Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj chce nechat zpracovat studii protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy

04. 11. 2015

Rada Libereckého kraje na svém zasedání 3. listopadu schválila projektový záměr na zpracování Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje. Finance na její vyhotovení chce žádat z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, prioritní osy 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní. Celkové odhadované náklady projektu jsou 8 mil. Kč, kdy 85% částky by měly pokrýt finance z operačního programu a 15% z krajského rozpočtu.

Smyslem studie je vyhodnotit odtokové poměry v povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje a navrhnout komplexní protipovodňové opatření celého řešeného území,“ říká hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

K tvorbě studie budou využity všechny dostupné koncepční i podkladové materiály, konkrétně Národní plán povodí Odry, Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry, Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry, Strategie ochrany před povodněmi v České republice, Koncepce ochrany před povodněmi v Libereckém kraji, Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v ČR s využitím technických a přírodě blízkých opatření, územní plány obcí. Studie se bude opírat i o stanovená záplavová území vodních toků, hydrologická data, geodetické podklady, katastrální mapy, apod.

Součástí studie bude návrh protipovodňových opatření s odhadnutými náklady a vyhodnocení jejich potenciální účinnosti. Může jít jak o opatření na vodních tocích a jejich nivách, jako jsou úpravy koryt, stavby retenčních či suchých nádrží nebo poldrů, tak i v ploše povodí. Tedy liniová a plošná protierozní opatření na zemědělské a lesní půdě apod.,“ přibližuje hejtman Martin Půta.

Studie má řešit celé povodí na území Libereckého kraje komplexně, neboť opatření navrhovaná v jednotlivých obcích bez koordinace v rámci povodí mohou pouze povodňové ohrožení přenést jinam. Smyslem jejího vzniku tak má být využití všech efektivních potenciálních možností zadržení, snížení a zpomalení povodňové vlny. Do přípravy tak budou zapojeny všechny obce dotčené územím povodí Lužické Nisy v kraji. Studie naváže na již vznikající protipovodňovou analýzu, kterou připravuje společně osmnáct obcí Frýdlantska.

Projekt bude realizován v letech 2016 až 2017. Zpracování projektové žádosti zajistí odbor regionálního rozvoje a evropských projektů prostřednictvím externího dodavatele, který vzejde z výběrového řízení. 

Daníčková Blanka
blanka.danickova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226302
Mobil: 732765215