Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Energetické úspory v bytových domech, Na co lze získat evropské dotace zaměřené na úsporu energií v bydlení?

16. 12. 2016

Žadatelům o podporu z evropských fondů se otevřela nová možnost, jak spolufinancovat projekty zaměřené na zvýšení energetických úspor v bydlení. V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) je na ně pro celé programové období 2014–2020 vyčleněno 623 milionů eur, tedy skoro sedmnáct miliard korun. V aktuální výzvě „Energetické úspory v bytových domech II“ je k dispozici skoro devět miliard korun.

Celková výše finančních prostředků ve specifickém cíli 2.5 IROP „Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení“: téměř 17 miliard Kč.

Celková výše finančních prostředků v aktuální výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových domech II“: 8,75 miliardy Kč, z toho podíl Evropského fondu pro regionální rozvoj: 3,5 mld. Kč a podíl státního rozpočtu ČR až 5,25 mld. Kč.

Ve které lokalitě je možné žádat o podporu?
Na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.

Kdo může žádat o podporu?
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.

Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

Na co je možné žádat o podporu?

Zlepšení tepelně-technických parametrů stavebních konstrukcí bytového domu

Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu

Výměna zdroje tepla pro vytápění

Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody

Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů

Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Další informace, které byste měli vědět:
Garantovaný podíl podpory při splnění minimálních požadavků vyplývajících ze specifických kritérií přijatelnosti: 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Vlastníci bytových domů, kteří provedou důkladnější zateplení, než jsou minimální požadavky, obdrží podporu ve výši 40 % z celkových způsobilých výdajů. Požadavky jsou následující:

1. úspora celkové dodané energie minimálně 40%,

2. klasifikační třída celkové dodané energie B nebo lepší,

3. kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Projektové záměry a žádosti je možné konzultovat s pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky  - pro Liberecký kraj je kontaktní osobou Ing. Andrea Faltusová, tel. 488 570 935, e-mail: andrea.faltusova@crr.cz.

 

TZ: Centrum pro regionální rozvoj České republiky

 

 

 

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624