Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Na kraji byl představen projekt KIDS

08. 12. 2009

Na půdě Krajského úřadu Libereckého kraje přivítali dne 8. 12. radní Jaroslav Podzimek a Pavel Petráček zástupce a studentky Technické univerzity Liberec v čele s děkanem Přírodovědně humanitní a pedagogické fakulty Miroslavem Brzezinou, zástupce Technické univerzity Drážďany a Žitava a samozřejmě žáky, ředitelky a pedagožky základních škol, které se projektů zúčastnily.

Cílem úterního setkání bylo představit projekt, nad kterým převzal záštitu hejtman kraje Stanislav Eichler. „Jsem rád, že se ochrana životního prostředí neodbývá jenom na úřadech, ale můžeme vidět i iniciativu budoucích učitelů a dokonce i školních dětí. Velmi vítám snahu řešitelů projektu pokusit se pojmenovat a svým způsobem ohodnotit dopady, které s sebou využívání krajiny přináší,“ zmínil pan Podzimek, který má v gesci rezort zemědělství a životní prostředí.

V rámci realizace projektu by si totiž žáci měli uvědomit, že jakýkoliv zásah do krajiny má vliv nejenom na životní prostředí, ale ovlivňuje i hledisko ekonomické a turistické. Žáci při úpravách krajiny, která byla součástí projektu, museli brát ohled na všechny tyto aspekty.

Po zahájení setkání panem Podzimkem promluvila paní Christine Fürst za iniciátora projektu, Technickou univerzitu Dresden, a vyjádřila poděkování vedoucímu, koordinátorce a poradci projektu na české straně: „Úkolem pro českou stranu v tomto mezinárodním projektu byla úprava simulační hry Pimp Your Landscape a její následné ověření na 1. stupni základních škol. Hra byla realizována v rámci projektové výuky zaměřené na zlepšování životního prostředí v dané lokalitě. Součástí je i vyhodnocení hry po jejích úpravách, a to z důvodu dalšího využití ve vyučovacím procesu v rámci enviromentální výchovy, která je průřezovým tématem ve školních vzdělávacích programech“. Paní Fürst dále dodala, že projekt KIDS byl uznán jako projekt UNESCA.

Prvním úkolem při úpravách hry bylo zjednodušit její grafickou podobu tak, aby byla vhodná a srozumitelná pro žáky na 1. stupni ZŠ, a přeložit ji do českého jazyka. Pro větší názornost byl přidán letecký náhled na krajinu.

Velký úkol při realizaci projektu měly studentky Technické univerzity Liberec, Lenka Dragounová a Gabriela Humpolová, které formou power-pointové prezentace představily projekt a jeho realizaci na školách – ZŠ Liberec, ul. 5. května a ZŠ T. G. Masaryka, Hodkovice nad Mohelkou.

„Tato hra byla realizována na dvou základních školách. Vybrali jsme pro každou školu konkrétní území nacházející se v jejich městě. Pro Základní školu Liberec, ul. 5. května, jsme zvolili území kolem přehrady Harcov, žáci Základní školy T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou upravovali území v okolí své školy. Obě tato území jsou bohatá na různé typy krajiny,“ informovaly studentky.

Hra byla doprovázena v obou školách dvoudenním projektem, který naplňuje cíle enviromentální výchovy. Na každé škole projekt probíhal různou formou pod vedením studentek a za pomoci třídních učitelek. Projekty žáky na hru důkladně připravily. „Musely jsme děti seznámit s důležitými pojmy i významem ikon použitých ve hře. Kromě různorodých aktivit do nich byla zařazena i vycházka do míst, která byla ve hře Pimp Your Landscape žáky upravována. Poté všichni pracovali v počítačových učebnách na samotné úpravě prostředí a následně výsledek své práce výtvarně zpracovali. Zařazení práce ve skupinách po třech bylo zvoleno proto, aby si žáci prohloubili nejen své znalosti a dovednosti, ale také aby byla rozvíjena vzájemná komunikace a kooperace,“ dodaly studentky TUL.

Touto akcí však mezinárodní projekt KIDS nekončí. V příštích měsících se bude úprava i realizace hry a její začlenění do výuky vyhodnocovat, a tím zjišťovat přínos ve vzdělávání,“ zakončil setkání děkan Přírodovědně humanitní a pedagogické fakulty Miroslav Brzezina.

Mgr. Věra jiránková
vera.jirankova@kraj-lbc.cz
Telefon: +420 485 226 306