Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Hejtman LK se zúčastnil zasedání Výboru regionů v Bruselu, které projednávalo novou strategii EU pro růst a zaměstnanost - „EU2020“

07. 12. 2009

 

Na letošním posledním Plenárním zasedání Výboru regionů, jehož se zúčastnil jako řídný člen  hejtman LK Stanislav Eichler, byla věnována mimořádná pozornost nově navržené strategii EU pro růst a zaměstnanost EU 2020.

 

Strategii představil dne 24. listopadu předseda Evropské komise José Manuel Barroso a zahájil tak konzultační proces, jenž potrvá do 15. ledna 2010. Podrobné návrhy založené na výsledcích této konzultace budou v březnu předloženy hlavám států a předsedům vlád členských států EU na jarním zasedání Evropské rady.

 

Tato strategie je výborem regionů bedlivě sledována a připomínkována. Zpravodajkou k tomuto tématu je Christine Chapmanová (UK), poslankyně Velšského národního shromáždění.

Ve svém stanovisku upozorňuje, že slova regionální a regiony jsou ve strategii velmi vzácná a strategie nedává jasně najevo důležitost zapojení místních a regionálních struktur do jejího naplňování.

 

Paní Chapmanová však ocenila to, že mnoho zásadních návrhů VR týkajících se nové strategie pro růst a zaměstnanost má v konzultačním dokumentu Komise výsadní postavení, což je jasnou známkou toho, že její stanovisko a konzultace VR ohledně nové strategie, která byla zahájena v březnu, ovlivnily uvažování pana Barrosa. EU2020 bude ekologičtější a sociálnější strategií, jež položí základy pro dlouhodobě udržitelný růst odolný proti krizi. Tento návrh je do velké míry v souladu s požadavkem, který paní Chapmanová nazývá „strategií pro udržitelnou Evropu", která podmiňuje hospodářský růst ochranou životního prostředí a snižováním sociálních rozdílů.

 

 

Další významnou agendou projednávanou na tomto zasedání bylo stanovisko paní Marianne Füglové (AT), místostarostky obce Traisen, ke sdělení Evropské komise Nové dovednosti pro nová pracovní místa – Předvídání a zohledňování potřeb trhu práce a potřebných kvalifikací. To se zabývalo posunem evropské ekonomiky směrem k nízkouhlíkové výrobě a s tím související posuny na trhu práce a zejména v oblasti vzdělávání.

Paní Füglová k tomu dodává:

„Posun k hospodářství s nízkými uhlíkovými emisemi, který je nutný vzhledem ke klimatické změně, a nepřetržitý technologický rozvoj, především v oblasti IKT, budou vyžadovat restrukturalizaci ve stávajících oborech, která bude v některých případech rozsáhlá. To povede k odpovídajícím změnám na trhu práce, ale zároveň je zde potenciál k tvorbě nových („zelených“) pracovních míst, která jsou často víceoborová a vyžadují znalosti v mnoha různých oblastech.“