Zdá se, že používáte prohlížeč, který nepodporuje dnešní standard pro zobrazování obsahu na webu. To může způsobit, že některé části webu nemusí fungovat správně. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, který současné standardy splňuje.

Nastavení cookies

"Cookies" jsou malé soubory prohlížeče, které nám umožňují dočasně ukládat informace ohledně vašeho zařízení a vás, jako uživatele, výhradně v době, kdy procházíte web Libereckého kraje. Tyto soubory nám pomáhají získat informace o návštěvnosti a chování uživatelů, na základě kterých web průběžně vylepšujeme.

Přeskočit navigaci a přesunout k obsahu Přeskočit obsah stránky a přesunout k patičce

Kraj počítá v roce 2020 s navýšením výdajů na autobusy a vlaky, bude také investovat za téměř 735 milionů korun

Mgr. Filip Trdla

tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu

  • 06. 11. 2019 00:00
  • Ekonomika

Sdílet článek

V návrhu rozpočtu na rok 2020 kraj plánuje nejen navýšení výdajů na dopravní obslužnost a investice, ale i na financování krajských organizací a dotační politiku. Příjmy kraje by měly v roce 2020 dosáhnout 3,555 miliardy korun a výdaje pak o 97 milionů korun méně, přičemž vzniklý rozdíl se opět využije na splátku úvěrů z předchozích let. Návrh rozpočtu na rok 2020 projednala a odsouhlasila rada kraje na svém včerejším zasedání a na konci listopadu bude předložen ke schválení zastupitelstvu kraje.

„Při návrhu rozpočtu jsme stejně jako v předchozích letech vycházeli ze střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na roky 2020–2023, který schválilo zastupitelstvo kraje už letos v září. Pokrývá veškeré naše smluvně uzavřené závazky na příští rok. Počítáme v něm opět s několika přímými investicemi,“ uvedla Jitka Volfová, statutární náměstkyně pro resort ekonomiky, správy majetku a informatiky.

V kapitálových výdajích bude kraj disponovat téměř 365 miliony korun, dále chce investovat v rámci projektů spolufinancovaných z Evropské unie v hodnotě 304 milionu korun, počítá také s účelovými příspěvky na investice pro krajské organizace v částce více než 50 milionů korun a s investičními transfery pro zdravotnictví za 15 milionů. Kraj tak plánuje v příštím roce investovat téměř 735 milionů korun. V rámci evropských projektů kraj na příští rok připravuje investice za 1,6 miliardy korun.

Kraj bude intenzivně pokračovat s obnovou krajských silnic, s nákupem dalších sanitek krajskou záchrannou službou, rekonstrukcí objektu pro podnikatelský inkubátor nebo s přípravou terminálu a parkovacího domu u autobusového nádraží Liberec. „V rámci investic nadále počítáme s rekonstrukcí našich silnic, na které půjde včetně krajské, evropské a státní dotace více než miliarda. Podpoříme opět Krajskou nemocnici Liberec na projekt Modernizace KNL a chceme investovat do Nemocnice s Poliklinikou v České Lípě. Nezapomínáme ani na školy či ústavy sociální péče,“ dodal hejtman Martin Půta.

Pro příští rok kraj výrazně navýšil finanční prostředky na zajištění a udržení dopravní obslužnosti v regionu, a to jak autobusové, tak drážní. Pro rok 2020 činí navýšení 46,5 milionu korun, na celkových 705 milionů. Finanční podpora autobusů a vlaků již tak představuje přibližně 20 % z celkových plánovaných výdajů kraje.

V roce 2020 by krajské příspěvkové organizace měly od kraje dle návrhu dostat na svůj provoz celkem 1,136 miliardy korun, což představuje oproti roku 2019 nárůst o 55 milionů korun. Návrh tedy v provozních příspěvcích počítá se schváleným zvýšením tarifních mezd a platů od začátku roku 2020 a rovněž zohledňuje celkový nárůst cen energií, materiálu a dalších služeb.

„I pro příští rok máme v plánu podpořit města, obce, dobrovolné svazky obcí a ostatní žadatele prostřednictvím jednotlivých dotačních programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, ve kterém bude 110,5 milionu korun. Peníze půjdou jako v předchozích letech zejména do Programu obnovy venkova, na podporu jednotek požární ochrany obcí v regionu, ale také na sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech a druhým rokem také na podporu retence vody v krajině,“ uzavřela statutární náměstkyně Volfová.

REKAPITULACE PŘÍJMŮ ROZPOČTU KRAJE 2020

                                                                                               v tis. Kč

příjmy / ukazatel

 NR 2020

sdílené daňové příjmy

3 360 900,00

ostatní příjmy

194 208,35

Příjmy kraje celkem

3 555 108,35

 

REKAPITULACE VÝDAJŮ ROZPOČTU KRAJE 2020

                                                                                                  v tis. Kč

kap.

výdaje / název kapitoly kraje

NR 2020

910

zastupitelstvo

39 287,70

911

krajský úřad

331 902,50

912

účelové příspěvky příspěvkovým organizacím

52 336,00

913

příspěvkové organizace

1 135 922,30

914

působnosti

876 633,24

917

transfery

142 592,13

919

pokladní správa

52 000,00

920

kapitálové výdaje

364 605,54

923

spolufinancování EU

304 307,33

924

úvěry včetně financování splátek úvěru

111 175,00

925

sociální fond

8 846,61

926

dotační fond

110 500,00

931

krizový fond

5 000,00

932

fond ochrany vod

18 000,00

934

lesnický fond

2 000,00

x

Výdajový rámec rozpočtu celkem

3 555 108,35

 

kap. =  kapitola rozpočtu kraje

NR 2020 =  návrh rozpočtu 2020

 

Názvy programů v Dotačním fondu na rok 2020

Finanční prostředky pro 2020

Programy podpory rozvoje požární ochrany

14 800,00

1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí LK

12 600,00

1.2 Podpora sdružení hasičů ČMS LK

1 300,00

1.3 Dotace obcí na činnosti JPO II k programu MV ČR

800,00

1.4 Prevence kriminality

100,00

Programy resortu regionálního rozvoje a evropských projektů

31 900,00

2.1 Program obnovy venkova

25 200,00

2.2 Regionální inovační program

2 700,00

2.5 Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

1 400,00

2.6 Podpora místní Agendy 21

600,00

2.7 Podpora mateřských center

2 000,00

Programy školství, mládeže a zaměstnanosti

3 210,00

4.1 Program volnočasových aktivit

2 350,00

4.3 Program Specifická primární prevence rizikového chování

300,00

4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže

260,00

4.7 Program Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

300,00

Programy podpor tělovýchovy a sportu

20 770,00

4.23 Program Sportovní akce

2 770,00

4.26 Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech

18 000,00

Programy resortu sociálních věcí

1 000,00

5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců

1 000,00

Programy resortu dopravy

6 600,00

6.1 Program na podporu rozvoje cyklistické dopravy

4 800,00

6.3 Program na podporu projektové činnosti

1 800,00

Programy resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

15 000,00

7.1. Kulturní aktivity v LK

1 800,00

7.2 Záchrana a obnova památek v LK

10 200,00

7.3 Stavebně historický průzkum

200,00

7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu

1 000,00

7.7 Podpora cestovního ruchu v turistických oblastech

600,00

7.8 Podpora infocenter

600,00

7.9 Podpora nadregionálních témat a produktů CR

600,00

Programy resortu životního prostředí a zemědělství

15 320,00

8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

1 850,00

8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

2 800,00

8.3 Podpora včelařství

1 400,00

8.4. Podpora práce s mládeží v oblasti ŽP a zemědělství

300,00

8.5. Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opět. použití a podpora sběru a využití bioodpadů

950,00

8.6 Podpora retence vody v krajině

8 020,00

Programy resortu zdravotnictví

1 900,00

9.1 Podpora ozdravných a rekond. pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany

950,00

9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů

550,00

9.3 Podpora osob se zdravotním postižením

400,00

Dotační fond Libereckého kraje CELKEM

110 500,00

 

Youtube video

 

Sdílet článek

Zpět
Přeskočit patičku a přesunout na konec stránky Zpět na začátek stránky