Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Havárie Bitouchov, Krajská koncepce hospodaření s odpady, Výstava španělské grafiky v Oblastní galerii, Grantové programy, Další postup výstvby cesmistrovství ...

12. 05. 2002
[id:170|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (420-48) 52 26 301, fax: (420-48) 52 26 330


Liberec, 9.5. 2002

TISKOVÁ ZPRÁVAHavárie Bítouchov


Rada kraje souhlasila se zadáním veřejné zakázky příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje na sanaci sesuvu na silnici III/2892 v lokalitě Semily - Bítouchov. Dne 19.4. 2002 vydal referát dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu Semily rozhodnutí, kterým nařídil zahájení sanačních prací. Důležitost zahájení prací je zdůrazněna skutečností, že se jedná o jedinou přístupovou komunikaci k čistírně odpadních vod města Semily, kterou lze vyvážet kaly. Cena prací byla vyčíslena na téměř 7,5 mil. Kč.

Daný případ bude jako havárie uplatněn na Státní fond dopravní infrastruktury s žádostí o financování. V případě neúspěchu této žádosti však bude nezbytné uhradit zakázku z běžného provozního příspěvku na opravy a údržbu.

Součástí zakázky je i demolice dvou rodinných domků, v jejichž místě budou následně prováděny sanační vrty a pilotáž.Rada kraje vzala na vědomí analytickou část Krajské koncepce hospodaření s odpady Libereckého kraje.


Cílem zpracování Koncepce odpadového hospodářství Libereckého kraje je vytvořit strategický dokument pro oblast nakládání s odpady v kraji, který bude podkladem pro Plán odpadového hospodářství kraje. Tento plánovací dokument bude jednak základním nástrojem kraje pro efektivní řízení v oblasti nakládání s odpady v kraji a současně vytvoří objektivizovaný a dlouhodobý výhled podnikatelských možností v této oblasti.

Výrazným pokrokem v procesu tvorby Krajské koncepce odpadového hospodářství Libereckého kraje je nutnost respektování principů spolupráce a otevřeného dialogu mezi zpracovatelem a odbornou i laickou veřejností. Krajská koncepce odpadového hospodářství Libereckého kraje vzniká za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a dále se na projektu podílelo Statutární město Liberec. Nositelem zakázky je Liberecký kraj a zpracovatelem je firma ISES. Celý dokument je volně k dispozici na internetových stránkách zpracovatele www.ises.cz a odkaz na tyto stránky je na internetových stránkách kraje.

Práce na koncepci budou dále pokračovat zpracováním návrhové části, a to na základě schváleného časového harmonogramu tak, aby koncepce byla schválena orgány kraje do konce roku 2002.Rada kraje vzala na vědomí informace o výstavě španělské grafiky v Oblastní galerii v Liberci.


Španělské velvyslanectví v Praze a Liberecký kraj ve spolupráci s Oblastní galerií v Liberci připravují na měsíc červen výstavu "Současná španělská grafika".

Dne 17.4. navštívil španělský velvyslanec Santiago Cabanas Ansorena hejtmana Libereckého kraje RNDr. Pavla Pavlíka. Oba představitelé po svém jednání uvítali jakoukoliv spolupráci na regionální úrovni. Výstava španělské grafiky je prvním krokem jejich spolupráce.

Vernisáž za účasti španělského velvyslance a hejtmana Libereckého kraje se uskuteční 6. června od 16.30 hod. v Oblastní galerii v Liberci.Rada kraje souhlasila s grantovým programem Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a s přidělením finančních příspěvkůDne 19.3. 2002 schválilo zastupitelstvo kraje grantové programy, včetně grantu Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Předmět podpory byl rozčleněn na tři části s různou výší příspěvku kraje. V době od 12. dubna 2002 došlo celkem 138 žádostí o příspěvek. Celkem bylo schváleno 117 žádostí ve výši 1 709 146,- Kč. 21 žádostí bylo zamítnuto - náplň akce nesouvisela s činností dobrovolných hasičů.

Nerozdělené finanční prostředky (790 854,- Kč) budou využity pro vypsání II. kola grantového programu.Rada kraje vzala na vědomí informaci o průběhu a dalším postupu výstavby cesmistrovství v Rýnovicích a Turnově

Stavba Rýnovice byla zahájena v roce 2000 s plánovaným finančním objemem 60 100 tis. Kč. V průběhu stavby byl rozpočet navýšen na celkový finanční objem 75 131 tis. Kč. Ke konci roku 2001 bylo prostavěno 21 466 011,- Kč. V tomto roce byly přijaty faktury za 9 981 318,- Kč. Uhrazeno bylo k 30.4. 2002 2 589 300,- Kč.

Stavba Turnov byla zahájena v roce 2001 s plánovaným finančním objemem 48 700 tis. Kč. V průběhu stavby byl rozpočet navýšen na celkový finanční objem 50 322 tis Kč. Ke konci roku 2001 bylo prostavěno 5 342 265,- Kč. V roce 2002 byly přijaty faktury za 2 029 400,- Kč, z čehož bylo k 30.4. 2002 uhrazeno 1 491 911,- Kč.

Nutné finanční prostředky pro rok 2002 činní 25 918 tis. Kč.

Rada kraje uložila Ing. Miroslavu Machovi, členu rady kraje, a Ing. Karlu Dolejšímu, zástupci hejtmana, iniciovat další jednání ve věci získání finančních prostředků formou státní dotace na pokračování výstavby obou objektů a připravit návrh řešení finančního krytí nákladů nutných k pozastavení a zakonzervování staveb.Linda Futerová

tisková mluvčí