Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj opět vyhlašuje dotační programy v oblasti školství a mládeže

27. 12. 2022

Volnočasové aktivity, talentované děti nebo prevenci rizikového chování opět podpoří Liberecký kraj ze svého dotačního fondu. Vyhlášení programů schválili krajští zastupitelé letos v prosinci. Podávat žádosti mohou zájemci od 20. ledna do 3. února 2023.

„Formou účelové dotace podpoříme projekty, které se věnují talentovaným dětem nebo prevenci rizikového chování. Pomůžeme také těm, kteří v životě neměli takové štěstí a potřebují například kompenzační pomůcky ve výuce, aby se mohli začlenit do skupiny svých vrstevníků,“ uvedl Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Konkrétně krajští zastupitelé schválili vyhlášení těchto programů:

4.1 – Program volnočasových aktivit

Kraj z něj podpoří činnost neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní (na úrovni rekreačního sportu) při naplňování a zabezpečení volnočasových aktivit dětí a mládeže, podpora činnosti škol v době mimo vyučování (odpolední zájmové kroužky) a školských zařízení zřizovaných obcí v době hlavních prázdnin (pobytové tábory). Podporovány budou pouze prokazatelně neziskové aktivity. Pro případné žadatele je v tomto programu připraveno téměř pět milionů korun a podávat mohou maximálně jednu žádost.

4.3 – Specifická primární prevence rizikového chování

Program nabízí podporu škol všech stupňů se sídlem na území Libereckého kraje, s výjimkou škol zřizovaných krajem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Také v tomto programu mohou žadatelé podávat pouze jednu žádost a přerozděleno bude 800 tisíc korun.

4.4 – Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

Budou z něj podpořeny aktivity zaměřené na vzdělávání v přírodních a technických oborech cílené na rozvoj potenciálu žáků, zejména nadaných a mimořádně nadaných. Jedná se například o organizaci vědomostních soutěží, vzdělávacích seminářů či soustředění. Celkový finanční objem určený pro tento program činí 500 tisíc korun.

4.7 – Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Kraj z tohoto programu podpoří školy všech stupňů se sídlem na území Libereckého kraje, s výjimkou škol zřizovaných krajem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dotace umožní nákup kompenzačních pomůcek za účelem dosažení podpůrných opatření, která byla poradenskými zařízeními doporučena a jsou nezbytná pro vzdělávání těchto žáků. V tomto programu mohou žadatelé podávat až dvě žádosti a přerozděleno bude 500 tisíc korun.

Více informací o podmínkách vyhlášených programů najdete na stránkách Libereckého kraje: https://dotace.kraj-lbc.cz/skolstvi-a-mladez.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419