Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu

Upozornění

Nenechte si ujít velkolepý festival Léto na vyhlídce, který se koná na střeše krajského úřadu od 19. do 21. června.

Více informací
Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Informace týkjící se řízení o odstranění stavby vodovodní přípojky 

Ing. Kateřina Jandlová

odborný zaměstnanec právního oddělení

 • 21. 09. 2023 10:42

Sdílet článek

Předmět žádosti: žadatel požadvoal informace ohledně řízení o odstranění stavby vodovodní přípojky, které vede Městský úřad Frýdlant, odbor stavebního úřadu a životního prostředí (dále jen „stavební úřad“)  za období od 25.5.2023-14.9.2023.

Odpověď na žádost: KÚ LK žadateli sdělil:

V dané věci prověřoval zdejší Odbor územního plánování a stavebního řádu KÚ LK (dále jen „OÚPSŘ“) údajnou nečinnost stavebního úřadu na podkladě Vaší žádosti ze dne 13.02.2023, kdy v rámci toho vyzval písemností č.j.: KULK 23992/2023 ze dne 27.03.2023 stavební úřad, aby o vedení vodovodní přípojky zjistil stav věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti. Za tímto účelem měl stavební úřad zjistit skutečného vlastníka stavby vodovodní přípojky, dále po jeho zjištění vyzvat vlastníka stavby k doložení dokumentace stavby vodovodní přípojky a podkladů, že se jedná o povolenou stavbu a rovněž zjistit skutečný průběh vodovodní přípojky v daném místě. K těmto úkonům stanovil OÚPSŘ stavebnímu úřadu lhůtu 2 měsíců a současně mu uložil, aby OÚPSŘ informoval o závěrech svých zjištění.

Dne 29.05.2023 obdržel OÚPSŘ od stavebního úřadu sdělení č.j.: PD MUFT 14043/2023 64/2023/OSUZP/13/Pr ze dne 29.05.2023 o výsledku svých zjištění, kdy mimo jiné ze sdělení Frýdlantské vodárenské společnosti s.r.o. vyšlo najevo, že trasa původní vodovodní přípojky byla v průběhu udržovacích prací pozměněna (vodovodní přípojka byla dříve využívána pro zázemí lyžařského vleku) a jde tedy o nepovolenou stavbu. V reakci na to stavební úřad na den 26.05.2023 svolal kontrolní prohlídku a vyzval všechny vlastníky pozemků dotčených stavbou k předložení geodetického zaměření vodovodní přípojky. Této kontrolní prohlídky se zúčastnil také žadatelkou zmocněný zástupce. Protože se tedy jedná o stavbu provedenou bez rozhodnutí nebo sdělení vyžadovaného stavebním zákonem, stavební úřad písemností ze dne zahájil řízení o odstranění předmětné stavby, ve které jejího vlastníka (Společnost FKP Frýdlant, s.r.o., IČ: 27261883, Černousy č.p. 50, 463 73 Habartice u Frýdlantu – dále jen „stavebník“) poučil o tom, že má možnost podat ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. Písemnost – sdělení stavebního úřadu ze dne 29.05.2023 je poslední informací, jež má OÚPSŘ, potažmo KÚ LK k dispozici o daném řízení. V textu zmíněné dokumenty (záznam z kontrolní prohlídky, vyjádření Frýdlantské vodárenské společnosti s.r.o. a oznámení o zahájení řízení), které byly OÚPSŘ zaslány přílohou sdělení ze dne 29.05.2023 stavebního úřadu krajský úřad taktéž zasílá.

Nad rámec pak dále KÚ LK uvedl, že se OÚPSŘ telefonicky informoval na průběh řízení u stavebního úřadu, kdy mu bylo sděleno, že dne 05.06.2023 podal stavebník žádost o dodatečné povolení dokončené stavby a tímto dnem tedy bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení dokončené stavby ve smyslu ust. § 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Dále stavební úřad zjistil, že žádost neobsahuje požadované náležitosti a neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení povolované stavby, a proto podle § 111 odst. 3 stavebního zákona a v souladu s § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyzval stavebníka k jejímu doplnění (zejména se jednalo o 2x paré projektové dokumentace, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, závazná stanoviska a vyjádření správců sítí) a určil stavebníkovi lhůtu do 31.12.2023 k doplnění podkladů. Současně s výzvou stavební úřad dané řízení o dodatečném povolení usnesením přerušil do doby odstranění nedostatků. Jak z textu tohoto sdělení vyplývá, žádost ani výzvu s unesením nemá krajský úřad k dispozici a je tedy třeba se v tomto obracet s žádostí přímo na stavební úřad. K tomu je třeba uvést, že usnesení o přerušení řízení bylo zasláno pouze stavebníkovi a ve chvíli, kdy budou případně podklady doplněny, bude povinností stavebního úřadu vydat oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby, jehož bude žadatel účastníkem a bude mít možnost hájit svá vlastnická práva prostřednictvím procesních institutů (zejména podávání námitek vůči předmětném záměru), které  stavební zákon přiznává.

 • Priloha 1 vyzva stavebnimu uradu k vyjadreni k nesrovnalostem ve sdeleni A (.pdf)
  440 kB
  21. 09. 2023 12:44
 • Priloha 2 informace o vysledku setreni A (.pdf)
  161 kB
  21. 09. 2023 12:44
 • Priloha 3 zaznam z kontrolni prohlidky A (.pdf)
  2 MB
  21. 09. 2023 12:44
 • Priloha 4 vyjadreni k vyzve FVS A (.pdf)
  233 kB
  21. 09. 2023 12:44
 • Priloha 5 zahajeni rizeni A (.pdf)
  218 kB
  21. 09. 2023 12:44

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky