Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kraj nabídne obcím a městům provoz datových schránek zdarma

Mgr. Langer Jiří

  • 04. 02. 2009 00:00

Sdílet článek

[id:7461|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Toto datum je naprosto zásadní z hlediska elektronické komunikace veřejné správy s občany a právnickými osobami a mezi subjekty veřejné správy navzájem. Pro všechny kraje, města a obce a jejich příspěvkové organizace to bude znamenat, že budou muset s orgány veřejné správy povinně komunikovat elektronicky prostřednictvím datových schránek.  K tomu se budou muset vybavit potřebnou technikou a budou muset mít také patřičně kvalifikované pracovníky pro obsluhu datových schránek a konverzi dokumentů.

Vláda České republiky vytyčila základní směřování ke zkvalitnění veřejné správy ve strategii  Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby v období 2007 - 2015 (Smart Administration). V návaznosti na strategií již realizovanými nebo teprve připravovanými legislativními změnami se připravuje projekt eGON center. Z pohledu koncepce budování center je zásadním cílem vytvoření bezpečné a efektivní infrastruktury, schopné zprostředkovat přístup k datovým zdrojům s potenciálem dalšího rozvoje, zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy.

Implementace eGovernmentu vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat základních registrů a aplikací jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy a další. Proto  vznikne  tzv. „eGON centrum“ na krajském úřadě, které bude v sobě zahrnovat technologické, vzdělávací a administrativní centrum. V únoru letošního roku bude vypsána první výzva na čerpání finančních prostředků pro vytvoření eGON center, a to ze Strukturálních fondů Evropské unie - z Integrovaného operačního programu a z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Základní struktura eGON center v území by měla být tvořena centry na obcích s rozšířenou působností (ORP) a centrem kraje. Krajský úřad má v budování center nezastupitelnou roli. Musí být schopen koordinovat funkci center ORP v rámci kraje, případně i substituovat nezřízení centra na některé ORP, protože lze předpokládat, že některé ORP z personálních a finančních důvodů centra pro svoji spádovou oblast nezřídí.

 

eGON centra budou zahrnovat následující části:

Technologické centrum

 Na zřízení technologických center na krajích bude k dispozici 20 mil. Kč na kraj (IOP), Uvedené finanční zdroje předpokládají spoluúčast kraje (kofinancování) ve výši 15% celkového rozpočtu projektu (výzvy). Pořízená technická infrastruktura technologických center zůstane ve vlastnictví kraje.

 

Vzdělávací centrum

Činnost vzdělávacího  centra bude zaměřena na vzdělávání úředníků krajského úřadu, popř. úředníků obcí Libereckého kraje, i na vzdělávání občanů. Na zřízení vzdělávacích center krajů bude připravena dotace v celkové výši pro všechny kraje 105 mil. Kč (OPLLZ). Uvedené finanční zdroje opět předpokládají spoluúčast kraje (kofinancování) ve výši 15% celkového rozpočtu projektu (výzvy).

 

Administrativní centrum

Činnost centra se soustředí na administrativní pomoc s realizací projektů financovaných ze strukturálních fondů. Podrobné postupy k realizaci tohoto projektu budou specifikovány ve výzvě, která bude  vypsána cca v březnu letošního roku.

 

Postupné vytvoření eGON centra na Krajském úřadě Libereckého kraje naplňuje cíle koncepce Smart Administration – vybudovat úřad vykonávající veřejnou správu odpovědně, výkonně, transparentně a spolehlivě a zároveň přiblížit výkon veřejné správy občanům. Automaticky kraj zajistí elektronické služby svých příspěvkových organizací – střední školy, domovy důchodců atd.

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky