Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj vybere autobusové dopravce na 10 let

16. 05. 2012

Rada Libereckého kraje se seznámila s důvody a způsobem výběru dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro období od roku 2014 do roku 2024. V minulosti již odsouhlasila záměr zadání veřejné zakázky na výběr dopravců na 10 let pro celé území Libereckého kraje, s výjimkou území měst a jejich blízkého okolí obsluhovaného primárně městskou hromadnou dopravou. Nyní bude výběrové řízení posuzovat zastupitelstvo. Zahájení zadávacího řízení se předpokládá na začátku července.

V současné době je dopravní obslužnost v Libereckém kraji zajišťována mimo jiné autobusovou dopravou, a to zejména několika dominantními dopravci (ČSAD Liberec, a.s., ČSAD Česká Lípa a.s., BusLine a.s.), se kterými jsou uzavřeny smlouvy od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2014. Je nutné zabezpečit plnění zákonné povinnosti Libereckého kraje i po skončení tohoto období.

S ohledem na velkou časovou náročnost spojenou s provedením zadávacího řízení a nutnost poskytnutí dostatečného časového prostoru pro vybrané dopravce k zajištění vozidel splňujících požadované parametry, odpovídajícího technického a personálního zázemí, odbavovacích zařízení, apod., je třeba zahájit úkony k zadání veřejné zakázky již nyní, tedy s dostatečným časovým předstihem.

Naším cílem je zajistit výběr takových dopravců, kteří budou schopni plnit veřejnou zakázku maximálně efektivně a pro Liberecký kraj co nejvýhodněji. Jednoznačným úmyslem je zajistit si právo stanovit výši tarifu a slev, zajistit si dostatečnou flexibilitu při rozhodování o změnách rozsahu dopravní obslužnosti, změnách vedení linek a spojů, případně i dalších změnách ovlivňujících kvalitu dopravní obslužnosti. To nám umožní poskytovat občanům kraje ekonomicky dostupnou, kvalitní a bezpečnou veřejnou dopravu,“ říká Martin Sepp, náměstek hejtmana LK pro dopravu.

Veřejná zakázka bude rozdělena na tři části, které jsou tvořeny skupinami spojů tvořících logické dopravně-provozní celky. Tyto celky tvoří oběhy vozidel s počátkem v území vymezeném souborem tarifních zón. Toto dělení bylo zvoleno jako optimální řešení z hlediska dopravně-technického, provozně-ekonomického, z hlediska organizace řízení a koordinace dopravců i z hlediska komfortu cestujících. Dílčí části zakázky představují oblasti Libereckého kraje při respektování následujících parametrů:

          hranice oblasti probíhají místy řídce osídlenými (Jizerské hory, Ještědský hřeben, bývalý          vojenský újezd Ralsko)

          oblast respektuje optimální přepravní proudy cestujících a dopravní potřeby v území

          oblast je tvořena pospolitými oběhy vozidel s logickou vazbou v jejich počátku

 

 

 

 

Liberecký kraj bude v zadávacím řízení požadovat vysoký standard kvality vozového parku. Tyto požadavky budou podrobně vymezeny v dokumentu Standardy kvality. Z pohledu cestujících se bude jednat například o technické požadavky pro jednotlivé skupiny cestujících:

 

Vozíčkář, senioři, osoby se sníženou pohyblivostí, matky s kočárky, osoby s nadměrnou velikostí

-         Nízkopodlažnost

-         Akustické hlášení pro nevidomé

-         Signalizační tlačítka pro vozíčkáře

-         Garance nízkopodlažního vozidla v jízdních řádech

-         Minimální rozteč sedadel

             

Děti     

-         Bezpečnostní pásy ve vozidlech s převážnou přepravou dětí

-         Signalizační tlačítka ve vozidle ve snížené výšce

             

Veřejná soutěž a její požadavky jsou dále opřeny o principy z několika pohledů. Jedná se například o tyto:

Ekonomika:

-         Veřejná soutěž nutí uchazeče k nižší ceně a vysoké kvalitě

-         Garantovaný dlouholetý kontrakt snižuje fixní náklady dopravce

-         Předem známý algoritmus úpravy ceny dopravního výkonu v průběhu kontraktu nenutí dopravce vytvářet rezervy na vnější ekonomické vlivy

             

Ekologie:

-         Nízké průměrné stáří vozového parku (vozidla splňují přísné normy EURO5)

-         Důraz na cenu dopravního výkonu nutí dopravce k alternativním podporovaným PHM (zemní plyn)

             

Bezpečnost:

-         Dvoubodové bezpečnostní pásy u části vozového parku

-         Zádržný systém pro upevnění invalidního vozíku

-         Nízké průměrné stáří vozového parku (vozidla tak již mají standardně bezpečnostní prvky od výrobce)

-         Počítačově zpracované turnusy hlídají bezpečnostní přestávky řidičů

             

Informovanost cestujících:

-         Informace o pohybu vozidla v reálném čase

-         Informační panely viditelné minimálně ze dvou stran vozidla

-         Vnitřní informační panely a akustická hlášení

-         Přesun distribuce jízdních řádů na Koordinátora veřejné dopravy - důraz na přestupní vazby

 

Podle náměstka pro dopravu Martina Seppa bude Liberecký kraj vyžadovat, aby uchazeči nabídli co možná nejnižší cenu, vedle toho má však také eminentní zájem na kvalitě plnění poskytovaného vybranými uchazeči. Z toho důvodu zvolí kombinaci hodnocení nabídkové ceny a závazku uchazeče k zajištění co nejvyšší kvality plnění.

 

Veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném řízení. S ohledem na její rozsah bude rozdělena na jednotlivé části, na které bude možné podat samostatné nabídky. Jednotlivé části budou vymezeny dle logických dopravně-provozních celků.

 

Poznámka: Zadání veřejné zakázky na výběr dopravců na zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji bude zrealizováno v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících od prosince roku 2014 do prosince roku 2024 a v souladu s platnými právními předpisy České republiky (zejména zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) a Evropské unie (Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007).

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624