Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajská delegace se vrátila z Bruselu s novými informacemi o globalizačním fondu

Krajská delegace se  vrátila z Bruselu s novými informacemi o globalizačním fondu

[31603|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/tiskove/brusel_fcc0f03e6b.jpg]

24. 04. 2009
[id:7943|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Představitelé Libereckého kraje poslanec Robert Dušek a krajští radní Jaroslav Podzimek a Pavel Petráček rad se 22. a 23. dubna zúčastnili oficiálních akcí i na akcích pořádaných Libereckým krajem během českého předsednictví v Radě EU: ukončení „Dnů českých regionů v Bruselu“ – slavnostní vyhlášení vítěze výstavy Twenties (Dvacítky) spojené s recepcí k oslavě 15 let Výboru regionů( viz http://www.czechreg.eu/?D=61)..

Všichni tři zástupci LK se také zúčastnili slavnostního ukončení „Dnů českých regionů v Bruselu“ (viz: www.czechreg.eu)  a zahájení výstavy obrazů studentů pražských ZUŠ se společenským večerem v Pražském domě v Bruselu

„Delegace se rovněž seznámila s fungováním zastoupení a s institucemi a rozhodovacími procesy EU – přednáška a diskuse na zastoupení, návštěva Evropské komise, diskutovali například se členem kabinetu komisaře Vladimíra Špidly Pavlem Boudou, Evropského parlamentu a navštívili Výboru  regionů,“ uvedl Pavel Branda, vedoucí Zastoupení LK v Bruselu, které návštěvu krajské delegace připravilo.

Součástí programu byla i schůzka na DG ENV s národním expertem komise týkající se programu LIFE+ a diskuse o využití globalizačního fondu s ohledem na stávající schvalování změny pravidel

jeho čerpání. Por nás z toho například vyplývá, že připravíme stručný  popis situace v sektoru sklářství, případně textilním průmyslu, uvedeme počet nezaměstnaných, míru nezaměstnanosti, návrhy opatření mírnící dopad ppropouštěnía oslovíme ministerstvo práce a sociálních věcí, aby se ministerstvo rozhodlo podat žádost za Českou republiku. Samozřejmě budeme spolupracovat i na vyplnění žádosti,“ doplnil Pavel Petráček.

 

Dokument:

Globalizační fond a změny pravidel čerpání v souvislosti s krizí

Všeobecné informace o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci:

Cílem Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci je pomoci pracovníkům, kteří přišli o práci v důsledku změn ve struktuře světového obchodu. Když zbankrotuje velký podnik či dojde k přemístění továrny do země mimo EU nebo je v určitém regionu v jednom odvětví propuštěno mnoho lidí najednou, může tento fond pomoci propuštěným pracovníkům, aby si co nejdříve našli novou práci. Na tyto zásahy má fond vyčleněno maximálně 500 milionů eur ročně.

Co fond dělá?

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci může financovat aktivní opatření na pracovním trhu, která se přímo zaměřují na pomoc pracovníkům propuštěným v důsledku globalizace. Jde například o tuto pomoc:

  • pomoc při hledání zaměstnání, profesní poradenství, odborná příprava a rekvalifikace podle konkrétních potřeb, včetně informačních technologií, poskytování certifikátů o získaných zkušenostech, pomoc při přechodu na jiné zaměstnání (tzv. outplacement) a podpora podnikání nebo pomoc při zahájení samostatné výdělečné činnosti.
  • zvláštní časově omezená opatření, např. příspěvky na hledání zaměstnání, příspěvky na mobilitu a příspěvky osobám navštěvujícím kurz v rámci celoživotního vzdělávání a odborné přípravy.

Fond nefinancuje pasivní opatření sociální ochrany jako důchody a dávky v nezaměstnanosti. Ty spadají do působnosti členských států.

Komu je pomoc určena?

Pouze těm pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku globalizace. Fond nefinancuje náklady podniků na modernizaci či strukturální změny.

Jaké je postavení fondu v kontextu ostatních fondů EU (strukturálních fondů)?

Strukturální fondy EU, především Evropský sociální fond, pomáhají při předvídání a řízení změn formou strategické, dlouhodobé činnosti, jako je například celoživotní vzdělávání. Oproti tomu Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci poskytuje jednorázovou, časově omezenou konkrétní pomoc, která má pomoci pracovníkům, kteří byli propuštěni ze zaměstnání v důsledku globalizace. 

Výroční zpráva

Povinnost vypracovávat výroční zprávu Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci je stanovena ve zřizovacím nařízení (nařízení (ES) č. 1927/2006).

Výroční zpráva za rok 2007 tvoří rovněž základ obnovené sociální agendy, jelikož fond umožňuje Unii projevit solidaritu vůči těm, kteří byli propuštěni v důsledku globalizace.

Právní základ

Nařízení o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci bylo přijato 20. prosince 2006.

Dne 22. února 2008 byla vydána oprava tohoto nařízení. (Tato oprava se týká pouze anglického znění nařízení.)

Evropská komise předložila dne 16. prosince 2008 návrh na změnu daného nařízení s cílem zlepšit fungování tohoto fondu.

Aktuální změny

České předsednictví totiž dovedlo členské státy EU a Evropský parlament k dohodě na nových podmínkách, za nichž propuštění zaměstnanci dosáhnou na pomoc z takzvaného Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF). Podle dohody budou členské státy moci žádat o pomoc z fondu pro postižené podniky, které propustí 500 zaměstnanců namísto dosavadních 1000, a míra financování z evropských prostředků se v příštích dvou letech zvýší na 65 % místo dosavadních 50 %.

Peníze z fondu mohou být použity na rekvalifikace zaměstnanců a projekty celoživotního vzdělávání, na podporu jejich mobility nebo poradenství při hledání zaměstnání a při přechodu na soukromé podnikání. Proto má pomoc i dlouhodobý dopad. “Tato dohoda zabije dvě mouchy jednou ranou – v krátkodobém horizontu zmírní následky hospodářské krize, v dlouhodobém posílí evropskou konkurenceschopnost,“ říká zástupkyně stálé představitelky ČR při EU Jana Reinišová, která spolu s kolegy přivedla členské státy a europoslance k dohodě.

Kompromis, který dohodlo české předsednictví s Evropským paramentem, schválily v úterý 7. dubna členské státy na zasedání tzv. výboru stálých zástupců (Coreper I). Dohodnutý text ještě musí stvrdit Evropský parlament na zasedání Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (16.4. schváleno) a po té i plenárním hlasováním, a pak jej formálně přijmou ministři EU. Nová pravidla by tak mohla vstoupit v platnost ještě před koncem českého předsednictví. Navíc se mají aplikovat zpětně na žádosti podané Evropské komisi od května 2009.

Revize EGF je součástí Evropského plánu hospodářské obnovy. Dohoda dosažená díky českému předsednictví znamená, že se celkově rozšíří působnost fondu. Nebude se vztahovat jen na řešení změn v důsledku světového obchodu, ale i na zmírnění dopadů krize. Především se ale zjednoduší podmínky pro jeho čerpání, mimo jiné:

  • limit pro podání žádosti o pomoc z EGF se sníží z 1000 na 500 propuštěných osob v jednom postiženém podniku včetně jeho subdodavatelů a odběratelů, nebo v postiženém odvětví na úrovni jednoho či dvou sousedících regionů NUTS II;
  • doba využívání příspěvku z EGF se prodlouží z 12 na 24 měsíců;
  • míra financování z EGF na jednotlivé akce pro propuštěné zaměstnance se v příštích dvou letech zvýší z dosavadních 50 % na 65 %. Zbytek musí financovat žádající členský stát, na kterém nadále leží největší část odpovědnosti za pomoc propuštěným zaměstnancům.

Jak podat žádost?

 

Žádosti o financování z fondu mohou podávat pouze členské státy. Občané, zastupující organizace či podniky, které byly propouštěním zasaženy a mají zájem o podporu z fondu, by se měly obrátit na příslušné vnitrostátní orgány.

 

Kritéria způsobilosti pro podporu z fondu jsou stanovena v nařízení o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

 

V zájmu účinného podávání způsobilých žádostí Komise danému státu ráda poskytne informace a potřebné instrukce ještě před samotným podáním žádosti. V takovém případě mohou členské státy Evropskou komisi kontaktovat na této adrese: EMPL-EGF-Info@ec.europa.eu

 

 

Zdroj informací: web DG EMPL (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=cs)

 

 

Kontakt v ČR:

 

Roman HRNČÍŘ

Oddělení strategie politiky zaměstnanosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor pracovního trhu

Na Poříčním právu 1

CZ - 128 00 PRAHA 2

tel.: + 420 221 923 391

Fax: + 420 221 921 245

E-mail: roman.hrncir@mpsv.cz

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302