Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Měření prachu v okolí dolu Turów pokračují. V loňském roce nedošlo k překročení limitů

19. 01. 2023

Součástí vloni podepsané mezistátní dohody mezi Českou republikou a Polskem bylo i pravidelné měření koncentrací prachových částic PM10 na deseti vybraných bodech v okolí dolu Turów na území Polska. Z měření vyplývá, že hodnoty nepřekročily limity stanovené legislativou.

„V rámci provedeného měření byly sledovány průměrné denní koncentrace prachových částic PM10, přičemž na každém bodě bylo 24hodinové měření provedeno opakovaně vždy ve 2 po sobě jdoucích dnech. Celé měření probíhalo na jednotlivých bodech postupně od 23. května do 12. června 2022. Dle výsledků provedeného měření se průměrné denní koncentrace prachových částic PM10 v blízkém okolí dolu Turów v době měření pohybovaly v rozmezí cca 9-43 μg/m3 a ve sledovaném období tak nebyla překročena hodnota stanovená legislativou pro denní imisní limit 50 μg/m3,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství.

Informace o vlivu dolu Turów na kvalitu ovzduší v České republice budou nově rozšířena také o data z nové měřicí stanice, která začala fungovat v prosinci loňského roku. Polsko zprovoznilo také dvě nové měřicí stanice, které budou sledovat vliv dolu Turów na polské straně, a to v souladu s uzavřenou mezivládní dohodou. Jedná se o stanice Dzialozsyn2 a Jasna Góra. 

(Více informací zde: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/locality/pollution_locality/active_region_2846_CZ.html). Data z těchto měřících stanic by již měla splňovat požadavky evropské legislativy a měřící stanice by tak měly poskytovat využitelné a přesnější informace.

Výsledky měření za rok 2022 jsou v přílohách.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419