel.: 485 150 625

www.sosag.cz

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Technická zařízení budov (30), Provoz a ekonomika dopravy (30), Mechanik seřizovač (30), Mechanik seřizovač - mechatronik (30), Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov (30), Autotronik (30), Strojní mechanik - Zámečník (15), Nástrojař

(30), Mechanik opravář motorových vozidel - Automechanik (30), Elektromechanik pro zařízení a přístroje (30), Truhlář (26), Instalatér (28), Malíř (12),

Tesař (14), Zedník (30), Stavební výroba (25). Žáci budou přijímáni podle průměrného prospěchu a chování v 8. a 9. ročníku ZŠ s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení ze ZŠ, neboť přijímací zkoušky se nekonají. Průměrný prospěch je redukovaný průměr z vybraných předmětù majících návaznost na zvolený obor vzdělání.

studijní oddělení

tel.: 485 108 744-5

info@sslbc.cz

www.sslbc.cz

Integrovaná střední škola, Semily,

28. října 607, příspěvková organizace

Elektrikář (15), Truhlář (45), Instalatér (15), Klempíř (15), Malíř a lakýrník (15), Zedník (30), Provoz služeb (24), Stavebnictví (30), Stavební výroba (15). Přijímací zkoušky se nekonají. Pořadí uchazečù bude stanoveno podle průměrného prospěchu na konci 8. třídy a 1. pol. 9. třídy. V případě rovnosti podle průměrného prospěchu z ČJ, cizího jazyka a matematiky.

Mgr. Jiří Malý

tel.: 481 622 581

tel.: 481 625 229

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302