Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajská vědecká knihovna v Liberci využije finanční dotaci z EU ve výši 33 mil. Kč pro zkvalitnění prostředí knihovny a ochrany fondu

16. 04. 2018

Krajská vědecká knihovna slouží veřejnosti v nové budově již 18 let. Během této doby prošly knihovnou statisíce návštěvníků. „Knihovna výborně naplňuje původní představy o stánku, který slouží nejen knihám a jejich čtenářům, ale také má bohatý kulturní a vzdělávací program. Je to místo, kde se lidé scházejí a kam chodí celé rodiny. Bez dobrého vedení a celého týmu, který neustále hledá příležitosti ke zlepšení jak prostředí, tak nabídky, by to nebylo možné. Výsledkem práce je i projekt na zkvalitnění prostředí v knihovně a ochranu knihovních fondů,“ hodnotí využívání knihovny Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

Vedení knihovny  prostory pravidelně udržuje a opravuje, avšak vzhledem k tomu, že budovu v průběhu roku navštíví cca 350 000 lidí (1500 denně) a ročně se zde koná více než 1000 akcí (pravidelné koncerty, přednášky, výstavy a další aktivity pro veřejnost), je zařízení knihovny mnohde velmi opotřebované.

Knihovna se proto prostřednictvím a s podporou svého zřizovatele, Libereckého kraje, přihlásila do Výzvy 25 – IROP a v tomto programu si určila oblasti, do kterých by chtěla investovat. Celkový rozpočet projektu cca 37 mil. korun by měl být v letech 2018 – 2021 věnován na potřebné stavební úpravy, ochranu fondu a zlepšení prostředí pro návštěvníky knihovny.

„Při přípravě projektu jsme vycházeli z aktuálních potřeb. Trápí nás zatékání střechou, modernizovat bychom chtěli i zastaralé světelné tabule a část financí bude směřovat do depozitáře starých a vzácných tisků,“ vysvětluje ředitelka knihovny Blanka Konvalinková. Důležité jsou pro nás požadavky čtenářů a návštěvníků, které vyplynuly z nedávné ankety spokojenosti. Nejčastěji zmiňovaná byla oprava sociálního zařízení knihovny, potřeba tichého studijního prostoru a výměna vyšlapaných koberců. V budoucnu plánujeme přechod na RFID technologii, to znamená, že klienti budou moci využít samoobslužné výpůjčky a zkrátit tak dobu čekání u výpůjčního pultu,“ doplnila Konvalinková.

V současné době se zadávají veřejné zakázky, na jejichž základě se rozhodne, zda stavební práce začnou letos nebo až v příštím roce. Ostatní aktivity projektu budou prováděny průběžně a neměly by narušit provoz knihovny.

Veřejnost budeme o aktuálních změnách a případném omezení provozu v letních měsících včas informovat. Věříme, že realizací projektu se podaří zlepšit návštěvnický komfort
a využívání služeb knihovny bude i nadále ještě větší radostí pro všechny její uživatele,“
doplnila Konvalinková.

Aktivity projektu zahrnují konkrétně:

  1. rekonstrukci klimatizace v depozitáři starých a vzácných tisků - zajištění optimálních podmínek pro jejich archivaci
  2. očistu, odkyselení, restaurování a zpřístupnění vybraných dokumentů (staré a vzácné tisky)
  3. digitalizaci dokumentů (zejména germanika z Českých zemí)
  4. vytvoření tiché studijní zóny pro návštěvníky knihovny, které zahrnuje zasklení části studovny, rekonstrukci studijních boxů a vytvoření kolektivní studovny včetně vybavení
  5. rekonstrukci WC pro návštěvníky (ve všech patrech knihovny), dílčí opravu střechy (světlík), renovaci osvětlení v prostorách pro veřejnost, nový koberec do všech půjčoven, pořízení regálů na časopisy, vybavení a zařízení Knihovny pro děti a mládež
  6. přechod na technologii RFID umožňující samoobslužnou výpůjčku a lepší ochranu fondu
  7. pořízení nových mediálních tabulí na venkovním plášti budovy nad hlavním vchodem
  8. zkvalitnění podmínek pro uchování dokumentů v depozitářích: nákup speciálních zarážek do skladových polic, pořízení speciálních ochranných obalů na periodické dokumenty, drobné stavební úpravy - na vybraných místech doplnění elektrických zásuvek ve skladech

Podrobné informace o průběhu projektu najdete na webové stránce knihovny v rubrice Projekty.

 

Michaela Valterová
Krajská vědecká knihovna v Liberci
e-mail: valterova@kvkli.cz ; tel.: 482 412 185

Bc. Markéta Žitná (Dědková)
marketa.zitna@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324
Mobil: 739541624