Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na boj se závislostmi v Libereckém kraji bude více peněz

21. 09. 2022

Členové rady na svém včerejším jednání schválili Výroční zprávu o stavu závislostí v Libereckém kraji za rok 2021 a Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027, ve které zvyšuje i finanční dotaci v řádu milionů.

„Při schvalování rozpočtu kraje na rok 2021 se podařilo prosadit navýšení částky u protidrogových služeb o 300.000 Kč na celkových 4,7 mil. Kč. Letošní rok je částka 5 milionů korun a na rok příští počítáme s ještě vyšším rozpočtem v řádu 6 milionů korun,“ sdělil Petr Tulpa, náměstek hejtmana za resort sociálních věcí. „V roce 2024 to bude o půl milionu víc a od roku 2025 vzroste objem financí vždy o jeden milion korun. Za pět let, tedy v roce 2027 bude kraj vynakládat na protidrogovou politiku 8 milionů korun.“ Vývoj dotace zohledňuje růst nákladů služeb souvisejících se zvyšováním mezd, energií a materiálu nebo mimořádné vnější vlivy. „Reagujeme také na možné hrozby spojené s moderními technologiemi či s pomocí osobám, které do kraje přišli z důvodu válečného konfliktu,“ uvedl náměstek Tulpa.   

V roce 2021 protidrogovou činnost v kraji finančně podpořily i další programy. Např. Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje vyhlásil program Specifická primární prevence rizikového chování (žadatelé pouze školská zařízení) s částkou ve výši 800.000 Kč.

Do roku 2020 byla nezachycenou sítí služeb léčby v kraji populační podskupina děti do 15 let. Proto ADVAITA, z. ú. svým projektem Adiktologické služby pro děti a mládež od roku 2020 rozšířila okruh svých klientů o cílovou skupinu pod 15 let. Ve všech těchto poradnách mohou mladší klienti absolvovat vstupní konzultaci, specializovanými pracovišti pro práci s dětskými klienty jsou poradny v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Semilech a v Liberci.

Liberecký kraj podpořil minulý rok organizaci Maják, o. p. s. částkou 200.000 Kč na projekt Krizová intervence na školách v Libereckém kraji. Podporuje také kampaň „Společně proti kouření“ nebo kampaň „Mýtus zvaný jehla“. Celkem 250.000 Kč činila podpora primární prevence v rámci přímé podpory na protidrogové preventivní programy.

Při hodnocení situace v užívání nelegálních návykových látek lze Liberecký kraj zařadit bezprostředně za kraje s extrémně zasaženými regiony, jako je Praha, Ústecký kraj nebo Moravskoslezský kraj. „Dostupné informace vypovídají o setrvalém nárůstu užívání návykových látek. Nejrozšířenější nelegální návykovou látkou v obecné a školní populaci je tradičně marihuana, mezi lidi užívající drogy rizikově pak má pomyslnou první příčku pervitin,“ sdělil Aleš Lebeda, krajský protidrogový koordinátor. „Z nových trendů jsou moderní nikotinové sáčky zneužívané žáky a studenty základních a středních škol. Užívání s sebou nese i některá závažná zdraví poškozující rizika, která si mládež vůbec neuvědomuje. Bohužel kvůli způsobu aplikace není odhalení snadné, je velmi těžko zachytitelné. Moderní doba dále nabízí nelegální obchodování v kyberprostoru tzv. Darknet, včetně následné distribuce drog zásilkovou službou a nezanedbatelná je rovněž oblast hráčské závislosti na moderní technologiích.

Dle údajů Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti patří Liberecký kraj mezi regiony s nadprůměrnou prevalencí počtu problémových uživatelů drog, kdy odborný odhad hovoří o dvou až třech tisících osobách užívajících návykové látky rizikově.

„I covid změnil užívání návykových látek. V posledních letech se drogová scéna spíše uzavírá, uživatelé chtějí zůstat anonymní a vyhýbají se aplikaci drog na veřejných prostranstvích. To způsobuje problémy pracovníků s vyhledáváním a preventivním působením na tyto klienty. Pandemie také měla dopad na sociální situaci klientů, kdy u mnohých došlo ke snížení příjmů nebo úplnému výpadku příjmů kvůli propuštění ze zaměstnání,“ vysvětluje Petr Tulpa.

„Liberecký kraj je svojí polohou vystaven rizikům na drogové scéně, která nám také proudí ze sousedních území. Jedná se zejména o oboustranné přeshraniční transporty nelegálního materiálu např. léků, prekurzorů, následná výroba a distribuce látek způsobující závislost. V této oblasti je aktivní a úspěšný TOXI tým Policie ČR jako represivní složka, který nedávno zajistil ve spolupráci s policejní zásahovou jednotkou několik varen v území kraje zaměřených na pervitin, který je typickou látkou pro naši oblast,“ uvedl protidrogový koordinátor Lebeda.

Plán protidrogové politiky Libereckého kraje stanovuje priority v dané oblasti na období 2023-2027. Na základě provedených odborných analýz reaguje na hrozby moderní doby, které se v území Libereckého kraje již projevují, nebo se v následujícím období projevovat budou. Jedná se zejména o následky Covidu-19 a s virem související tzv. lockdowny, které dle odborníků aktivovaly některé formy závislostí osob a mají určité dopady i na psychiku populace. Dále je zde energetická krize spojená s tlakem na rizikové osoby, která taktéž ovlivňuje činnost adiktologických služeb a ohrožuje jejich finanční udržitelnost. V neposlední řadě je zde řešena migrační vlna z Ukrajiny, která nám zvyšuje pravděpodobnost zátěže uvedených služeb. Plán protidrogové politiky, který bude v platnosti příští rok, byl vytvořen odborníky v souladu se strategickým dokumentem Národní strategie v oblasti závislostního chování, který je platný do roku 2027.

Liberecký kraj má institut Protidrogové komise Rady Libereckého kraje, její pracovní skupiny, krajského protidrogového koordinátora a protidrogové koordinátory v obcích s rozšířenou působností.

 

Jan Mikulička
odborný zaměstnanec vztahů s veřejností
jan.mikulicka@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226324