Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Liberecký kraj vyhlašuje výběrové řízení na realizaci Krajské osvětové kampaně k zapojení obcí a obyvatelstva do systému třídění a využívání komunálních odpadů v roce 2012

16. 05. 2012

Liberecký kraj vyhlašuje Veřejnou zakázku malého rozsahu na zajištění Krajské osvětové kampaně k zapojení obcí a obyvatelstva do systému třídění a využívání komunálních odpadů v roce 2012.

Krajská osvětová kampaň k zapojení obcí a obyvatelstva do systému třídění a využívání komunálních odpadů je součástí pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky, jež je dlouhodobým projektem Libereckého kraje a akciové společnosti EKO-KOM již od března roku 2004, kdy byla mezi oběma právními subjekty uzavřena a schválena Smlouva o spolupráci při řešení problematiky realizace plánu odpadového hospodářství v otázce odděleného sběru.

V rámci projektu v minulosti proběhlo několik úspěšných aktivit zaměřených na třídění odpadů ze strany veřejnosti (Barevné dny - zábavné akce zaměřené na výchovu dětí a dospělých ke třídění odpadů, outdoorové akce „Třídění je hra“, soutěže na regionálních rádiích, exkurze pro zástupce médií, žáky ZŠ a zájemce z řad samosprávy na vybraná dotříďovací a zpracovatelská zařízení v Libereckém kraji, soutěž měst a obcí „O zlatou popelnici“, aj.). Mediální kampaň a osvětová kampaň na třídění odpadů ze strany veřejnosti probíhá celoročně, je spojena s celorepublikovou kampaní společnosti EKO-KOM a.s. V rámci kampaně byly mj. do domácností Libereckého kraje distribuovány informační a vzdělávací materiály (např. Příručka moderního člověka, která byla zpracována jako kalendář pro rok 2007, informační tiskovina spojená s SMS soutěží, aj.).

Vzhledem k rozsahu akce, jejíž součástí v roce 2012 bude mj. organizace soutěže „O Zlatou popelnici“, zpracování tiskových zpráv pro média a vzdělávací program určený školám, je její realizace příliš náročná a je proto nutné vyhlásit výběrové řízení na kompletní zajištění kampaně.

 

1.      Předpokládaná hodnota VZMR je656.000,- Kč bez DPH.

Nabídková cena nesmí překročit částku 656.000,- Kč bez DPH.

2.      Financování VZMR

Finanční prostředky na tuto kampaň budou čerpány z prostředků schváleného rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2012, odboru životního prostředí a zemědělství. Liberecký kraj má právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit.

 

3.      Termín plnění

Předpokládaný termín ukončení plnění je říjen 2012.

 

4.      Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení § 78 odst. 1 písm. a) ekonomická výhodnost nabídky. Liberecký kraj stanovil dílčí hodnotící kritéria včetně vah v této specifikaci:

§          Výše nabídkové ceny celkem vč. DPH                                                          váha 60%

§          Návrh akcí, oslovení cílových skupin, nápaditost                                             váha 40%

Šírová Květa
kveta.sirova@kraj-lbc.cz
Telefon: 485 226 324
Mobil: 739 541 624