Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajští radní jednali s představiteli zdravotnických a sociálních odborů ČR

09. 02. 2009
[id:7487|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

Členové Rady LK Pavel Petráček (resort sociálních věci a menšin) a MUDr. Pavel Novák (resort zdravotnictví) se v závěru minulého týdne v sídle kraje setkali s představiteli Výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče v čele s místopředsedkyněmi  OSZSP ČR Ivanou Břeňkovou a  Dagmar Žitnikovou. Tento odborový svaz je nejreprezentativnějším odborovým sdružením v České republice – má na 40 tisíc členů ve všech profesích u zaměstnavatelů ve zdravotnictví a sociálních službách, zejména v nemocnicích a léčebnách, zdravotnické záchranné službě, hygienické službě, léčebných lázních a rezidenčních zařízeních sociálních služeb ve veřejné i soukromém sektoru.

Představitelé odborů například navrhli projednat například téma – jaký bude osud  nemocnic ve vlastnicví kraje. Radní Pavel Novák informoval odboráře, že u zdravotnických zařízení, která jsou ve formě akciových společností a kde je kraj jediným nebo majoritním akcionářem,  je strategickým cílem Libereckého kraje jejich přeměna na příspěvkové organizace, a to souladu s naším programovým prohlášením.

„Jsme si však při tom vědomi nutnost individuálního přístupu u obou dotčených subjektů  - Krajská nemocnice v Liberci a Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Je však velmi důležité si uvědomit, že tyto změny musí být provedeny pouze v intencích příslušných právních předpisů a respektování platných smluvních vztahů., což zvláště u nemocnice v Liberci znamená delší  časový horizont,“ uvedl radní s tím, že trvalým cílem kvalitní a dostupná zdravotnická péče poskytované v těchto zařízeních. Jsme si vědomi, že stejný význam pro jeho dosažení má vedle obchodní formy- ne-li dokonce ještě větší-kvalita jejich vedení, jejich vztah k nemocnici, kterou řídí.

Odbory také chtějí zachovat zdravotnické záchranné služby ve formě příspěvkových organizací.

„Pokud jde o stávající příspěvková zařízení – Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje a Léčebna respiračních nemocí  Cvikov, nepočítáme se změnou jejich formy,“ řekl pavel Novák.

Pohotovostní služba  je podle něj zajišťována  smluvními vztahy s nestátními zdravotnickými zařízeními ve spádové oblasti. Kraj je jejích garantem a organizátorem.

„I přes problémy personálního a materiálního charakteru nechceme připustit zhoršení  její dostupnosti. V tomto směru již také podnikáme určité kroky,“ zdůraznil radní.

Odbojáři také vznesli požadavek, aby sociální služby nebyly privatizovány.

„V nejbližším výhledu nepočítáme s tím, že by naše příspěvkové organizace byly privatizovány. Spíše počítáme s variantou transformace některých zařízení, tak aby splňovala kritéria pro poskytování sociálních služeb,“ odpověděl Pavel Petráček.

Dále odboráři požádali kraje o pomoc při vypracování analýzy nákladů jednotlivých sociálních zařízení, aby pak Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovila v souladu se zákonem pravidla pro rozdělování dotací spravedlivě pro jednotlivé služby a poskytovatele.

Radní Pavel Petráček informoval účastníky jednání, že dotace pro letošní rok byly kráceny na částku 170 miliónů Kč. Z toho důvodu nám pro letošní rok chybí 150 miliónů Kč na provoz všech sociálních zařízení v kraji.

„Podle posledních informací by mělo MPSV uvolnit částku 1,5mld.Kč do všech krajů. Momentálně ale nevíme, jaká částka připadne na Liberecký kraj. Počítáme s variantou zhruba okolo 100 miliónů korun, ale budeme ještě požadovat navýšení dotace minimálně na stejné úrovni loňského roku,“ zdůraznil radní s tím, že do budoucna musí být systém střednědobého plánu nastaven tak, aby při přerozdělování finančních prostředků od roku 2012 byl Liberecký kraj na tuto agendu připraven.

„Samozřejmě, chceme, a v tom jsme s odbory zajedno, aby dotace byly rozdělovány spravedlivě, porto se na vypracování podrobné analýzy nákladů budeme účinně podílet,“ dodal.

Jednání Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR se oběma radním jevilo jako přínosné a tak věří, že spolupráce bude v tomto přátelském duchu pokračovat.

 

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302