Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj nabídne obcím a městům provoz datových schránek zdarma

04. 02. 2009
[id:7461|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Toto datum je naprosto zásadní z hlediska elektronické komunikace veřejné správy s občany a právnickými osobami a mezi subjekty veřejné správy navzájem. Pro všechny kraje, města a obce a jejich příspěvkové organizace to bude znamenat, že budou muset s orgány veřejné správy povinně komunikovat elektronicky prostřednictvím datových schránek.  K tomu se budou muset vybavit potřebnou technikou a budou muset mít také patřičně kvalifikované pracovníky pro obsluhu datových schránek a konverzi dokumentů.

Vláda České republiky vytyčila základní směřování ke zkvalitnění veřejné správy ve strategii  Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby v období 2007 - 2015 (Smart Administration). V návaznosti na strategií již realizovanými nebo teprve připravovanými legislativními změnami se připravuje projekt eGON center. Z pohledu koncepce budování center je zásadním cílem vytvoření bezpečné a efektivní infrastruktury, schopné zprostředkovat přístup k datovým zdrojům s potenciálem dalšího rozvoje, zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy.

Implementace eGovernmentu vyžaduje vytvoření, provoz a údržbu infrastruktury pro zpracování klíčových dat základních registrů a aplikací jako jsou spisové služby, datové sklady, digitální mapy veřejné správy a další. Proto  vznikne  tzv. „eGON centrum“ na krajském úřadě, které bude v sobě zahrnovat technologické, vzdělávací a administrativní centrum. V únoru letošního roku bude vypsána první výzva na čerpání finančních prostředků pro vytvoření eGON center, a to ze Strukturálních fondů Evropské unie - z Integrovaného operačního programu a z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Základní struktura eGON center v území by měla být tvořena centry na obcích s rozšířenou působností (ORP) a centrem kraje. Krajský úřad má v budování center nezastupitelnou roli. Musí být schopen koordinovat funkci center ORP v rámci kraje, případně i substituovat nezřízení centra na některé ORP, protože lze předpokládat, že některé ORP z personálních a finančních důvodů centra pro svoji spádovou oblast nezřídí.

 

eGON centra budou zahrnovat následující části:

Technologické centrum

 Na zřízení technologických center na krajích bude k dispozici 20 mil. Kč na kraj (IOP), Uvedené finanční zdroje předpokládají spoluúčast kraje (kofinancování) ve výši 15% celkového rozpočtu projektu (výzvy). Pořízená technická infrastruktura technologických center zůstane ve vlastnictví kraje.

 

Vzdělávací centrum

Činnost vzdělávacího  centra bude zaměřena na vzdělávání úředníků krajského úřadu, popř. úředníků obcí Libereckého kraje, i na vzdělávání občanů. Na zřízení vzdělávacích center krajů bude připravena dotace v celkové výši pro všechny kraje 105 mil. Kč (OPLLZ). Uvedené finanční zdroje opět předpokládají spoluúčast kraje (kofinancování) ve výši 15% celkového rozpočtu projektu (výzvy).

 

Administrativní centrum

Činnost centra se soustředí na administrativní pomoc s realizací projektů financovaných ze strukturálních fondů. Podrobné postupy k realizaci tohoto projektu budou specifikovány ve výzvě, která bude  vypsána cca v březnu letošního roku.

 

Postupné vytvoření eGON centra na Krajském úřadě Libereckého kraje naplňuje cíle koncepce Smart Administration – vybudovat úřad vykonávající veřejnou správu odpovědně, výkonně, transparentně a spolehlivě a zároveň přiblížit výkon veřejné správy občanům. Automaticky kraj zajistí elektronické služby svých příspěvkových organizací – střední školy, domovy důchodců atd.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302