Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Koncepce ekologické výchovy, Koncepce práce krajského koordinátora, Výroční zpráva, Rada se zabývala návrhem smluv ...

02. 05. 2002
[id:160|autor:|email:|telefon:|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

tel.: (420-48) 52 26 301, fax: (420-48) 52 26 330


Liberec, 2. 5. 2002


TISKOVÁ ZPRÁVAKoncepce ekologické výchovy, vzdělání a osvěty v Libereckém kraji


Rada kraje odsouhlasila záměr zpracovat Koncepci environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) v Libereckém kraji. Problematiku EVVO řeší zákony o životním prostředí, o ochraně přírody a krajiny a o právu na informace o životním prostředí. Stanovují kraji povinnost podílet se na realizaci ekologické výchovy. Vytvořit vlastní politiku ekologické výchovy a účinně ji naplňovat ovšem nelze bez předem zpracovaného koncepčního dokumentu, který bude vycházet z aktuálního stavu této oblasti v kraji a bude mít jasně stanovenou vizi a jednotlivé strategické cíle, což je nezbytné pro následující návrhovou část tohoto dokumentu. Cílem je vybudovat komplexní fungující systém EVVO v Libereckém kraji s odpovídajícím propojením do celostátního systému, který se pozitivně projeví v šetrnějším přístupu občanů kraje k životnímu prostředí. Koncem února se sešla skupina zástupců institucí, které se v našem kraji zabývají realizací ekologické výchovy. Ta deklarovala potřebu zpracovat koncepci EVVO. Přítomní se shodli na následujícím:

  • na nutnosti vypracování komunikační strategie, na základě které by se na zpracování tohoto koncepčního dokumentu podílely nejen subjekty EVVO, ale i široká veřejnost
  • na potřebě ustanovit pracovní skupinu, která by se aktivně podílela na zpracování koncepce

Resort životního prostředí a zemědělství navrhuje práce na koncepci zadat subjektu, který má zkušenosti se zpracováním rozvojových dokumentů v oblasti EVVO, se strategickým plánováním i s konkrétní realizací EVVO v praxi.


Rada kraje po projednání vzala na vědomí Koncepci práce krajského koordinátora romských poradců Libereckého kraje k romské menšině


Předpokládaný počet Romů v kraji podle kvalifikovaných odhadů romských poradců je asi 14 000 osob. Největší hustota zalidnění romskou menšinou je v okrese Liberec. V našem kraji registrujeme 22 občanských sdružení, které se zabývají romskou problematikou. K 1.1. 2002 pracuje celkem 10 romských terénních sociálních pracovníků, 1 romský terénní protidrogový pracovník, 11 romských pedagogických asistentů a 1 pedagog v každém okrese Libereckého kraje. Návrh na zřízení funkce koordinátora romských poradců při vyšších územně správních celcích vychází z Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity napomáhající jejich integraci do společnosti. Hlavní úlohou krajského koordinátora je metodická a koordinační činnost vůči romským poradcům působícím v současné době při okresních úřadech. K základním úkolům krajského koordinátora romských poradců patří koordinace činnosti romských poradců a asistentů, příprava souborných zpráv o situaci romské komunity nebo zpracování stanovisek k návrhům zákonů vypracované krajem.


Rada kraje schválila Smlouvu o poskytnutí finančního daru na vydávání časopisu Krkonoše - Jizerské hory v roce 2002


Resort životního prostředí a zemědělství, v rámci svého programu ekologické výchovy, vzdělání a osvěty, navrhl podporu vydávání časopisu Krkonoše, který bude v roce 2002 rozšířen i o část věnovanou Jizerským horám a ponese název Krkonoše - Jizerské hory. Jedná se o měsíčník o přírodě a lidech a vydavatelem je Správa Krkonošského národního parku. Liberecký kraj přispěje částkou

15 000 Kč na rok 2002. Vydavatel přislíbil, že poskytne Libereckému kraji každý měsíc 2 výtisky časopisu zdarma.


Znak Libereckého kraje na propagačních materiálech


Tenisový klub ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou požádal o souhlas rady s užitím znaku Libereckého kraje na propagačních tiskovinách pro mezinárodní turnaj mužů CZECH REPUBLIC FUTURE 2, který z pověřením Mezinárodní tenisové federace pořádá ve dnech 25.5. 2002 až do 2.6. 2002. Klub má zájem prezentovat na turnaji zařazeném do prestižní Evropské skupiny turnajů Liberecký kraj a zároveň se chce prezentovat jako klub Libereckého kraje. Rada s užitím znaku Libereckého kraje souhlasila.


Výroční zpráva


Rada kraje souhlasila s Výroční zprávou o stavu koncepce a rozvoje sítě a o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje za školní rok 2000 - 2001.

Výroční zpráva v částech věnovaných výchově vzdělávací činnosti škol zobrazuje stav za uplynulý školní rok 2000/2001, v ekonomické části za kalendářní rok 2001. První část je popisem stavu vzdělávací soustavy, obsahuje výčet všech škol nacházejících se na území Libereckého kraje. Druhá část je členěna po jednotlivých stupních škol a staví, jsou-li k dispozici na srovnávání statistických údajů získaných za školní rok 2000/2001/ a 2001/2002. Třetí část výroční zprávy má charakter hodnotící a evaluační.

Rada kraje rovněž uložila Ing. Evě Bartoňové, zástupkyni hejtmana, předložit tuto výroční zprávu na 5. zasedání zastupitelstva kraje dne 21.5. 2002.


Havárie Bítouchov


Rada kraje se na svém zasedání zabývala zadáním veřejné zakázky na sanaci sesuvu silnice III. třídy číslo III/2892 v Bítouchově u Semil zadávané příspěvkovou organizací Krajská správa silnic Libereckého kraje. Dne 9.4. 2002 vydal referát dopravy a silničního hospodářství Okresního úřadu Semily rozhodnutí, kterým nařídil zahájení sanačních prací. Důležitost zahájení prací je zdůrazněna skutečností, že se jedná o jedinou přístupovou komunikaci k čistírně odpadních vod města Semily, kterou lze vyvážet kaly.

Rada kraje se zadáním této veřejné zakázky bude zabývat i na svém dalším jednání a to 7.5.2002.


Rada se zabývala i návrhem smluv mezi Libereckým krajem a nemocnicemi v našem kraji


Rada projednávala návrhy smluv o poskytnutí dotace pro zabezpečení a ošetření osob pod vlivem alkoholu a jiných drog a poskytnutí dotace pro zabezpečení a ošetření osob pod vlivem alkoholu a jiných drog Nemocnici Liberec, NsP Česká Lípa a Nemocnici Jablonec nad Nisou. Ing. Luděk Suchomel poukázal na chybějící návrh smlouvy o poskytnutí dotace mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Semily. Radní proto tento bod jednání přerušili a budou se jím zabývat na svém dalším zasedání 7.5. 2002.Linda Futerová

oddělení tiskové a vnějších vztahů