Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Koncepce dopravy Libereckého kraje v letech 2009 - 2012

Koncepce dopravy Libereckého kraje v letech 2009 - 2012

[29921|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/sepp_8ff4fc6c18.jpg]

06. 02. 2009
[id:7483|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Programové prohlášení – resort dopravy

 

Cíle programového prohlášení v oblasti dopravy pro období let 2008 – 2012 jsou členěny na několik zásadních oblastí:

 

1.      Kvalitní dopravní infrastruktura

1.1.   Silniční doprava  jako vlastník silnic II. a III. třídy máme v této oblasti největší zájem o řešení problematiky na krajských silnicích, ovšem současně budeme usilovat o podporu ostatních pozemních komunikací, v souhrnu se bude jednat zejména o:

1.1.1.      Podporu zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích: Liberecký kraj se v loňském roce stal signatářem Evropské charty podporující zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích;

1.1.1.1.důsledné vyhodnocování dopravní nehodovosti na síti pozemních komunikací ve spolupráci s vlastníky, policií, silničními správními úřady a správci povede k technickým a stavebním úpravám v místech, kde opakovaně dochází k dopravním nehodám;

1.1.1.2.zadávání bezpečnostních auditů na silniční stavby;

1.1.2.      O údržbu, opravy  a rekonstrukci krajských silnic. Při plánování rekonstrukcí a zásadních oprav krajských silnic budeme více než doposud spolupracovat se zástupci obcí tak, aby bylo možné spojování investičních záměrů měst (kanalizace, chodníky, plynofikace aj.) a kraje ve větším počtu než dosud;

1.1.3.      Podporu obcí v budování dopravní infrastruktury, která je v jejich vlastnictví (tzn. chodníky, místní komunikace, cyklostezky);

1.1.4.      O zvýšení počtu telematických zařízení na silnicích všech kategorií, zejména v oblastech s velkou koncentrací vozidel (horské rekreační oblasti – Mísečky, Smědava);

1.1.5.      Podporu výstavby a modernizace sítě silnic I. třídy, včetně obchvatů měst a silničních tahů k hraničním přechodům. V tomto volebním období se bude jednat hlavně o linie silnic I/9 (Sosnová – Česká Lípa), I/13 (Liberec – Stráž nad Nisou – Krásná Studánka – Mníšek) a I/16 ;

1.1.6.      Podporu výstavby parkovacích ploch pro zajištění bezpečnostních přestávek pro řidiče těžkých nákladních vozidel;

1.1.7.      Dokončení silničního propojení mezi ČR a SRN prostřednictvím silnic I/35 (Liberec – Hrádek nad Nisou  - st. Hranice) a B 178 (Žitava – Lobau – Bautzen)  - ohledně této situace začneme s polskou stranou intenzivně vyjednávat;

1.1.8.      Aktualizaci dokumentu „Kategorizace silnic II. a III. třídy“, na jehož základě bude připraven dokument nový. Ten stanoví priority krajských silničních staveb formou obchvatů, případně humanizací průtahů měst;

1.1.9.      Vypořádání majetkoprávních úkonů souvisejících s vlastnictvím silnic II. a III. třídy, zejména s fyzickými a právnickými osobami. Důležitým prvkem je majetkoprávní vypořádání s obcemi;

1.1.10.  Vytvoření realizačního plánu Programu rozvoje cyklistické dopravy v LK na období 2009-2013.

1.2.   Železniční doprava – vlastníkem infrastruktury je stát. Liberecký kraj bude usilovat o zvýšení kvality zejména u tratí, které vedou nejosídlenějšími oblastmi kraje:

1.2.1.      Modernizace trati SŽDC089/KBS236 Liberec – Hrádek nad Nisou – polské území – Žitava – Varnsdorf – Rybniště/Seifenesdorf ve spolupráci s Ústeckým krajem a Svobodným státem Sasko;

1.2.2.      Modernizace trati SŽDC036 Liberec – Tanvald – Harrachov v souvislosti s obnovením spojení do Polska, a to ve spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím (projekt již předložen v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polsko 2007-2013, tzv. Cíl 3);

1.2.3.      Dále budeme podporovat modernizaci a výstavbu přestupních terminálů veřejné dopravy ve významných dopravních uzlech Libereckého kraje budovaných jednotlivými městy (Turnov, Chrastava, Desná);

1.3.   Letecká doprava - je pro území Libereckého kraje zatím jen doplňkovou funkcí, přestože letecké spojení představuje nejrychlejší způsob přepravy cestujících, zejména v turistické a podnikatelské oblasti. Záměr přestavby a rozšíření letiště Liberec, tak, aby mohlo být používáno pro pravidelnou i nepravidelnou přepravu osob letadly označení 2C o maximální vzletové hmotnosti 25t, bude Liberecký kraj podporovat. Bude jednat se Statutárním městem Libercem o budoucnosti letiště v Liberci, které má jasný nadregionální význam. Liberecký kraj bude podporovat i provoz dalších letišť v kraji.

 

2.      Optimalizovaná dopravní obslužnost celého území  s ohledem na životní prostředí a zajištěné vnější spojení kraje: Sledované vývojové trendy v silniční dopravě ukazují na dlouhodobý nárůst individuální automobilové dopravy, resp. na úbytek používání hromadných dopravních prostředků. S tímto trendem je neodmyslitelně spjato i zvyšování koncentrací škodlivin v ovzduší, kongescí na pozemních komunikacích a hlukové zátěže v závislosti na nárůstu automobilové dopravy. Liberecký kraj bude tedy usilovat především o:

2.1.   Optimalizaci integrovaných dopravních systémů – další propojení více druhů osobní hromadné dopravy (MHD, autobusy, železniční doprava), a to hlavně v oblastech s vysokou hustotou osídlení. Dále bude zachováno nebo případně rozšířeno dopravní spojení oblastí hospodářsky slabých a hůře dopravně dostupných. Cílem je zlepšení obslužnosti území a kvality dopravy;

2.2.   Institucionální zabezpečení, organizační, provozní, technické a finanční zajištění integrovaného dopravního systému (IDOL);

2.3.   Optimalizaci jízdních řádů zaváděním taktové dopravy a důslednou koordinaci jízdních řádů železniční a autobusové linkové dopravy;

2.4.   Instalaci moderních informačních systémů pro cestující;

2.5.   Obnovu vozového parku s důrazem na přepravu handicapovaných skupin obyvatel a na životní prostředí;

2.6.   Spolupráci s Ústeckým krajem a německým účelovým sdružením ZVON při zadávání zakázky na železničního dopravce na trati SŽDC089/KBS236 Liberec- Hrádek n. Nisou – polské území – Žitava – Varnsdorf – Rybniště/Seifenesdorf;

2.7.   Spolupráci s MD ČR, Ústeckým krajem, Královéhradeckým krajem a Středočeským krajem při zadávání zakázek na železniční dopravce na tratích, které jsou provozovány v LK.

 

3.      Stabilizace budoucího koridoru rychlostní silnice R 35 v úseku Ohrazenice – Úlibice, a s tím spojená i zdokonalená komunikace s dotčenými subjekty. Liberecký kraj též provede aktualizaci koncepce rozvoje všech druhů dopravy v  kraji včetně posouzení stavu, vytyčení slabých a kritických míst. Na základě zjištěného stanoví priority naléhavosti řešení. Zasadíme se o to, aby tyto poznatky a výstupy byly promítnuty do rozvojových záměrů kraje a do příslušných územních plánů.

 

4.      Bezpečnost silničního provozu bude jednou z největších priorit v oblasti lidského činitele a pozemní komunikace. Oblast lidského činitele bude zahrnovat:

4.1.   Spolupráci s odbornými partnery (policie, školy, MD), s obcemi a se zahraničními partnery v rámci aktivit „The European Road Safety Charter“;

4.1.1.      společné organizování různých aktivit (kampaně, semináře, soutěže);

4.1.2.      realizace společných projektů s podporou financí EU zaměřené na konkrétní skupiny (mladé řidiče, pedagogy, další podpora veřejné dopravy);

4.2.   Podporu dopravní výchovy ve všech stupních škol;

4.2.1.      aktivní zapojení škol;

4.2.2.      kvalitní pomůcky, výchovné programy;

4.3.   Podporu provozu dětských dopravních hřišť.

 

Náměstek hejtmana Martin Sepp, pověřený vedením resortu dopravy LK

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302