Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Kraj podpoří výcvik na dětských dopravních hřištích

Kraj podpoří  výcvik na dětských dopravních hřištích

[28696|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/10doprsoutez_127e79f0d8.jpg]

27. 11. 2008
[id:7202|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Liberecký kraj se podílí na činnostech v oblasti zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikacích v souladu s dokumenty „Koncepce BESIP v Libereckém kraji“, který schválilo Zastupitelstvo LK dne 18.11.2003. V rámci této koncepce jsou podporovány 2 základní oblasti, lidský činitel a pozemní komunikace. Jedním ze specifických cílů v oblasti lidského činitele je i podpora dopravní výchovy, zavedení systému ve výuce dopravní výchovy a využívání dětských dopravních hřišť (dále jen „DDH“) se stejnými podmínkami pro všechny děti v kraji (specifický cíl 4.2 E). Jako jeden z cílů bylo stanoveno zabezpečit dopravní výchovu pro všechny žáky 4. ročníků, to znamená pro děti, které od 10 let mohou být samostatnými účastníky silničního provozu. Ve srovnání se školním rokem 2002/2003, kdy se dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích dle tématického plánu Ministerstva dopravy účastnilo 55 % základních škol v kraji, bylo to v roce 2006/2007 již 90 % žáků 4. tříd ZŠ v LK. Na DDH chodí také mateřské školy, speciální školy,..

V současné době je v LK 10 DDH, která můžeme rozdělit na „velká“, ta mají vlastní zaměstnance (DDH Liberec, které je krajským DDH, dále DDH Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Košťálov, Turnov) a „malá“ DDH, která fungují u základních škol a jsou využívány školou, případně dalšími, po dohodě.

Dětská dopravní hřiště v Libereckém kraji

            Místo   Vlastník / Provozovatel

1          Česká Lípa      Centrum služeb pro silniční dopravu,

v nájmu město Česká Lípa,

provozovatel Městská policie Česká Lípa

2          Český Dub      Město

3          Frýdlant           Město

4          Hrádek n. N.   Město

5          Chrastava        Město

6          Jablonec n. N. Centrum služeb pro silniční dopravu,

v nájmu město Jablonec nad Nisou,

provozovatel Městská policie Jablonec nad Nisou

7          Košťálov         Obec

8          Liberec            Liberecký kraj,

provozovatel Integrovaná střední škola stavebních a řemeslných oborů Liberec

9          Osečná            Obec

10        Turnov Město,

provozovatel Žlutá ponorka, středisko volného času dětí a mládeže

Dopravní výchova je jedním z významných prvků prevence v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Úkolem dopravní výchovy je na jedné straně děti ochránit, na druhé straně z nich vychovat takové účastníky provozu, kteří se budou chovat ohleduplně a řídit se stanovenými pravidly. Na dopravních hřištích získají děti navíc i praktické dovednosti, které jim usnadní dnes velmi nesnadnou úlohu účastníka silničního provozu.

O vývoji dopravní nehodovosti zaviněné dětmi na silnicích Libereckého kraje vypovídá níže uvedená tabulka a graf. Z tohoto je zřejmé, že byl v uvedených ukazatelích (mimo dvou údajů v roce 2007 -nehody zaviněné dětmi-cyklisty a celkový počet) za posledních 6 let nastolen sestupný trend a je tedy nezbytné v preventivní činnosti a dopravní výchově dětí v našem kraji pokračovat a tím tyto nehody dětí včetně následků dále minimalizovat.  

Rada LK schválila dne 9.10.2007 materiál „Přímá podpora dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v LK“. Cílem tohoto kroku bylo zajistit systémové řešení částečného financování DDH v LK. Financování DDH je nejednotné, na DDH směřují finance měst, MD, kraje, případně dalších subjektů. Ministerstvo dopravy přispívá pouze na výuku žáků 4. ročníků. Některá DDH využívala finanční prostředky z grantového programu LK, z rozpočtu LK se doposud hradily na jednotlivé DDH finance zejména na obnovu kol, drobné úpravy apod.

Jako systémové řešení problému ze strany LK bylo v loňském roce zvoleno  každoroční proplacení na základě výkazu o realizaci dopravní výchovy na DDH, který je součástí uzavřené smlouvy o poskytnutí přímé podpory. Smlouva stanoví, že příjemci bude vyplacen příspěvek ve výši 5 000,- Kč, a to v případě, že počet žáků, kteří se zúčastní zkoušek průkazu cyklisty, bude 100 a méně. Pokud bude počet žáků vyšší, potom poskytovatel poskytne příjemci k uvedené fixní částce 5 000,- Kč částku 50,- Kč  za každého dalšího žáka, který se zúčastní zkoušky průkazu cyklisty na dětském dopravním hřišti.

Na základě zaslaných výkazů byla DDH v LK vyplacena přímá podpora za rok 2007, jejíž využití měla DDH povinnost prokázat do června roku 2008. Veškeré finance poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje, odboru dopravy, kap. 914 - působnosti, financí určených na zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích byly využity účelně a v souladu s ustanovením smlouvy. Přehled čerpání je uveden níže v tabulce.

Čerpání přímé podpory dopravní výchovy na DDH v LK v roce 2007

Dopravní hřiště Počet žáků-účast zkoušek průkazu cyklisty      Výše příspěvku v Kč   Konkrétní použití příspěvku – dle doloženého vyúčtování

Jablonec nad Nisou      744      37 200 Provoz areálu DDH Jablonec n.N.

Česká Lípa      789      39 450 Výměna plynového kotle v areálu DDH Česká Lípa.

Český Dub      38        5 000   Jízdní kolo AUTHOR Matrix (1 ks) a ceny pro žáky v oblastní soutěži DSMC.

Frýdlant           257      12 850 Údržba, provoz v areálu DDH Frýdlant.

Hrádek nad Nisou       0          0          0

Chrastava        69        5 000   Jízdní kolo AUTHOR (1 ks).

Košťálov         461      23 050             Rekonstrukce DDH Košťálov (rozšíření vozovky, pokládka obrubníků).

Osečná            19        5 000   Jízdní kolo KTM STREET (1 ks) a cykl. přilba

zn. KED (1 ks).

Turnov 285      14 250             Údržba kol, dětské přilby (12 ks), vysavač listí a blesk k fotoaparátu.

Celkem            2 662   141 800            

 

V rámci podpory dopravní výchovy na DDH je podporována i dopravní soutěž mladých cyklistů, které se účastní žáci druhého stupně ZŠ dle věku rozděleni do  dvou kategorií. Navrhovaná  podpora  činí  10.000,- Kč  za  vítězství  v I. kategorii a 10.000,- Kč za vítězství v II. kategorii krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů pro DDH, které se bude podílet na přípravě vítězných družstev.

V roce 2008 se krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů uskutečnilo ve Smržovce a vítězem obou kategorií se stala družstva ze základní školy z Lomnice nad Popelkou, připravující se na soutěž na dopravním hřišti v Košťálově.

Vynaložené částky na podporu dopravní výchovy na DDH jsou pro DDH motivující. Jedná se o malé částky, které souhrnně lze hradit z rozpočtu resortu dopravy, financí určených pro zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Výše dotace se podstatně nebude měnit, protože je vázána na počet dětí ve čtvrtých třídách ZŠ. Proto jsou Radě Libereckého kraje předloženy smlouvy na dotace na podporu dopravní výchovy i pro další období. Dotace budou vypláceny vždy za kalendářní rok, a to pouze v případě splnění všech podmínek stanovených smlouvou.

Rada kraje souhlasila s poskytnutí dotace v roce 2008 příjemcům uvedeným v tabulce v uvedené maximální výši na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji

Město, obec            Max. výše dotace v roce 2008 v Kč

Česká Lípa      002 60 428      45 000

Český Dub      002 62 722      5 000

Frýdlant           002 62 781      18 000

Hrádek nad Nisou       002 62 854      10 000

Chrastava        002 62 871      5 000

Jablonec nad Nisou      002 62 340      43 000

Košťálov         002 75 841      50 000

Osečná            002 63 061      5 000

Turnov 002 76 227      20 000

Tuto smlouvu musí ještě schválit zastupitelstvo.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302