Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj prosazuje i v době předsednictví Česka v EU zájmy regionů

Liberecký kraj prosazuje i v době předsednictví Česka v EU zájmy regionů

[30851|9dca34a53973438aecf90fbd2a055e23|5|public/vnejsi_vztahy/budova_vyboru_regionu_54196b57f3.jpg]

20. 03. 2009
[id:7719|autor:Mgr. Langer Jiří|email:jiri.langer@kraj-lbc.info|telefon:485 226 302|mobil:|aktualizace:]

České předsednictví (CZ PRES) představuje pro kraje ČR jedinečnou příležitost pro jejich zviditelnění i prosazování jejich zájmů v EU. Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu  proto společně s ostatními regionálními zastoupeními přichází s konceptem odborných seminářů, konferencí a doprovodných kulturních akcí nazvaným „Dny krajů České republiky v Bruselu“.

„Mezi únorovým a dubnovým plenárním zasedáním Výboru regionů se uskuteční série konferencí, několik výstav a koncert orchestru složeného z umělců tří zemí Euroregionu Nisa,“ uvedl vedoucí Zastoupení LK v Bruselu Pavel Branda.

Během českého předsednictví si Evropa připomene dvacáté výročí pádu železné opony a také páté výročí rozšíření Evropské unie o země střední a východní Evropy. Agenda Českého předsednictví s mottem „Evropa bez bariér“ přinese několik politických témat důležitých pro budoucnost Evropské unie a jejích regionů. Především to bude diskuse o budoucí podobě kohezní politiky včetně témat jako je konvergence, konkurenceschopnost, lisabonská strategie, přeshraniční spolupráce nebo podpora rozvoje podnikání a služeb. Další významnou agendou bude revize TEN-T směrnic, jež je zvláště důležitá pro integraci regionů nových členských států do širšího územního kontextu, pro vyšší územní soudržnost uvnitř Unie. Připravované konference se proto budou věnovat právě těmto tématům.

„Dny krajů České republiky“  za podpory Výboru regionů vytvářejí platformu pro meziregionální i meziinstitucionální diskusi o těchto důležitých tématech. Cílem organizátorů, tedy zastoupení jednotlivých krajů v Bruselu, je zdůraznit roli regionálních a místních orgánů v procesu utváření politiky EU. Protože evropské politiky mají největší reálný dopad na města a regiony, jejich zkušenosti, názory a návrhy mají mnohdy praktičtější a realističtější základ.

Mezi jedny z nejaktivnějších zastoupení patří v tomto směru i Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu. Díky dlouholeté zkušenosti regionu s implementací programů přeshraniční spolupráce a s jejich konkrétním naplňováním obsahem, se stalo zastoupení garantem největší celodenní evropské konference právě na toto téma. Zajišťuje tedy nejen obsahovou náplň konference, ale také jednotlivé řečníky a celkovou organizaci průběhu konference. Při přípravě konference úzce spolupracuje s Generálním ředitelstvím EK pro regionální politiku, s Výborem regionů, předními evropskými poslanci i Asociací evropských hraničních regionů. 

K větší propagaci těchto aktivit regionálních zastoupení se zástupci krajů rozhodli po dobu českého předsednictví provozovat speciální společné internetové stránky „Dnů českých regionů v Bruselu“: www.czechreg.eu.

Jedná se o ojedinělý projekt, jak svým rozsahem, tak i kvalitou poskytovaných informací. Na stránkách jsou prezentovány všechny konference, všechny kulturní akce, představeny kraje i jejich zastoupení. Každých čtrnáct dní je rovněž na cca 400 bruselských adres rozesílán informační Newsletter o akcích, které jednotlivá zastoupení buď pořádala, nebo v nejbližší době chystají. Zastoupení Libereckého kraje je hlavním koordinátorem webových stránek i rozesílání newletteru.

Hlavním bodem aktivit zastoupení však zůstává realizace konference „Perspektivy přeshraniční spolupráce v Evropě“, která se bude konat v Bruselu, v sídle Výboru regionů, dne 31. března 2009, které se zúčastní hejtman LK Stanislav Eichler.

Dopolední zasedání konference se zaměří na roli podpory přeshraniční spolupráce v rámci kohezní politiky. Odpolední zasedání zase na využití Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) právě v přeshraniční spolupráci. Doprovodným programem konference bude koncert třístranného orchestru Europera jako konkrétní příklad spolupráce mladých hudebníků v Euroregionu Nisa pořádaný společně Libereckým kraje, Svobodným státem Sasko a Dolnoslezským vojvodstvím,“ připomíná pavel Branda.

Jedná se o největší kulturní akci uprostřed českého předsednictví uvedenou rovněž v oficiálním kalendáři kulturních akcí CZ PRES. V bruselské Královské akademii vystoupí pro cca 500 lidí pod taktovkou dirigenta Miloše Krejčího 90 nejlepších žáků hudebních škol z Libereckého kraje, Saska i Dolního Slezska.     

Liberecký kraj se zapojuje i do ostatních akcí „Dnů českých regionů v Bruselu“:

  • Politika soudržnosti 2014+, 11. února 2009

Smyslem semináře je zdůraznit roli regionů v navrhování, schvalování a provádění politiky soudržnosti.

 

  • Building the bridge: regionální dimenze TEN –T, 24. února 2009

Seminář se zaměří na oblast dopravní infrastruktury, soustavu TEN-T a její napojování na regionální dopravní sítě.

 

  • Turismus a lázeňství: vytváření silnějšího odvětví, 25. března 2009

Akce se stane platformou pro výměnu zkušeností s přijímáním, realizací a financováním politiky podpory podnikání v odvětví turismu a lázeňství. Jednotlivé kraje se budou také prezentovat na miniveletrhu cestovního ruchu organizovaného společně s agenturou CzechTourism.

 

  • Znalostní regiony a lisabonská strategie, 1. dubna 2009

Inovační potenciál je jednou ze silných stránek České republiky a kraje jsou díky podpoře Evropských společenství aktivními hráči v sektoru R&D.

 

  • Výstava „Dvacítky, generace nové Evropy“, 16.března – 21. dubna 2009

Generace nejmladších umělců byla vyzvána, aby připravila díla vyjadřující jejich představy o Evropě a o její cestě od roku 1989 k dnešku a na dalších dvacet let dopředu.

Více se o celém konceptu „Dnů českých regionů v Bruselu“ a dalších akcích připravovaných českými regiony dozvíte na webových stránkách www.czechreg.eu.

Mgr. Langer Jiří
jiri.langer@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 302